تأثیر مؤلفه‌های پیچیدگی اطلاعاتی، عملیاتی و راهبری شرکت بر قیمت‌گذاری نادرست سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22059/frj.2022.333626.1007258

چکیده

هدف: یکی از عوامل مهمی که سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار با آن مواجهند، پیچیدگی شرکت‌هاست. پیچیدگی می‌تواند در فرایند استخراج و استفاده از اطلاعات ‌مالی مورد نیاز استفاده‌کنندگان اخلال ایجاد کند و با افزایش ابهام در بازار، قیمت‌گذاری سهام را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های پیچیدگی اطلاعاتی، عملیاتی و راهبری شرکت بر قیمت‌گذاری نادرست سهام است.
روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 180 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نمونه، در دوره زمانی 1389 تا 1398 بررسی شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤلفه‌های پیچیدگی اطلاعاتی شرکت شامل واگرایی، جریان نقد عملیاتی منفی، اقلام تعهدی، صورت‌های مالی تلفیقی، انحراف معیار جریان نقد عملیاتی و انحراف معیار تغییرات خالص دارایی‌های عملیاتی، بر قیمت‌گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری می‌گذارند. همچنین از بین مؤلفه‌های پیچیدگی عملیاتی، سه شاخص طول چرخه عملیات، نسبت فروش صادراتی و تنوع محصولات شرکت با قیمت‌گذاری نادرست سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند؛ ولی ارتباط معناداری بین سطح تکنولوژی تولید با قیمت‌گذاری‌ نادرست سهام در ایران مشاهده نشد. در نهایت، نتایج نشان داد که مؤلفه‌های پیچیدگی راهبری، شامل ارتباطات سیاسی، دوره تصدی مدیر‌عامل و تمرکز مالکیت با قیمت‌گذاری نادرست سهام ارتباط مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیچیدگی شرکت‌ها، قیمت‌گذاری نادرست سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع به افزایش ریسک گزینش نادرست سهام توسط سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Informational, Operational, and Corporate Governance Complexity Components of Companies on Mispricing of Stocks

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Razavi Khosroshahi 1
  • Rasoul Baradaran Hassanzadeh 2
  • Mehdi Zeynali 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the important factors that investors are faced with in a stock exchange is the complexity of companies.  Complexity can disrupt the process of extracting and using the required financial information. Increasing market uncertainty influences stock pricing. The main purpose of this research is to investigate the effect of informational, operational, and corporate governance complexity components in firms on stock pricing.
Methods: The statistical sample of this research consists of 180 companies enlisted in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2009 to 2019.
Results: The achieved results showed that the components of company informational complexity (i.e. divergence, negative operating cash flow, accruals, consolidated financial statements, the standard deviation of operating cash flow, and standard deviation of net changes in operating assets) have a positive and significant effect on the incorrect stock pricing. Also, among the components of operational complexity, three indices (i.e. cycle length, export sale ratio, and product variety of the company) have a positive and significant relationship with incorrect stock pricing. However, the present study could identify no significant relationship between production technology level and incorrect stock pricing in Iran. Finally, the components of leadership complexity (i.e. political communication, CEO tenure, and ownership concentration) were found to have a positive and significant relationship with incorrect stock pricing.
Conclusion: The results showed that the complexity of companies affects the mispricing of stocks, which increases the risk of making wrong stock choices for investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informational complexity
  • Operational complexity
  • Corporate governance
  • Mispricing of stocks
ایزدی‌نیا، ناصر؛ فدوی، محمدحسن؛ امینی‌نیا، میثم (1393). بررسی تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس. فصلنامه دانش حسابرسی، 14(54)، 87- 103.
بادآور نهندی، یونس؛ سرافراز، الهه (1397). ارتباط بین قیمت‏گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‏گذاری‏های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‏های مالی و افق زمانی سرمایه‏گذاری سهام‏داران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، 119-132
جگروند، مهدی؛ نوری، شاهرخ؛ جمشیدی، بابک (1397). بررسی تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 13، 29- 42.
