اثر تعدیلی ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران بر رابطه بین استفاده از مشاورۀ مالی و رفتار معاملاتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

هدف: ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران، در میزان موفقیت آنان در بازار سرمایه نقش بسزایی دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد که اثر تعدیلی ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین استفاده از خدمات مشاوره مالی و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران را بررسی کند.
روش: این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی از نوع هم‌بستگی است. داده‌های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش‌نامه بین 267 سرمایه‌گذار جمع‌آوری ‌شده است. دوره زمانی پژوهش حاضر، نیمه اول سال 1400 است. در فرایند تحلیل داده‌های پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل پنج‌عاملی شخصیت شناسایی شد؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از اندازه‌گیری صحیح آن‌ها اطمینان به‌دست آمد. در ادامه، مدل رگرسیونی پژوهش آزمون شد.
یافته‌ها: طبق نتایج مدل رگرسیونی، علاوه‌بر متغیر مستقل (مشاوره مالی) متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، درآمد ماهیانه، تجربه فعالیت در بورس، ریسک‌گریزی و سواد مالی بر متغیر وابسته (رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران) تأثیرگذار بودند. در مقابل، متغیرهای سن و تحصیلات بر متغیر وابسته تأثیرگذار نبودند. بعد از این مرحله، اثر تعدیلی ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران بر رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته بررسی شد. سه ویژگی تجربه‌پذیری، وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیری، باعث تقویت و ویژگی روان‌رنجوری باعث تضعیف رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می‌شود. ویژگی برون‌گرایی بر این رابطه تأثیرگذار نبود. در نهایت، از متغیر ابزاری برای رفع مشکل درون‌زایی متغیر مستقل استفاده شد. این کار با استفاده رگرسیون حداقل مربعات دومرحله‌ای انجام شد.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی، از جمله عواملی است که بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و نقش آن در استفاده از خدمات مشاوره مالی انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effects of Investors' Personality on the Relationship between the Use of Financial Advice Service and Trading

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • Babak Zakizadeh 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Hazrat_e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran.
2 MSc., Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Investors' personality traits play an important role in their success in the capital market. In this regard, this study attempts to investigate the moderating effects of personality traits on the relationship between the use of financial advisory services and investor trading behaviors.
Methods: The present research is practical in nature and can be considered a descriptive-exploratory and correlational study. The required data were collected through the distribution of questionnaires among 267 investors. The study was conducted in the second and third seasons of the year 2021. The gathered data was initially analyzed through Exploratory Factor Analysis (EFA), the investors' personality traits were identified using the five-factor model of personality, and then, using Confirmatory Factor Analysis (CFA), their correct measurement was ensured. The regression model was tested afterward.
Results: According to the regression analysis results, in addition to the independent variable (financial advice service), the variables of gender, marital status, monthly income, stock market experience, risk aversion, and financial literacy affected the dependent variable (investors’ trading behavior). In contrast, age and education level did not influence the dependent variable. After this stage, the moderating effects of investors' personality traits on the relationship between the independent variable and the dependent variable were studied. The three traits of openness to experience, conscientiousness, and agreeableness strengthened the relationship, while neuroticism debilitated it. The extraversion personality trait did not affect this relationship. Finally, the instrumental variable was used to solve the problem of the endogenous explanatory variable. This was done using two-stage least squares (2SLS) regression analysis.
Conclusion: Personality traits are among the factors influencing the trading behaviors of investors. Therefore their role in using financial advisors is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investors' trading behavior
  • Financial advice
  • Big five personality traits
  • Instrumental variable
  • Two Stage Least Squares (2SLS) regression
آذر، عادل؛ سارنج، علیرضا؛ صادقی مقدم، علی اصغر؛ رجب‏زاده، علی و معزز، هاشم (1397). مدل‏سازی عامل‏گرای رفتار سهام‏داران در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی، 20(2)، 130-150.
جمشیدی، ناصر و قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‏گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه‏گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(1)، 75-90.
جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن و فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1398). بررسی سوگیری‏های رفتاری و عملکرد سرمایه‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(2)، 143-164.
نایب محسنی، شیدا؛ خلیفه سلطانی، سید احمد و حجازی، رضوان (1400). تدوین مدل رفتاری تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران فردی در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی، 23(4)، 625-652.
