بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک‌ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت‌محور با رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به‌عنوان یکی از شاخص‌های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه‌های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست‌گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک‌ها و بنگاه‌ها در جهت هم‌سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون‌زا درنظر گرفته شده است.
روش: روش به‌کارگرفته‌شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده‌های تعدیل‌شده فصلی برای سال‌های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش‌های بین پویایی‌های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از شبیه‌سازی در پاسخ به شوک‌های افزایش سرمایه بانک‌ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می‌دهد که مدل طراحی‌شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک‌ها و افزایش سودآوری آن‌ها می‌شود.
نتیجه‌گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک‌ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می‌تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Bank Capital on Real Variables of an Oil Economy, Using the DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Farshid Farokhnejad 1
  • Karim Emami 2
  • Abbas Memarnejad 3
  • Kambiz Peykarjou 3
1 PhD. Candidate, Department of Economic, Faculty of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof, Department of Economic, Faculty of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Economic, Faculty of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Bank controllers and regulators have always focused on bank capital and capital adequacy rate as two important factors for sustaining and improving banking activities. In this research, we have tried to investigate the role of capital and the relations between the banking sector with the economic real variables. We also sought to study the impact of bank capital on the real sector of an economy, using the DSGE model. Accordingly, in this model, to comply with the facts of Iran's economy, we defined the capital adequacy rate based on Basel I and II standards and took into account the probability of default for the loans and facilities of the banks and firms endogenously. Meantime, since the banking sector plays a crucial role in the country’s economy, we tried to examine the relations between the banks and Iran Central Bank (CBI) as the regulator within Iran's economic ecosystem.
Methods: To examine the actions and reactions of key dynamics of the Iranian banking sector with the economic real variables, we used Dynamic Stochastics General Equilibrium (DSGE) model, by using quarterly modified data during 1996-2019.
Results: The results of simulating the model in response to the bank capital increase and oil positive shock on the defined variables proved the designed model to be highly consistent with the theoretical expectations and the past experiences of Iran's economy. Furthermore, it was found that due to the increase in oil price and the positive balance of payment because of the increase in the oil income, bank loans could be increased. Therefore, by improving economic variables temporarily, oil positive shock would result in a decrease in the probability of default in banks, whilst increasing their profits. The results also indicated that the bank capital can be considered a key factor for evaluating real variables in Iran's economy by the CBI, so the increase in bank income would temporarily end in a decrease in GDP, because of different factors, including the cost of bank finance and the loan rate.
Conclusion: It can be concluded that capital plays an important role in the bank transition mechanism to society and the Central Bank can also play an important role in the process through applying the needed changes in the capital adequacy rate. Nevertheless, as the increase in the capital adequacy rate in the long term would decrease risk and improve banking activities, it would affect real variables during the transition period. Furthermore, any increase in liquidity and bank loans would decrease the real interest rates, affecting the economic variables positively. In addition, the effects of any increase in oil income can be shown in bank profit. Therefore, oil shock changes can be generalized to other economic real variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central bank
  • banking sector
  • Capital adequacy rate
  • DSGE model
امامی، کریم، (1398). اقتصاد کلان، رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، تهران، انتشارات آماره.
انعامی، علی (1398). بررسی آثار شوک منابع بانکی بر برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران، رویکرد DSGE، رساله دکتری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی ایران و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف
جعفرپور، حسین (1397) بررسی تطبیقی نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل کمیته بال و روش پیشنهادی برای بانک‌های اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
پاشا زانوس، پگاه؛ بهرامی، جاوید؛ توکلیان، حسین؛ محمدی، تیمور (1399). نقش ادغام مالی بین‌المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 11(39)، 7-44.
پاک نیت، مرضیه، بهرامی جاوید، توکلیان حسین، شاه حسینی، سمیه (1397)، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکرد DSGE، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8(2)، 27-67.
رفیعی، ثریا؛ امامی، کریم؛ غفاری، فرهاد (1398). تأثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 19(72)، 1-36.
سپهردوست، حمید؛ آئینی، طیبه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران طی سال‌های 1385-1389. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (4)، 35-50.
سپهردوست، حمید، زمانی شبخانه، صابر (1392). نقش سرمایه اجتماعی در توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور. نشریه توسعه اقتصادی، 16(1)، 129-148.
ضیاوالرحمن، ضیا (1397). بررسی دیدگاهی اسلام به ذخایر نقدینگی و تأثیر این ذخایر بر کفایت سرمایه نظام بانکی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
محمدی، محمدصادق؛ کریم زاده، مصطفی و بهنامه، مهدی (1398). احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه‌ای کوچک در استان هرات افغانستان، مجله مدل‏سازی اقتصاد، 14(4) ، 79- 100.
ولی‌زاده، شهلا (1397). بررسی اثرات سیاست پولی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال‌های اعتباری و ترازنامه‌ای (رویکرد مدل DSGE). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
References
Anami, A. (2019). Investigating the effects of banking resources shocks on some variables of Iran’s Macro economics, DSGE Approach. PhD thesis, Faculty of administrative sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
Braun, M. & Rachdi, R. (2014). Finance growth in presence of Banking Crisis: Evidence in High income and MENA countries. Journal of economics and development studies, 2(2), 369-384.
Buyuksalvarci, A. & Abdiglu, H. (2011). Determinant of Capital Adequacy Ratio in Turkish Banks: A panel Data Analysis. Academic journals, 5(27), 199-219.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, National Acount of Iran and economic report and balance sheet of Central bank, Diffreant years. (in Persian)
Chalermchatvichien, P., Jumreornvong, S. & Jiraporn, P. (2014). Basel 3, Capital Stability, Risk taking, ownership: Evidence from Asia. Journal of Multinational Financial Management, 28(2), 28-46.
Cooley, M. (2004). Failure of a free Market Argument, Business Ethics. A European Review, 13(10), 354-371.
De Carvalho, F.A. & Castro, M.R. (2015). Foreign Capital Flows, Credit Growth and Marcroprudential Policy in a DSGE Model with Traditional and Matter-of-Fact Financial Frictions, Central Bank of Brasil.
Emami, K. (2018). Member of the Faculty of Tehran University, Research Science Unit, Marco economic, DSGE Approach, Tehran Amare Publications. (in Persian)
Jafarpour, H. (2018). A comparative study of the capital adequacy ratio based on the instructions of the Basel committee and the proposed method for Islamic banks, MA Thesis, Faculty of Economic, Tehran University, Tehran, Iran. (in Persian)
Mohammadi, M.S., Karimzade, M. & Behname, M. (2019). The possibility of defaulting on the payment facility of the small commercial band in Hreta Provonce, Afghanistan. Economic Modeling Journal, 14(4), 79-100. (in Persian)
Ozkan, F. & Unsal, D. (2014). On the use of Monetary and macroprudential Policies for small open economies, International Monetary Fund, Working paper.
Pak nait, M., Bahrami, J., Tavakolian, H., Shahhoseini, S. (2018). Banks investment in the housing sector in the oil economy, DSGE approach. Journal of Iranian Energy Economics, 8(2), 27-67. (in Persian)
Pasha Zanous, P., Bahrami, J., Tavakkolian, H. & Mohammadi, T. (2020). The Role of International Financial Integration in Production and Inflation Fluctuations in Iran: Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. JEMR, 11 (39), 7-44. (in Persian)
Rafiee, S., Emami, K., & Ghaffari, F. (2019). The Effect of Monetary Policies on Performance of Banks: A Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Approach. Economics Research19(72), 1-36. doi: 10.22054/joer.2019.10153 (in Persian)
Sepehrdoost, H., Zamani, H. & Shabkhane, S. (2013). The role of social, (1392), the role of social Capital in income disturbution in rural areas of the country, Economic Development Journal, 16(1), 129-148. (in Persian)
Sepehrdoust, H., & Aeini, T. (2013). Determinant Factors of Capital Adequacy Ratio in Banks of Iran (2006-2010). Financial Accounting Research5(4), 35-50. (in Persian)
Shirley, J. H. O. & Hsu, S.C. (2010). Leverage, Performance and Capital Adequacy Ratio in Taiwan’s Banking Industry. World Economics, 22, 264-272.
Sink, E., Tiberm, M. & Choudhury, P. (2013). Risks and benefits of the modified Dunn approach for treatment of moderate or severe slipped Capital. Journal of Economic Support, 35(16), 110-141.
Valizade, Sh. (2019). Investigating the effects of monetary policy on macroeconomic variables from credit and balance sheet channels, DSGE Approach, MA Thesis, Faculty of Management and Acounting, Allameh Tabatabayi University, Tehran, Iran. (in Persian)
Villareal, R. (2007). Essay in Monetary Policy in Oil-Producing Economies, Priceton University.
Zia Alrahman, Z. (2018). Investigating the viewpoint of Islam about liquidity reserves and its impact on capital adequacy of banks in Iran. MA Thesis, Faculty of Economics, University of Tehran. (in Persian)