ارزیابی تأثیر مشخصه‌های بانک بر کانال وام‌دهی بانک‌ها با رویکرد FAVAR

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/frj.2023.91913

چکیده

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام‌دهی بانک‌ها به‌عنوان یکی از سازوکار‌های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه‌های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی‌ شده است.
روش: مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل FAVAR است که توسط برنانکه و بووین و الیاس (2005) معرفی شده است. در این پژوهش، 61 متغیر کلان اقتصادی، طی دوره 1Q1383 تا 4Q1398 و 24 متغیر بانکی، طی دوره 4Q1387 تا 4Q1398 به‌کار گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه‌های بانک بر کانال وام‌دهی، در دو حالت وام‌دهی تجمیع‌شده و تفکیک‌شده، نتایج نشان می‌دهد که واکنش وام‌دهی تجمیع‌شده بانک‌ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ‌کردن مؤلفه‌های بانکی، به‌صورت بااهمیتی تغییر نمی‌کند؛ اما با درنظرگرفتن وام‌دهی تفکیک‌شده بانک‌ها، نتایج نشان می‌دهد که واکنش وام‌دهی برخی بانک‌ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه‌های بانک تا حدی بر کانال وام‌دهی اثرگذارند.
نتیجه‌گیری: کانال وام‌دهی را می‌توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به‌شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه‌های بانک بر کانال وام‌دهی اثر چشمگیری نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of bank characteristics on banks' lending channel with the FAVAR approach

نویسندگان [English]

  • Javad Serkanian 1
  • Reza Raei 2
  • Saeed Shirkavand 3
  • Ezatollah Abbasian 4
1 PhD student, Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Prof., Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.