تأثیر الگوهای تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران بر عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: یکی از فرض‌های بسیار مهمِ فرضیه بازار کارا، عقلانیت سرمایه‌گذار است؛ در حالی که نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه مالی ـ رفتاری خلاف آن را نشان می‌دهد. عقلانی‌نبودن رفتار سرمایه‌گذاران، نشئت گرفته است از ریسک موجود در بازارهایی با کارایی کمتر که آن‌ها را به تصمیم‌گیری بر اساس احساسات خود وادار می‌کند. تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران نیز بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر دوسوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران، شامل «زیان‌گریزی» به‌عنوان شاخصی از احساسات منفی و «اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد» به‌عنوان شاخصی از احساسات مثبت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: بر همین اساس دو فرضیه تدوین شد. با استفاده از روش غربالگری، نمونه‌ای متشکل از ۱۵۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ انتخاب و برای آزمون فرضیه‌ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده ارتباط منفی زیان‌گریزی سرمایه‌گذاران با عملکرد اقتصادی شرکت و ارتباط مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران با عملکرد بازار شرکت است. همچنین مشخص شد که در بازار سرمایه ایران، سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد سرمایه‌گذاران بر سوگیری زیان‌گریزی آن‌ها به میزان چشمگیری غلبه دارد.
نتیجه‌گیری: سوگیری زیان‌گریزی، به‌عدم فروش سرمایه‌گذاری زیان‌ده به‌علت ترس از تحقق زیان منجر می‌شود. بدبینی و وضعیت نامطلوب بازار بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذار را در انتخاب‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک خود، به‌سمت زیان‌گریزی سوق می‌دهد و موجب کاهش عملکرد اقتصادی شرکت می‌شود. همچنین سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بدون دقت و توجه کافی و فقط بر اساس معیارهای ساده‌ای که در ذهن خود مدنظر دارند و مهم می‌پندارند، ریسک مرتبط با دارایی‌ها را دست کم بگیرند که به‌طور غیرمنطقی، باعث افزایش تقاضای آن‌ها برای اوراق بهادار پرخطر می‌شود. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت اوراق بهادار و به‌دنبال آن، افزایش ارزش شرکت منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investors' Emotional Decision Patterns on Firm Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Alireza Rahrovi Dastjerdi 2
  • Mohammad Heydarian 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Esfahan. Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Esfahan. Iran.
3 MS.c, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Esfahan. Iran.
چکیده [English]

Objective: The efficient market hypothesis is based on the assumption that investors behave rationally, but studies in behavioral finance have contradicted this notion. The irrationality of investor behavior can be attributed to risk in less efficient markets, which can lead them to make decisions based on emotions. These emotional decisions impact firm performance. This study is to determine the influence of two investor behaviors, "loss aversion" and "overconfidence," on the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Loss aversion serves as an indicator of negative emotions, while overconfidence serves as an indicator of positive emotions. This study, to the best of our knowledge, is among the initial research in Iran's financial field to utilize loss aversion and overconfidence as indicators of negative and positive emotions, respectively.
Methods: Based on these objectives, two hypotheses were developed in this study. The statistical population of this research consists of companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). Data required for the statistical analysis were obtained from various sources, including the Rahvard Novin software, the TSE Technology Management Company website, and the financial statements of the companies. To test these hypotheses, a sample of 156 companies, listed on the Tehran Stock Exchange between 2013 and 2020, was selected using the screening method. The research questions were answered using the panel data method, descriptive statistics, correlation analysis, and multivariate regression model.
Results: The findings shed light on the correlation between investors' behavior and the performance of companies on the TSE. The study reveals a strong negative correlation between investors' loss aversion and the economic performance of companies. This suggests that more loss-averse investors tend to contribute to the lower economic performance of companies. Furthermore, the study shows a positive correlation between investors' overconfidence and market performance. This suggests that companies with more confident investors tend to perform better in the market. Interestingly, the study also found that Iranian investors tend to be more overconfident than risk-averse, meaning that their overconfidence outweighs their tendency to be loss-averse. This generally optimistic attitude of investors in the TSE has a positive impact on the overall market performance by encouraging investment and boosting market confidence.
