تحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در مقالۀ حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویۀ عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود‌انتظام در بازار سرمایۀ ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود‌انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم‌ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود‌انتظام، ماهیت این نهادها و نحوة تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات‌گذاری، حل‌و‌فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به‌صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون‌بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به‌دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت‌های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Legal Framework of Self-regulatory Organizations in Iran’ Capital Market with Comparative Study in the US Legal System

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari 1
  • Mohammad Isayi Tafreshi 2
  • Seyed Milad Hossaini 3
1 Assistant Prof. of Law, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Prof. of Law, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Student in Private Law, Tarbiyat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, it’s been tried to examine the legal
framework of self-regulatory organizations in Iran and the US’s
capital markets and to clarify this matter in Iran and the US (as the
innovator of self-regulation method in some way for setting rules and
regulations), with emphasis on laws and practices. To achieve this
purpose, we analyzed this matter from the most important angles;
Therefore, in this paper we examined legal origin of self-regulatory
organizations, their nature, the way they are formed, suspended and
disbanded, the authority for regulating and making rules, adjudication
and authorities investigating members’ (regulatory and criminal)
offences. Besides discussing the issues above in detail, we come to the
conclusion that the US legal system in this context is similar to Iran,
except for a few minor differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Devolving Powers
  • law
  • Securities Market
  • Self-Regulation
  • Self- Regulatory Organizations (Sros)