رتبه اعتباری و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22059/frj.2023.91917

چکیده

هدف: رتبه اعتباری یکی از اطلاعـات مناسـب جهت تصمیم‌‌گیری سرمایه‌گذاری است. این رتبه بر هزینه سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش تأثیر رتبه اعتباری بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بررسی شده است. همچنین با عنایت به سابقه کم مؤسسه‌های رتبه‌بندی در ایران و استقبال نه‌چندان چشمگیر شرکت‌ها از رتبه‌بندی، یک مدل رتبه‌بندی عمومی، برای تعیین رتبه شرکت‌های در دست بررسی استفاده و خروجی آن اعتبارسنجی شده است.
روش: پژوهش توصیفی هم‌بستگی است و به‌منظور اجرای آن، نمونه‌ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 93 تا 99 از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. به‌منظور اندازه‌گیری رتبه اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رتبه اعتباری، به افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و کاهش هزینه بدهی منجر می‌شود و این ارتباط از نظر آماری معنادار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با افزایش رتبه اعتباری، ریسک شرکت کاهش یافته و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر شده است. همچنین با توجه به وجود رابطه منفی بین رتبه اعتباری و هزینه بدهی، می‌توان استنباط کرد که هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، ریسک کمتر است و در نتیجه، شرکت با هزینه کمتری می‌تواند تأمین مالی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit rating and cost of capital

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Mona Parsaei 2
  • Golshan Mohammadikhanghah 3
1 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.