Conclusion: Loss aversion bias can lead investors to hold onto loss-making investments due to their fear of realizing losses. Pessimism and unfavorable stock market conditions may cause investors to prioritize avoiding losses over making strategic investment choices, ultimately reducing the economic performance of the company. Additionally, the overconfidence bias can cause investors to underestimate the risks associated with assets, leading them to base their investment decisions solely on simple criteria they deem important in their minds, without exercising sufficient care and attention. The rise in demand may lead to an increase in the securities' price, ultimately enhancing the overall value of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional decision-making
  • Behavioral bias
  • Loss aversion
  • Overconfidence
  • Firm performance
ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن؛ سلیمی، محمد جواد؛ قوچی فرد، حمزه (1399). اثر زیان‌گریزی نزدیک‌بینانه (MLA) سرمایه‏گذاران بر سرمایه‏گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(67)، 89-124.
ابزری، مهدی؛ صمدی، سعید؛ تیموری،‏ هادی (1387). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه‏گذاری در محصولات مالی. فصلنامه روند، 54، 123-152.
افلاطونی، عباس (1397). اقتصادسنجی در پژوهش‏های مالی و حسابداری با نرم افزار Eviews (چاپ اول)، تهران: ترمه.
برزیده، فرخ؛ کفاش پنجه شاهی، محمد؛ شریعت پناهی، سیدمجید؛ تقوی فرد، محمد تقی (1395). مدلی جهت قیمت‏گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم‌انداز. تحقیقات مالی، 18(1)، 59-76.
پمپین، میشل. ام (1388). دانش مالی ـ رفتاری و مدیریت دارایی. (احمد بدری، مترجم). تهران: انتشارات کیهان.
ثقفی، علی؛ فرهادی، روح اله؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ برزیده، فرخ (1394). پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز، دانش سرمایه‏گذاری، 4(15)، 19-32.
حاجی ملا میرزایی، حمید؛ یاوری، علی و غلامی، معرفت (1394). ارتباط بین شیوه‏های تأمین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7(25)، 42-57.
حساس یگانه، یحیی؛ ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن؛ قاضی نوری، سید سروش؛ افخمی، عادل (1398). فرشتگان سرمایه‌گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری مؤثر بر گزینش سرمایه‌گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، 41-58.
حمیدیان، محسن؛ حسینی ولشکلائی، سیده مهسا و عباسی، علیرضا (1399). رابطه ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 9(33)، 75-92.
خوش طینت، محسن؛ نادی قمی، ولی اله (1388). چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش‏از‏حد سرمایه‏گذاران با بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(25) ، 53-85.
رهروی دستجردی، علیرضا؛ فروغی، داریوش؛ کیانی، غلامحسین (1398). انطباق انگیزه های تقلّب در مدیران با الگوی نظریه چشم‌انداز تجمعی از طریق تجزیه و تحلیل متن. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(4)، 73-102.
ساعدی، رحمان؛ رضاییان، وحید (1398). بررسی تأثیر اعتماد‏به‏نفس بیش‏از‏حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(1)، 79-100.
سعیدی، علی؛ فرهانیان (1391). مبانی اقتصاد و مالی ـ رفتاری. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.
صالحی، اله‌کرم (1399). تأثیر مالکیت نهادی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقی‌مانده و بازار. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(46)، 1-14.
عربصالحی، مهدی؛ امیری،‌‏ هادی؛ کاظمی‌نوری، سپیده (1395). بررسی تأثیر اعتماد‏به‏نفس بیش‏از‏حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه‏گذاری ـ جریان‌های نقدی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(2)، 115-128.
فخاری، حسین؛ نصیری، مهراب (1399). تأثیر عملکرد شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. راهبرد مدیریت مالی. 8(3)، 43-62.
فروغی، داریوش؛ رهروی دستجردی، علیرضا و سپاهی، فهیمه (1401). تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی. مجله دانش حسابداری، 13(2)، 31-51.
فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل، حسن؛ نوبخت، سمیرا (1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده وار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(12)، 25-38.
محمدی، هاجر؛ شاه منصوری، اسفندیار (1395). مقایسه خطاهای رفتاری در سرمایه‏گذاران جوان و با تجربه فعال در بورس اوراق بهادارتهران. دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
محمدی، یادگار؛ محمدی، اسفندیار؛ اسماعیلی کیا، غریبه (1398). اعتمادبه‏نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تأمین مالی و کارایی سرمایه‏گذاری. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 6(2)، 195-231.
 
References
Abzari, M., Samadi, S., & Teimpori, H. (2006). Investigating the factors affecting the risk and return on investment in financial products. The journal of trend, 54, 123-152. (in Persian)
Aflatooni, A. (2018). Econometrics in Accounting and Finance Using Eviews, Termeh, Tehran. (in Persian)
Arabsalehi, M., Amiri, H., kazemi Noori, A. (2014). The Effect of Top Executives' Overconfidence on the Investment-Cash Flow Sensitivity. Journal of Financial Accounting Research, 6(2), 115-128. (in Persian)
Barzideh, F., Kaffash Panjeshahi, M., Shariatpanahi, S., Taghavifard, M. (2016). Stock Pricing Model Based on Prospect Theory. Financial Research Journal, 18(1), 59-76. (in Persian)
Benartzi, S. (2010). Behavioral finance in action. Center for Behavioral Finance.
Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. The quarterly journal of Economics110(1), 73-92.
Blavatsky, P. R. (2011). Loss aversion. Economic theory, 46(1), 127-148.
Bouteska, A. and Regaieg, B. (2020). Loss aversion, overconfidence of investors and their impact on market performance evidence from the US stock markets. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 25(50), 451-478.
Bozec, R., Dia, M. & Bozec, Y. (2010). Governance – performance relationship: a re-examination using technical efficiency measures. British Journal of Management, 21(3), 684-700.
Chari, A., Chen, W. & Dominguez, K. (2012). Foreign Ownership and Firm Performance: Emerging Market Acquisitions in the United States. IMF Economic Review, 60(1), 1–42.
Chuang, W. I., & Susmel, R. (2011). Who is the more overconfident trader? Individual vs. institutional investors. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1626-1644.
Chung, K.H. and Pruitt, S.W. (1994). A simple approximation of Tobin's Q. Financial Management, 23(3), 70-74.
Clarke, R.G. and Statman, M. (1998). Bullish or bearish?., Financial Analysts Journal, 54 (3), 63-80.
Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor Psychology and Security Market under- and Overreactions. The Journal of Finance, 53(6), 1839–1885.
De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? The Journal of finance, 40(3), 793-805.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R. M. (2010). Seasoned equity offerings, market timing, and the corporate lifecycle. Journal of financial economics, 95(3), 275-295.
Drakos, K. (2010). Terrorism activity, investor sentiment, and stock returns. Review of financial economics, 19(3), 128-135.
Ebrahimi Sarv Olia, M., Salimi, M., Ghouchifard, H. (2020). The Effect of Investors' Myopic Loss Aversions (MLA) on Iinvestments in Stocks in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(67), 89-124. (in Persian)
Fakhari, H., Nasiry, M. (2020). Effect of Corporate Performance on the Future Stock Price Crash Risk. Financial Management Strategy, 8(3), 43-62. (in Persian)
Fallah, S. L. M., Ghalibaf, A. H., Saraei, N. S. (2011). The Impact of Experience on Risktaking, Overconfidence and Herding of Investment Companies’ Managers in. Journal of Securities Exchange, 3(12), 25-42. (in Persian)
Fisher, K. L., & Statman, M. (2000). Investor Sentiment and Stock Returns. Financial Analysts Journal, 56(2), 16-23.
