کلیدواژه‌ها = حافظه بلندمدت
مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد