واکنش‌پذیری تصمیم‌های سرمایه‌گذاران از توصیه‌های تحلیلگران بنیادی: شواهدی از سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار در استان فارس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی واکنش‌پذیری تصمیم سرمایه‌گذاران به فروش سهام، به توصیه‌های تحلیلگران بنیادی در میان سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار در استان فارس است.
روش: در این پژوهش با تکیه بر روش آزمایشگاهی ـ میدانی، دو آزمایش طراحی و روی 315 سرمایه‌گذار در دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. در گروه کنترل، وجود یا عدم وجود اثر تمایل در بازار سهام ایران بررسی شد. در گروه آزمایش نیز به ارزیابی قدرت استدلال و توصیه تحلیلگران بر تصمیم‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج آزمایش اول نشان داد که در بازار سهام ایران، اثر تمایل وجود دارد. همچنین، نتایج آزمایش دوم نشان داد که در وضعیت مطلوب بازار، سرمایه‌گذاران سهام برنده را هم با توصیه قوی و هم با توصیه ضعیف تحلیلگر نگهداری می‌کنند. در وضعیت نامطلوب بازار، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری داشتند که سهام بازنده (با بازده منفی) خود را با توصیه قوی تحلیلگر بفروشند؛ اما با توصیه ضعیف تحلیلگر تمایل به فروش افزایش داشته است.
نتیجه‌گیری: کاهش اثر تمایل در بازار سهام ایران با ارائه مستندات و استدلال‌های حمایتی تحلیلگران مالی، ارتباط تنگاتنگی دارد. وجه تمایز و نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش‌های گذشته، این است که در پژوهش حاضر تأثیر توصیه‌های تحلیلگران بنیادی بر تصمیم سرمایه‌گذاران به فروش سهام با در نظر گرفتن احتمال، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Reactivity of Investors' Decisions on Selling Shares Based on Fundamental Analysts' Recommendations: Evidence from Stock Exchange Investors in Iran’s Fars Province

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami Noroozabad 1
  • Haniyeh Arian Asl 2
  • Khalil Abbasi Museloo 3
1 Assistant Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc. Department of Financial Management, Faculty of Humanities, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting and Management, Faculty of Humanities, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Most economic and financial theories, according to the "rational economic man" theory, assume that when investing, investors consider all aspects and make completely rational decisions. However, the concept of a rational person remains ambiguous since human decisions deviate from the standard assumptions of economics. Individual stocks are recommended for purchase or sale by financial experts and stock market analysts and are followed by a large number of individual and institutional investors. Analysts provide information of varying quality to various groups of investors, as a result of the differences in these groups' characteristics and the information available to them, each group behaves differently. Since each of these groups may uniquely rely on the market, understanding the basis of the collective behavior of different investor groups can lead to a better understanding of price fluctuations. This study investigates how investors in the Iranian province of Fars react to the recommendations of fundamental analysts when selling shares.
Methods: In this study, the laboratory-field method was employed to design and execute two experiments involving a total of 315 investors. The participants were divided into control and experimental groups, and the study focused on investigating the presence or absence of the tendency effect in the Iranian stock market within the control group. The impact of analysts' reasoning and recommendations on investor decisions and behavior was evaluated in the experimental group.
Results: The first experiment showed that the Iranian stock market is influenced by a tendency effect. The findings of the second experiment revealed that under good market conditions, investors kept winning stocks with both strong and weak analyst recommendations. Under difficult market conditions, investors were less likely to sell losing stocks (with negative returns) with excellent expert recommendations but more eager to sell with weak analyst recommendations.
Conclusion: The purpose of this study was to examine how the recommendations of fundamental analysts impact the decision-making of stock exchange investors in the Fars province of Iran regarding the sale of stocks. Accordingly, 315 Tehran Stock Exchange investors from various cities in Fars province were divided into two experimental groups (each with 130 participants) and a control group (including 55 participants). The research findings indicated that given favorable market circumstances and the lucrative share position, with both the analyst's strong and weak recommendation (based on keeping the share), people resist selling and begin to keep the share. Furthermore, despite the analyst's strong recommendation, people stop selling and risk keeping the shares due to unfavorable market conditions and the losing stock's position (with additional information to support the recommendation to sell the shares). Unlike earlier studies, this study investigated the impact of fundamental analysts' recommendations on investors' decisions to sell shares depending on probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars province
  • Financial analysts
  • Investors' decisions to sell shares
  • Tehran stock exchange
  • Tendency effect
ابراهیم نژاد، علی؛ برکچیان، سید مهدی؛ نشاط امیدواران، نوید (1400). بررسی اثر تمایلی در صندوق‎های سرمایه‌گذاری مشترک ایران. تحقیقات مالی، 23(2)، 222-248.
