نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������ ������