مقایسه عملکرد مدل‌های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی ـ تی کاپولا با هم‌بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 مربی، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22059/frj.2023.91918

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد مدل‌های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی ـ تی کاپولا با هم‌بستگی شرطی پویا (DCC-t Cupola LVaR)، جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، به بررسی مـدل استخراج‌شده تا کاراترین مدل، برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت سرمایه‌گذاری و غیرخطی بودن هم‌بستگی بین بازده دارایی انتخاب شود.
روش: برای تخمین DCC-tCopula-LVaR ابتدا از مدل (ARIMA -GARCH 1,1) سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده دارایی‌ها برآورد و استاندارد می‌شود؛ سپس توزیع‌های حاشیه‌ای دارایی‌ها با استفاده از تابع تی کاپولا استیودنت برآورد می‌شود. در ادامه، از روش پارامتریک مقادیر DCC-tCopula-LVaR محاسبه می‌شود. در گام آخر با استفاده از برنامه‌ریزی خطی ترکیب بهینه پرتفوی و مرز کارای دو مدل در سطوح اطمینان 80، 85، 90، 95 و 99 درصد برای دو مدل فوق تعیین‌شده محاسبه خواهد شد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه مقدار ارزش در معرض خطر بیشتر می‌شود، مقدار شارپ مدل
 DCC-tCopula-LVaR در مقایسه با مدل مارکویتز کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: استفاده از مدل DCC-tCopula-LVaR در شرایطی که مقدار ارزش در معرض خطر تعدیل‌شده نقدینگی پایین است، عملکرد بهتری برای بهینه‌سازی سبد سهام در مقایسه با مدل مارکویتز، مبتنی بر معیار سنجش شارپ به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the performance of Markowitz models and value-at-risk model based on illiquidity risk-T-Cupola with dynamic conditional correlation (DCC t-Cupola LVaR) for portfolio optimization in Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Taghizadegan 1
  • Gholamreza Zomorodian 2
  • Mirfeiz Falah Shams 2
  • Rasol Saadi 3
1 PhD student, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.