ابراهیمی، خدیجه؛ دستگیر، محسن و لطیفی، زهره (1398). ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیلگران بازار سرمایه به‏عنوان بعد سوم موفقیت آن‏ها. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 6(22): 41- 60.  
بیات، علی؛ آب‌چهر، بهجت (1394). ارتباط بین الگوهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی بر اساس مدل مارکویتز. دانش سرمایه‌گذاری، 4(16)، 173-190.
بیات، علی؛ آب چهر، بهجت (1397). بررسی میزان ارتباط بین سبک‌های شناختی تحلیلگران مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‏گذاری در ابزارهای مالی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 4(16)، 173- 190.
توکلی محمدی، محمد و قاضی‏زاده، مصطفی (1397). بررسی رفتار مدیران سرمایه‏گذار و تحلیل‏گران مالی در مورد پیش‏بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق. فصلنامه دانشور رفتار، 16(35)، 45-56.
جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی و رحمانی نوروزآباد، سامان (1395). شواهد اخیر از رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده. تحقیقات مالی، 18 (1)، 95- 125.
جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی نوروزآباد، مجتبی (1397). سواد مالی، احساسات، ادراک ریسک و تمایل به سرمایه‌‌گذاری: مطالعه‌ای بین جنسیتی از سرمایه‌‌گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایهگذاری، 7(27)، 141-170.
جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن؛ فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1398). بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(2)، 143-164.
حیدری فر، محمد، کیقبادی، امیررضا (1397). تأثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی، 12(44)، 123-142.
رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ صداقت، پرستو؛ حبیبی، فاتح (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاران در تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران). چشمانداز مدیریت مالی، 10، 69-94.
رضازاده، الهه؛ فلاح شمس، میرفیض (1392). اثر تمایلی زیان گریزی سرمایه گذاران بر اساس حجم معاملات IPO در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(شماره 1)، 75-86.
شمس، شهاب‌الدین؛ یحیی‌زاده‌فر، محمد (1389). بررسی رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(30)، 95-116.
عرب صالحی نصر آبادی، مهدی (1397). نقش اعتماد در روابط بین تحلیلگران مالی و مدیران شرکت‏ها در بازار بورس تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت. دانشگاه تهران.
 
References
Arab Salehi Nasrabadi, Mehdi (2017). The Role of Trust in the Relationship Between Financial Analysts and Companies’ Managers in the Tehran Stock Market. Master's Thesis in the Field of Financial Management, Faculty of Accounting and Management. University of Tehran. (in Persian)
Arkes, H. & Blumer, C. (1985). The Psychology of Sunk Cost. Organizational Behavior and Human Decision Process, 35, 124-140.
Asquith, P., Mikhail, M.B., Au, A.S. (2005). Information content of equity analyst reports. J. Financ. Econ., 75, 245–282.
Badrinath, S.G. & Lewellen, W.G. (1991) Evidence on Tax-Motivated Securities Trading Behavior. The Journal of Finance, 46, 369-382.
Barber, B., Lehavy, R., McNichols, M., & Trueman, B. J. (2001). Can investors profit from the prophets? Security analyst recommendations and stock returns. Journal of Finance, 56(2), 531–563. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00336.
Barber, B.M., Lehavy, R., McNichols, M., Trueman, B., (2001). Can investors profit from the prophets? Security analyst recommendations and stock returns. J. Finance, 56 (2), 531–563.
Barber, B.M., Odean, T., (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Rev. Financ. Stud., 21, 785–818.
 Bayat, A., Abchar, B. (2015). The relationship between decision-making Models and investors’ expectations of risk and return invest in financial tools: The Markuitz model Approach. Journal of Investment Knowledge, 4(16), 173-190. (in Persian)
Beneish M.D. (1991). Beneish, m, d. Stock Prices and the Dissemination of Analysts' Recommendations.The Journal of Business, 64(3), 393-416
Benner, M. J., & Ranganathan, R. (2012). Offsetting illegitimacy? How pressures from securities analysts influence incumbents in the face of new technologies. Academy of Management Journal, 55(1), 213–233. https://doi.org/10.5465/amj.2009.0530.
Bikhchandani S., Sharma, S. (2001). Herd Behavior in Financial Markets, IMF Staff Papers, 47, 1.
Bikhchandani, S. & Hirshleifer, D. & Welch, I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades. Journal of Political Economy, 100, 992-1026. 10.1086/261849.