خدادای، ولی؛ نوروزی، محمد (1395). قیمت‏گذاری نادرست سهام و رفتار سرمایه‏گذاری شرکت‏ها. فصلنامه پیشرفت‏های حسابداری، 8(2)، 93-122.
رحیمی، زهرا؛ زنجیردار، مجید؛ حیدری، مریم (1399). تأثیر پیچیدگی گزارشگری مالی برهم حرکتی سهام؛ عامل‏های ریسک تأخیر حسابداری و غیرحسابداری و کارایی قیمت‌گذاری سهام در میان سهام‌داران بزرگ و کوچک. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(27)، 82-108.
رضوی، سید مهدی (1399). ارزیابی پیچیدگی اطلاعاتی، عملیاتی و راهبری شرکت و پیامد‏های اقتصادی آن، رساله دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
صالحی، اله‌کرم؛ بزرگ‌مهریان، شاهرخ؛ جنت‌مکان، حسین (1396). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تأخیر ارائه صورت‏های ‌مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 4(3)، 87- 116.
عباسی، ابراهیم؛ شریفی، مریم (1393). تأثیر قیمت‏گذاری نادرست بر سرمایه‏گذاری و ‌ساختار سرمایه در شرکت‏های با محدودیت مالی. تحقیقات مالی، 16(2)، 289- 308.
کرمی، غلامرضا؛ بشرویه، سلمان بیگ؛ ایزدپور، مصطفی (1400). بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی. تحقیقات مالی، 23 (4)، 653- 665.
نادی قمی، ولی؛ حسینی، سید فرهنگ؛ مصطفوی، سیده فاطمه (1399). بررسی اثر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22(2)، 206- 226.
نمازی، نوید رضا؛ اسماعیل‌پور، حسن (1400). نقش پیچیدگی عملیات در تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک بانک‌ها. تحقیقات مالی، 23 (3)، 440- 465.
 
References
Abbasi, E., Sharifi, M. (2014). The effect of incorrect pricing on investment and capital structure in companies with financial constraints. Financial Research journal, 16(2), 289-308. (in Persian)
Advisory Committee on Improvements to Financial Reporting (2008). Final Report of the Committee on Improvements to Financial Reporting to the United States Securities and Exchange Commission (financial statement complexity), Washington DC. SEC.
Alzahrani, M., Rao, R. (2014). Managerial Behavior and the Link between Stock Mispricing and Corporate Investments. The Financial Review, 49, 89-116.
Badavar Nahandi, Y. & Sarafraz, E. (2018). The relationship between incorrect stock pricing and the amount of company investments with emphasis on the role of financial constraints and the time horizon of shareholder investment. Financial knowledge of securities analysis, 11(37), 119-132. (in Persian)
Basuony, M.A.K., Mohamed, E.K.A., Hussain, M. (2016). Board characteristics, ownership structure and audit report lag in the Middle East. International Journal of Corporate Governance, 7(2), 180–205.
Bloomfield, R. )2002(. The incomplete revelation hypothesis and financial reporting. Accounting Horizons, 16, 233–243.
de Souza, J.A.S. (2019). The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements: An analysis based on readability characteristics. Research in International Business and Finance, 48, 59-74.
Francis, J., Huang, A. H., Rajgopal, S., Zhang, A. Y. (2010). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109-147.
Hazarika, S., Karpoff, J., Nahata, R. (2012). Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. Journal of Financial Economics, 104 (1), 44-69.
Hill, C.W.L., Phan, P. (1991). CEO tenure as a determinant of CEO pay. The Academy of Management Journal, 34(3), 707–717.
Hodder, L., Hopkins, P.E., Wood, D.A. (2008). The Effects of Financial Statement and Informational Complexity on Analysts’ ash Flow Forecasts. The Accounting Review, 83(4), 915–956.