Foroghi, D., Rahrovi Dastjerdi, A., & Sepahi, F. (2022). The Effect of Firm Value and Accounting Profits on Capital Expenditures: The Moderating Role of Internal Information Quality. Journal of Accounting Knowledge, 13(2), 31-51. (in Persian)
Fortin, I., & Hlouskova, J. (2011). Optimal asset allocation under linear loss aversion. Journal of Banking & Finance, 35(11), 2974-2990.
Genesove, D., & Mayer, C. (2001). Loss aversion and seller behavior: Evidence from the housing market. The quarterly journal of economics116(4), 1233-1260.
Gervais, S., & Odean, T. (2001). Learning to be overconfident. The Review of financial studies, 14(1), 1-27.
Glaser, M., & Weber, M. (2007). Overconfidence and trading volume. The Geneva Risk and Insurance Review, 32(1), 1-36.
Hajimolla Mirzaie, H., Yavari, A., & Gholami, M. (2015). The relationship between the external financing methods with the future financial operation. Accounting and Auditing Research, 7(25), 42-57. (in Persian)
Hamidian, M., Hosseini Veleshkolaiy, S. M., & Abbasi, A. (2020). Relation Capital Structure and Managerial Ownership with Firm Performance in the Tehran Stock Exchange`s Listed Companies. Accounting and Auditing Studies, 9(33), 75-92. (in Persian)
Hassas yeganeh, Y., Ebrahimi Sarv Olia, M., Ghazi nouri, S., Afkhami, A. (2019). Angel Investors: Examining Behavioral Finance Factors Influencing Investment Selection. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43), 41-58. (in Persian)
Heaton, J. B. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, 31(1), 33–45.
Hilton, D. J. (2001). The psychology of financial decision-making: Applications to trading, dealing, and investment analysis. The Journal of Psychology and Financial Markets, 2(1), 37-53.
Ho, C., & Hung, C. H. (2009). Investor sentiment as conditioning information in asset pricing. Journal of Banking & Finance, 33(5), 892-903.
Hoffmann, A. O., Post, T., & Pennings, J. M. (2013). Individual investor perceptions and behavior during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 37(1), 60-74.
Jung, C. S., Lee, D. W., & Park, K. S. (2009). Can investor heterogeneity be used to explain the cross-section of average stock returns in emerging markets? Journal of International Money and Finance, 28(4), 648-670.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291.
Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem. Journal of political Economy, 98(6), 1325-1348.
Karaca, S. S., & Eksi, I. H. (2012). The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis over Istanbul Stock Exchange (ISE) listed companies. International Business Research, 5(1), 172-181.
Khoshtinat, M., Nadi Gbomi, V. (2009). The Framework of Relation of Investors Overconfidence Behavior with Stock Return. Empirical Studies in Financial Accounting, 7(25), 53-85. (in Persian)
Kruger, J. (1999). Lake Wobegon be gone! The" below-average effect" and the egocentric nature of comparative ability judgments. Journal of personality and social psychology, 77(2), 221-232.
Lambert, J., Bessière, V., & N’Goala, G. (2012). Does expertise influence the impact of overconfidence on judgment, valuation and investment decision? Journal of Economic Psychology33(6), 1115-1128.
Lei, A.C.H. and Song, F.M. (2011). Connected transactions and firm value: evidence from China affiliated companies. Pacific-Basin Finance Journal, 19(5), 470-490.
Liu, Y., & Taffler, R. (2008, August). CEO overconfidence in M&A decision making and its impact on firm performance. In Annual Conference of the French Finance Association , 20-22.
Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of financial Economics, 89(1), 20-43.
Mohamadi, H., Shah Mansouri, E. (2016). Comparing the behavioral errors in young and experienced investors activating in Tehran Stock Exchange, The Second National Conference on Management Research and Humanities in Iran, Tehran. (in Persian)
Mohamadi, Y., M, A., Esmaeli Kia, G. (2020). Managerial Overconfidence, financing policies and investment efficiency. Journal of Iranian Economic Issues, 6(2), 195-231.
(in Persian)
Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation: An empirical analysis. Journal of financial economics, 20, 293-315.
Nikolic, B., & Yan, X. (2014). Investor overconfidence, misvaluation, and corporate decisions. Journal of Financial Economics, 2(1), 52-104.
Nofsinger, J. R. (2001). Investment Madness: How Psychology Affects Your Investing and what to Do about it. Pearson Education.
O’Connell, P.G. and Teo, M. (2009). Institutional investors, past performance, and dynamic loss aversion. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(1), 155-188.
Odean, T. (1998). Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. The journal of finance, 53(6), 1887-1934.
Pompian, Michael M. (2009). Behavioral finance and wealth management: how, Keyhan, Tehran. (in Persian)Rahrovi Dastjerdi, A., foroghi, D., Kiani, G. (2020). The Conformity of Fraud Incentives in Managers with Cumulative Prospect Theory Pattern through Text Analysis. Empirical Research in Accounting, 9(4), 73-102. (in Persian)
Sadeghnia, M., hooshmand, A. & niko, H. (2013).Behavioral Finance and Neuro Finance and Research Conducted in This Area. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(12), 793-801.
Saedi, R., Rezaein, V. (2019). The Effect of the Manager’s Excessive Self-Confidence on Stock Returns and Unsystematic Stock Risk Given the Dual Role of Managing Director: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(1), 79-100.
(in Persian)
Saeedi, A. (2012). Fundamentals of Economics and Behavioral Finance, Bourse, Tehran.
(in Persian)
Saghafi, A., Farhadi, R., Taghavi Fard, M., Barzideh, F. (2015). Forecasting Investors Trading Behavior: Evidence from Prospect Theory, Journal of Investment Knowledge, 4(15), 19-23. (in Persian)
Salehi, A. (2020). The effect of institutional ownership on performance measurement indicators based on residual income and market components. Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(46), 1-14. (in Persian)
Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. Journal of risk and uncertainty1(1), 7-59.
Schmidt, U., & Zank, H. (2005). What is loss aversion? Journal of risk and uncertainty30(2), 157-167.
Shan, L., & Gong, S. X. (2012). Investor sentiment and stock returns: Wenchuan Earthquake. Finance Research Letters, 9(1), 36-47.
Shiller, R. J. (2000). Measuring bubble expectations and investor confidence. The Journal of Psychology and Financial Markets, 1(1), 49-60.
Shiller, Robert J. (1999). Human behavior and the efficiency of the financial system. Handbook of Macroeconomics, in: J. B. Taylor & M. Woodford (ed.), Handbook of Macroeconomics, edition 1, volume 1, chapter 20, pages 1305-1340 Elsevier.
Shu, H. C. (2010). Investor mood and financial markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(2), 267-282.
Solt, M. E., & Statman, M. (1988). How useful is the sentiment index?. Financial Analysts Journal, 44(5), 45-55.
Statman, M., Thorley, S., & Vorkink, K. (2006). Investor overconfidence and trading volume. The Review of Financial Studies, 19(4), 1531-1565.
Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of economic behavior & organization1(1), 39-60.
Valenti, M. A., Luce, R., & Mayfield, C. (2011). The effects of firm performance on corporate governance. Management Research Review. 34(3), 266-283.
Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of personality and social psychology, 39(5), 806-820.
White, E. N. (1990). The stock market boom and crash of 1929 revisited. Journal of Economic perspectives, 4(2), 67-83.