ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام

نویسندگان

1 دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران است، بنابراین تأمین بازده مورد انتظار آن‎ها بسیار مهم است. سرمایه‎گذاران و اعتباردهندگان به‎دنبال معیاری دقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم‎گیری در مورد سرمایه‎گذاری جدید، ادامه یا خروج از آن هستند. ارزش افزوده اقتصادی، ابزاری تحلیلی برای یافتن ارزش واقعی شرکت است، به‎عبارت دیگر جایگزینی برای سود حسابداری به‎عنوان معیار ارزیابی عملکرد است. در این پژوهش تلاش می‎کنیم با ارایه یک الگو اثرگذاری متغیر‎های نقدشوندگی بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش شرکت و معناداری رابطه میان آن‎ها را مورد آزمون قرار دهیم. در این چارچوب، هزینه سرمایه کمتر و ارزش افزوده اقتصادی بالاتر نشان‎دهنده‎ی ارتقای عملکرد و افزایش نقدشوندگی است و در نهایت مجموع این عوامل موجب افزایش ارزش شرکت می‎شود. ما با استفاده از روش مطالعه‎ی ترکیبی، داده‎های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مابین سال‎های 1383 و 1388 مورد بررسی قرار می‎دهیم. نتایج پژوهش نشان می‎دهد؛ رابطه مثبت و معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام وجود دارد و همبستگی قوی و معنادار، میان متغیرها و ارزش شرکت نیز تأییدکننده اثرگذاری آن‎ها بر یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Value Added and Stock Market Liquidity

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • Mohsen Nazari 2
  • Seyed Mojtaba Shafipoor 3
1
2
3
چکیده [English]

The Purpose of business entity is to maximize shareholders wealth by enhancing the firm’s value thus, getting expected returns are very important for them. Investors and creditors are going to find a precise scale for measuring overall performance of a firm as a whole to decide whether to invest in the firm, to continue with the firm or to exit from it. Economic Value Added (EVA) is an analytical tool for detecting of a true enterprise value of the firm. On the other hand EVA is a substitute for accounting profit as a scale for measuring overall performance. In this paper, we attempt to present a framework that shows how stock market liquidity and economic value added variables have effected on enterprise value, investigate the relation between them. In this framework, lower cost of capital and high EVA arise from improvement of performance and liquidity. The empirical analysis uses a panel data of 154 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 1383 and 1388. Results show that there has been positive and significant relation between EVA and Liquidity. Also we find significant correlation between these variables and enterprise value that it shows these variables are interacting with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value Added
  • Return on invested capital
  • Stock market liquidity.
  • Weighted Average Cost of Capital