نویسنده = دکتر محسن دستگیر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی

دوره 5، شماره 16، پاییز و زمستان 1382

دکتر محسن دستگیر؛ حمید رضا بزاز زاده