Hoitash, R., Yezegel, A. (2017). The Effect of Accounting Reporting Complexity on Financial Analysts. SSRN Electronic Journal, DOI:10.2139/ssrn.2958417
Hu, Sh.Y., Lin, Y.H. (2016). The effect of overvaluation on investment and accruals. Journal of Empirical Finance, 38, 181-201.
International Accounting Standards Board (2008). Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments, available at: www.ifrs.org/.../Financial-Instruments...Financial-Instruments .../ DPReducing Complex.
Isidro, H., Raonic, I. (2012). Firm incentives, institutional complexity and the quality of “harmonized” accounting numbers. The International Journal of Accounting, 47, 407–436.
Izadinia, N., Fadavi, M., Amini Nia, M. (2014). Investigating the Impact of Accounting Complexity and Financial Reporting Transparency of Firm on the Delay Auditor’s Report. Journal of audit science, 14(54), 87-103. (in Persian)
Jagarvand, M., Nouri, S., Jamshidi, B. (2017). Investigating the impact of accounting complexity and financial reporting transparency of the company on the delay in submitting the auditor's report. Journal of New Achievements in Humanities Studies, 13, 29-42. (in Persian)
Jensen, M. (2005). Agency cost of overvalued equity. Journal of financial management, 34, 5-19.
Karami, Gh., Boshrouyeh, S., Ezadpour, M. (2021). Investigating the Effect of Institutional Ownership and Ownership Concentration on Labor Investment Efficiency. Financial Research journal, 23(4), 653-665. (in Persian)
Khodadadi, V., Norouzi, M. (2017). Stock mispricing and firm’s investment behavior: Evidence from stockholders catering theory. Journal of Accounting Advances, 8(2), 93-122.
(in Persian)
Lawrence, A. (2013). Individual investors and financial disclosure. Journal of Accounting & Economics, 56, 130–147.
Lin, K. J., Karim, K. E., Carter, C. (2015). Why does China's stock market have highly synchronous stock price movements? An information supply perspective. Advances in accounting, 31(1), 68-79.
Miller, B. (2010). The effects of financial statement complexity on small and large investor trading. The Accounting Review, 85, 2107–2143.
Mutiso, P., Kamau, C. (2013). Factors influencing complexity in financial Report preparation – Evidence from the banking sector in Kenya. Journal of Economics and business Research, 219-230.
Nadi Qomi, V., Hosseini, S., Mostafavi, F. (2020). Investigating the Effects of Strength of Corporate Governance Mechanisms on Systemic Risk for Financial Institutions Listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research journal, 22(2), 206-226. (in Persian)
Namazi, N., Esmaeilpour, H. (2021). The Role of Operations Complexity in the Effect of Auditing Quality on Banks' Risk. Financial Research journal, 23(3), 440-465.
(in Persian)
Razavi, M. (2021). Informational, operational and governance complexity of the company and its consequences. PhD Thesis in Accounting. (in Persian)
Rhodes-Kropf, M., Robinson, D. T., Viswanathan, S. (2005). Valuation Waves and Merger Activity: The Empirical Evidence. Journal of Financial Economics, 77, 561–603.
Rutherford, B.A. (2005). Genre analysis of corporate annual report narratives. A corpus linguistics-based approach. International Journal of Business Communication, 42 (4). 349–378.10.1177/0021943605279244
Salehi, A., Bozorgmehrian, S., Janatmakan, H. (2017). Investigating the effect of complexity of accounting information on the delay in submitting audited financial statements and information asymmetry. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(3), 87-116.
(in Persian)
Shen, W. (2003). The dynamics of the CEO-board relationship: an evolutionary perspective. The Academy of Management Review, 28(3), 466-476.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about futureearnings? The Accounting Review, 71 (3), 289-315.
Wayen, G., Dolphin, S. & Taylor, D. (2016). Guiding through the Fog: Financial statement complexity and voluntary disclosure. Journal of Accounting and Economics, 62(2-3), 234-269.
Zhang, X. (2009). Financial statement complexity and investor underreaction to 10-K information. Review of Accounting Studies, 14, 559–586.