Boivie, S., Graffin, S. D., & Gentry, R. J. (2016). Understanding the direction, magnitude, and joint effects of reputation when multiple actors’ reputations collide. Academy of Management Journal, 59(1), 188–206. https://doi.org/10.5465/amj.2014.0521
Brauer, M., & Wiersema, M. (2018). Analyzing analyst research: A review of past coverage and recommendations for future research. Journal of Management, 44(1), 218–248.
Brauer, M., & Wiersema, M. (2018). Analyzing analyst research: A review of past coverage and recommendations for future research. Journal of Management, 44(1), 218–248.
Brockner, J. (1992). The escalation of commitment to a failing course of action: Toward theoretical progress. Academy of Management Review, 17 (1), 39-61
Brown, N. C., Wei, K. D., Wermers, R. (2013). Analyst recommendations, mutual fund herding, and overreaction in stock prices. Manage. Sci., 60, 1–20.
Chang, X., Dasgupta, S., Hilary, G., (2006). Analyst coverage and financing decisions. J. Finance, 61, 3009–3048.
Chatterjee, D. & Kumar, S. & Chatterjee, P. (2020). Time to Payoff: Efficacy of Analyst Recommendations in the Indian Stock Market, IIMB Management Review, 32(2), 153-165. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.10.002
Cottle, F. E., Murray, S. & Block, R. F. (1988). Security Analysis Unknown Binding. McGraw-Hill Publication.
Dyl, E.A. (1977) Capital Gains Taxation and Year-End Stock Market Behavior. Journal of Finance, 32, 165-175.
Ebrahim Nejad, A., Barakchian, S., Neshat Omidvaran, N. (2021). The Disposition Effect in Mutual Funds: Evidence from Iran. Financial Research Journal, 23(2), 222-248. doi: 10.22059/frj.2021.297422.1006993 (in Persian)
Ebrahimi, K., Dastgir, M., Latifi, Z. (2017). Evaluate Capital market analyst’s personality traits as a third dimension to their success. Journal of Investment Knowledge, 6(22), 87-100.
(in Persian)
Ferris, S.P., Haugen, R.A. & Makhija, A.K. (1988). Predicting Contemporary Volume with Historic Volume at Differential Price Levels: Evidence Supporting the Disposition Effect. The Journal of Finance, 43: 677-697. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04599.x
Ferris, S.P., Haugen, R. A. Makhhij, A. K. (1998) Predicting contemporary volume with historic volume at differential price levels: evidence supporting the disposition effect. Journal of Finance, 43, 677-697.
Frankel, R., Kothari, S.P., Weber, J. (2006). Determinants of the informativeness of analyst research. J. Account. Econ., 41, 29–54.
Gong, G., & Wright, D. (2013). Investor characteristics and the disposition effect. Working paper, University of Sydney.
Healy, P.M., Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. J. Account. Econ., 31 (1-3), 405–440.
Heydarifar, M. & Keyghobadi, A. (2018). The effect of investors' overconfidence on the sentiment effect in the Tehran Stock Exchange. Financial Economics, 12(3), 123-142.
(in Persian)
Hirst, E. K. & Simok, P.J. (1995). Investor reactions to financial analysts’ research reports. Journal of accounting research, 33, 335-351.
Ivković, Z., James Poterba, and Scott Weisbenner. (2005). Tax-Motivated Trading by Individual Investors. American Economic Review, 95 (5), 1605-1630.
Jalilvand, A., Rostami Noroozabad, M. (2018). Dynamics of Investors’ Financial Literacy, Risk Perceptions and Emotions: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(27), 141-170. (in Persian)
 Jalilvand, A., Rostami Noroozabad, M., Rahmani, S. (2016). Recent Evidence on Investors’ Behavior in the Tehran Stock Exchange: Preliminary Evidence and Future Insights. Financial Research Journal, 18(1), 95-125. doi: 10.22059/jfr.2016.59622 (in Persian)
Jalilvand, Abolhassan; Rostami Noroozabad, Mojtaba; Switzer, Jeannette (2018). Informed and Uninformed Investors in Iran: Evidence from the Tehran Stock Exchange, Journal of Economic and Business, 95(C), 47-58.
 Jamshidi, N., Ghalibaf Aslf Asl, H., Fadaie Nejad, M. (2019). Studying the Overconfidence and Representativeness Biases of Individual Investors in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(2), 143-164. doi: 10.22059/frj.2019.266852.1006745 (in Persian)
Jegadeesh, N., Kim, J., Krische, S.D., Lee, C.M.C., (2004). Analyzing the analysts: When do recommendations add value? J. Finance, 59, 1083–1124.
Jegadeesh, N., Kim, W., (2010). Do analysts herd? An analysis of recommendations and market reactions. Rev. Financ. Stud., 23, 901–937.
