تاثیر میزان افشاء بر هزینه سهام عادی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش میزان افشا، (ا جباری) بر هزینه سهام عادی پرداخته شده است. میزان افشاء با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشاء در رهنمودهای حسابداری، لازم الاجرا از 1/1/1378 وقوانین تجارت، مالیات های مستقیم مورد سنجش قرار گرفت. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است.
نتایج حاصل از تحقیق بر روی نمونه 40 عضوی شامل شرکت های تولیدی عضو بورس
اوراق بهادار تهران که دارای فعالیتی غیر از زراعت، استخراج معادن و نفت هستند، نشان می دهد که افزایش میزان افشاء موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای میزان افشاء بیشتر یا ریسک کمتری هستند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study examines the effect of mandatory disclosure on cost of equity capital. The level of disclosure is identified by comparison of annual reports of sampled firms having year end 29/12/1379, with the requirement of Iranian Accounting Standards which became compulsory by 1/1/1378, company’s law, Tehran stock exchange regulations and Iranian Tax law. The cost of equity capital is calculated using the capital asset pricing model according to Dimson’s approach. The sample of this study consists of companies listed on Tehran stock exchange which are not engaged on agriculture, mining and oil activities. Findings indicate that increase in the level of disclosure is associated with the decrease in cost of equity. In other words investors are willing to invest in companies that disclose more and as the result have lower risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Asset Pricing Model
  • cost of equity
  • isclosure
  • Mandatory disclosure