 
References
Abreu, M. & Mendes, V. (2012). Information, overconfidence and trading: do the sources of information matter? Journal of Economic Psychology, 33, 868-881.
Akerlof, G.A., & Shiller, R.J. (2009). Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Akhtar, F., & Das, N. (2020). Investor personality and investment performance: from the perspective of psychological traits. Qualitative Research in Financial Markets, 12(3), 333-352.
Akhtar, F., Thyagaraj, K.S. & Das, N. (2018). The impact of social influence on the relationship between personality traits and perceived investment performance of individual investors: Evidence from Indian stock market. International Journal of Managerial Finance, 14(1), 130-148.
Alipour Shirsavar, H., Gilaninia, S., & Mohammadi Almani, A. (2012). A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 454-460.
Amora, J. T. (2021). Convergent validity assessment in PLS-SEM: A loadings-driven approach. Data Analysis Perspectives Journal, 2(3), 1-6.
Ansary, A. (2017). How can one conduct an endogeneity test using SPSS? Retrieved from: https://www.researchgate.net/How_can_one_conduct_an-endogeneity_test_using_SPPS/ 59aaa68d93553b2f2619e8cb/citation/download.
Azar, A., Saranj, A., Sadeghi Mogghadam, A., Rajabzadeh, A.,& Moazzez, H. (2018). The Agent-based modeling of stockholders’ behavior in Iranian capital market. Financial Research Journal, 20 (2), 130-150. (in Persian)
Barber, B.M., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261-292.
Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.
Boag, S. (2015). Personality assessment, ‘construct validity’, and the significance of theory. Personality and Individual Differences, 84, 36-44.
Brooks, C., & Williams, L. (2021). The impact of personality traits on attitude to financial risk. Research in International Business and Finance, 58, 101501.
Churchill, G.A., Ford, N.M., Hartley, S.W. & Walker, O.C. (1985). The determinants of salesperson performance: a meta-analysis. Journal of Marketing Research, 22(2), 103-118.
Clark-Murphy, M., & Soutar, G.N. (2008). Do retail stockbrokers understand clients’ investment preferences? Journal of Financial Services Marketing, 13(2), 135-149.
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (2003). NEO-FFI: NEO five factor inventory, psychological assessment resources, Lutz, FL.
Dorn, D., & Huberman, G. (2005).Talk and action: when individual investors say and what they do. Review of Finance, 9(4), 437-482.
Durand, R., Newby, R., Tant, K. & Trepongkaruna, S. (2013). Overconfidence, overreaction and personality. Review of Behavioural Finance, 5(2), 104-133.
Durand, R.B., Newby, R. & Sanghani, J. (2008). An intimate portrait of the individual investor. Journal of Behavioral Finance, 9(4), 193-208.
Epstein, L.G., Schneider, M. (2008). Ambiguity, information quality, and asset pricing. The Journal of Finance, 63(1), 197-228.
Fischer, R. & Gerhardt, R. (2007). The missing link between investors and portfolios: introducing financial advice. E-Finance Lab, Frankfurt am Main, Working Paper, August.
Fusilier, M., & Schaub, M. (2003). Broker-client contact and client satisfaction: are client attitudes towards brokers bullish and bearish with the stock market? Journal of Financial Services Marketing, 8(1), 63-70.
Garson, G. D. (2013). Two Stage Least Squares. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.
Guiso, L., & Jappelli, T. (2006). Information acquisition and portfolio performance. CSEF Working Papers 167, Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of Naples, Italy.
Hackethal, A., Haliassos, M., & Jappelli, T. (2012). Financial advisors: A case of babysitters? Journal of Banking & Finance, 36(2), 509–524.
Hair, J., Black, W., Babin, B.Y.A., Anderson, R., & Tatham, R. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Hayes, A.F., & Preacher, K.J. (2014). Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 67, 451–470.
Henseler, J., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115–135.
Jamshidi, N., & Galibaf Asl, H. (2018). Studying the Effect of Investors’ Personality on their Business Behavior and Investment Performance: Evidences of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(1), 75-90. (in Persian)
Jamshidi, N., Ghalibaf Asl, H., & Fadaei Nejad, M.E. (2019). Studying the Overconfidence and Representativeness Biases of Individual Investors in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(2), 143-164. (in Persian)
Kahneman, D., Knetsch, J.L. & Thaler, R.H. (1991). Anomalies: the endowment effect, loss aversion, and status quo bias.” The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206.
Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39, 31-36.
Karabulut, Y. (2013). Financial advice: an improvement for worse? http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1710634
Kramer, M.M. (2012). Financial advice and individual investor portfolio performance. Financial Management, 41, 395-428.
Lowry, P.B., & Gaskin, J. (2014). Partial least squares (PLS) structural equation modeling (SEM) for building and testing behavioral causal theory: When to choose it and how to use it. IEEE Transactions on Professional Communication, 57(2), 123-146.
Lusardi, A. & Mitchell, O.S. (2011). Financial literacy around the world: an overview. Journal of Pension Economics and Finance, 10(4), 497-508.
Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2007). Baby boomer retirement security: the roles of planning, financial literacy, and housing wealth. Journal of monetary Economics, 54(1), 205-224.
Lynn, M. (2021). Effects of the Big Five personality traits on tipping attitudes, motives, and behaviors. International Journal of Hospitality Management, 92, 102722.
Martenson, R. (2008). How financial advisors affect behavioral loyalty. International Journal of Bank Marketing, 26(2), 119-147.
Mullainathan, S., Noeth, M., & Schoar, A. (2012). The Market for Financial Advice: An Audit Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2028263
Nayebmohseni, Sheida, Khalifehsultani, Seyed Ahmad amd Hejazi, Rezvan (2021). Developing a Behavioral Model of Individual Investors’ Decision-making in the Iranian Capital Market. Financial Research Journal, 23(4), 625-652. (in Persian)
O’Brien, K. (2007). Factor analysis: An overview in the field of measurement. Physiotherapy Canada, 59(2), 142-155.
Paetzold, F., Busch, T. & Chesney, M. (2015). More than money: exploring the role of investment advisors for sustainable investing. Annals in Social Responsibility, 1(1), 195-223.
Peress, J. (2004). Wealth, information acquisition, and portfolio choices. Review of Financial Studies, 17(3), 879-914.
Pitters, J. & Oberlechner, T. (2014). The psychology of trading and investing. Book of Investor Behavior, 457-476. DOI:10.1002/9781118813454.ch25
Pokropek, A. (2016). Introduction to instrumental variables and their application to large-scale assessment data. Large-scale Assessments in Education, 4(4), 1-20.
Rzeszutek, M., Szyszka, A., & Czerwonka, M. (2015). Investors’ expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making process. Contemporary Economics, 9(3), 337-352.
Sadiq, M. and Amna, H. (2019). Impact of personality traits on risk tolerance and investors’ decision making. International Journal of Applied Behavioral Economics (Economics), 8(1), 1-20.
Shapira, Z. and Venezia, I. (2001). Patterns of behavior of professionally managed and independent investors. Journal of Banking & Finance, 25(8), 1573-1587.
Statman, M.T.S., & Vorkink, K. (2004). Investor overconfidence and trading volume. The Review of Financial Studies, 19(4), 1531-1565.
Tauni, M. Z., Memon, Z. A., Fang, H. X., Jebran, K., & Ahsan, T. (2019). Influence of investor and advisor Big Five personality congruence on futures trading behavior. Emerging Markets Finance and Trade, 55(15), 3615-3630.
Tauni, M.Z., Rao,Zia-ur-R., Fang, H.X., & Gao, M. (2018). Does investor personality moderate the relationship between information sources and trading behavior? Evidence from Chinese stock market. Managerial Finance, 36(5), 947-968.
Tranmer, M., & Elliot, M. (2008). Multiple Linear Regression. The Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research (CCSR).
Van Rooij, M.C., Lusardi, A., & Alessie, R.J. (2011). Financial literacy and retirement planning in the Netherlands. Journal of Economic Psychology, 32(4), 593-608.
Von Gaudecker, H. M. (2015). How does household portfolio diversification vary with financial literacy and financial advice? The Journal of Finance, 70(2), 489-507.
Watkins, M.W. (2018). Exploratory factor analysis: A guide to best practice. Journal of Black Psychology, 44(3), 219–246.
Wooldridge, J.M. (2005). Introductory Econometrics: A modern approach. 3rd edition, Mason OH: Thmson/South Westren.
Zhang, A.C. (2014). Financial advice and asset allocation of individual investors. Pacific Accounting Review, 26(3), 226-247.