کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی (مطالعه موردی: صنعت خودرو)

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مالی، دانشکده، اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22059/frj.2023.91915

چکیده

هدف: بررسی کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی، هدف اصلی این پژوهش است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سرمایه‌گذاران فردی، می‌توانند با به‌کارگیری استراتژی معاملات زوجی، سود کسب کنند؟
روش: در این پژوهش از روش هم‌انباشتگی برای انتخاب زوج سهم‌ها استفاده شده و بر اساس رهیافت فضا ـ حالت و با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن، به تخمین نسبت پوشش ریسک پویا برای ارائه سیگنال‌های معامله پرداخته شده است. از سیگنال‌های معامله برای توسعه یک استراتژی معامله زوجی بین 26 شرکت­ صنعت خودرو در بازار بورس اوراق بهادار، تهران طی دوره 1395 تا 1399 استفاده شده است.
یافته‌ها: با توجه به نتایج هم‌انباشتگی، از بین 26 سهمی که برای تحلیل انتخاب شده بود، تنها 16 سهم رابطه هم‌انباشتگی داشت. بر اساس روش فیلتر کالمن، میزان بازدهی برابر 11/0 و نسبت شارپ برابر 06/3 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از نسبت‌های شارپ و نرخ رشد مرکب سالانه نشان می‌دهد که استفاده از استراتژی معاملات زوجی در دوره زمانی در دست بررسی و در صنعت خودرو سودآور است. در ضمن، نتایج نشان داد که برای انجام معاملات زوجی، روش فیلتر کالمن نسبت به‌روش هم‌انباشتگی برتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Kalman filter to estimate dynamic risk coverage ratio in pair trading strategy (case study: automobile industry)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Nourahmadi 1
  • Marziyeh Norahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Department of Financial Engineering, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.