نویسنده = ��������������������� ��������
بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 88-109

10.22059/frj.2022.332526.1007248

محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی؛ سیدجلال صادقی شریف؛ محمد اقبال‌نیا


پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212

10.22059/frj.2019.277620.1006839

توحید قلی زاده سالطه؛ محمد اقبال‌نیا؛ محمد ابراهیم آقابابائی