Jia, C.X., Wang, Y.P., Xiong, W., (2017). Market segmentation and differential reactions of local and foreign investors to analyst recommendations. Rev. Financ. Stud., 30, 2972–3008.
Kong, Dongmin and Lin, Chen and Liu, Shasha and Tan, Weiqiang and Tan, Weiqiang. (2021). Whose Money is Smart? Individual and Institutional Investors’ Trades Based on Analyst Recommendations. Journal of Empirical Finance, 62, 234-251.
LaknoishoK, J. & Smith, S. (1986). Voulme for winner and losers: taxation and other motives for stock trading. The journal of finance, 41:951-947.
Lang, M.H., Lundholm, R.J., (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. Account. Rev., 71 (4), 467–492.
Loh, R.K., 2010. Investor inattention and the underreaction to stock recommendations. Financ. Manage., 39 (3), 1223–1252.
Loh, R.K., Stulz, R.M. (2011). When are analyst recommendation changes influential? Rev. Financ. Stud., 24, 593–627.
Malmendier, U., Shanthikumar, D. (2007). Are small investors naive about incentives? J. Financ. Econ., 85, 457–489.
Michaely, R., Womack, K.L. (1999). Conflict of interest and the credibility of underwriter analyst recommendations. Rev. Financ. Stud. 12 (4), 653–686.
Michaely, Roni, Womack, Kent L., (2005). Brokerage recommendations: Stylized characteristics, market responses, and biases. Adv. Behav. Finance II, 38, 9–422.
Mikhail, M.B., Walther, B.R., Willis, R.H. (2007). When security analysts talk, who listens? Account. Rev., 82, 1227–1253.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Odean, T. (1998). are investors relucant to realize their losses? The Journal of finance, 53(october), 1775-1798.
Premti, A., Garcia-Feijoo, L., Madura, J., (2017). Information content of analyst recommendations in the banking industry. Int. Rev. Financ. Anal., 49, 35–47.
Rajan, R. and Winton, A. (2002). Covenants and Collateral as Incentives to Monitor, Journal of Finance, 50, 1113-1146.
Rezazadeh, E. & Fallahshams, M. (2013). The effect of investors' loss aversion tendency based on the volume of IPO transactions in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(1), 75-86. (in Persian)
Rostami Noroozabad, M., Sedaghat, P. & Habibi, F. (2015). Survey Effective Factors on Investor's Behavior at Willing to Reinvestment (Case Study: Tehran Stock Exchange Investors). Journal of Financial Management and Accounting Perspective, 5(1), 69-94. (in Persian)
Satt, H. (2017). Eid Mawlid al-Nabi, Eid al-Fitr and Eid al-Adha; optimism and impact on analysts’ recommendations: Evidence from MENA region. Arab Economic and Business Journal, 12, 57-67.
Seok, S.I., Cho, H., Ryu, D. (2019). Firm-specific investor sentiment and the stock market response to earnings news. North Am. J. Econ. Financ., 48, 221–240.
Shams, S., Yahyazadeh Far, M. (2011). The Survey of the relationship between Disposition Effect and Cash flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 12(30), 95-116. (in Persian)
Shefrin, Hersh & Statman, Meir, (1985). The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, Journal of Finance, American Finance Association, 40(3), 777-790.
Statman, M. & Klimek, G. & Wood, V. & Cfa, (2004). Investment Temperament. Journal of Investment Consulting, 7.
Staw, B. M., & Hoang, H. (1995). Sunk Costs in the NBA: Why Draft Order Affects Playing Time and Survival in Professional Basketball. Administrative Science Quarterly, 40(3), 474–494.
 Tavakkoli Mohammadi, M.., Ghazizadeh, M. (2020). An Investigation on the Investment Managers and Financial Analysts Behavior in Market Forecast and Stock Selection in Tehran Stock Exchange. Commercial Strategies, 7(35), 1-11. (in Persian)
Tversky A., & Kahneman, D. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under ris. Econometrica, 47, 263-291.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1992) Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323.
Weber, M. and camerer C.F. (1998). the disposltion effect in securities trading: an expermental analysis. Journal of economic behvior and organizations, 33:167-184.
Womack, K. L. (1996). Do brokerage analysts’ recommendations have investment value? Journal of Finance, 51(1), 137–167.
Wu, Ming-Hung., Tsai, Wei-Che., Lu, Chia-Chi., Zhang, Hang. (2022). Google searches around analyst recommendation revision announcements: Evidence from the Taiwan stock market, International Review of Economics & Finance, 81: 75-97.
Yezegel, A., (2015). Why do analysts revise their stock recommendations after earnings announcements? J. Account. Econ., 59 (2-3), 163–181.
Zhang, X.F., 2006. Information uncertainty and stock returns. J. Finance, 61 (1), 105–137.