بررسی رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی (مالی) دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی (مالی) دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

در این پژوهش وجود اثر تمایلی، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر عملکرد و جریانات نقدی این شرکت‌ها با استفاده از مدل ادین مورد بررسی قرارگرفته‌است. برای آزمون فرضیه‎ها از حداقل مربع‎های معمولی (OLS)، حداقل مربع‎های تعمیم‎یافته (GLS) و آزمون تی استیودنت استفاده شده ‌است. یافته‌ها بیانگر آن است که نسبت سود شناسایی شده به سود پژوهشگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‎طور میانگین 19 درصد بیش ازنسبت زیان شناسایی به زیان پژوهشگر آن‎ها است و شرکت‌ها سهام برنده را سریع به فروش رسانده و سهام بازنده را برای مدت طولانی حفظ کرده‌اند. در ضمن رفتار مبتنی بر اثر تمایلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأثیر منفی معناداری بر عملکرد (بازدهی تعدیل شده با ریسک) این شرکت‌ها دارد. علاوه‎بر این، نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین رفتار تمایلی و جریانات نقدی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. این رابطه در مورد شرکت‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند مستقیم و شرکت‌هایی که عملکرد ضعیف‎تری داشته‌اند؛ معکوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of the relationship between Disposition Effect and Cash flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shahabeddin Shams 1
  • Mohammad Yahyazadeh Far 2
چکیده [English]

In this paper disposition effect, selling winners and holding losers, in Tehran stock exchange (TSE) investment companies and its effect on these companies’ cash flows and performance using Odean model has been reviewed and investigated.
Research findings show that the realized profit ratio is %19 higher than the realized loss ratio in all of investment companies in TSE. This mean there is a behavior based on disposition effect in these companies. Other research finding which has been done by Generalized least square (GLS) method shows that the behavior based on disposition effect of investment companies has, negative effect on their performance (risk-adjust return).furthermore the result of this research shows that between investment companies dispositional behavior and cash flows are direct and significant relation. The result of this research denotes that disposition behavior has negative and significant effect on high performance companies cash flows and makes a direct relation between low performance weak cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow
  • Disposition effect
  • Investment companies
  • performance
  • Tehran stock exchange (TSE).