فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی (FRJ) - واژه نامه اختصاصی