مدل فرایندی ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپای فناوری مالی (فین‌تک) در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحـد علـوم و تحقیقـات، دانشـگاه آزاد اسـلامی، تهـران، ایـران.

2 استادیار، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر تعیین عوامل اثرگذار بر ارزش‌ شرکت‌های نوپای فین‏تک از نگاه سرمایه‏گذاران خطرپذیر در حوزه فناوری مالی کشور، در اولین مرحله چرخه حیات آن‌هاست.
روش: روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر روش نظریه داده‌بنیاد بوده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه‌های هدفمند با 19سرمایه‌گذار خطرپذیر در حوزه فناوری مالی کشور، ابتدا از طریق کد‏گذاری‌های باز، 46 کد نهایی احصا شد و در مرحله بعد، از طریق کد‏گذاری محوری، مدل پارادایمی حول پدیده اصلی ارزش شرکت نوپای فین‌تک ارائه شد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که ارزش شرکت‌های نوپای فین‏تک، علاوه بر مشخصه و عملکرد خود آن‌ها، تحت تأثیر شرایط مداخله‌گر دیدگاه‌های استراتژیک بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، ریسک‌ها و آورده‌های آن‌ها، به‌عنوان خریداران اصلی این شرکت‌ها قرار دارد. علاوه بر این، مشخص شد که شرایط زمینه‌ای مانند راه‌های خروج سرمایه‌گذار، میزان نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد و پیامد‏های ناشی از ادغام و تصاحب آن‏‌ا نیز بر ارزش شرکت‌های نوپای فین‌تک اثرگذار است.
نتیجه‌گیری: ارزش شرکت‌های نوپای فین‌تک، برخلاف سایر شرکت‌های نوپای فناوری تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل مداخله‌گر خریداران اصلی آن‌ها، یعنی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی قرار دارد؛ زیرا منافع حاصل از خرید شرکت‌های فین‌تک برای بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی استراتژیک است و می‌تواند برای آن‌ها مزیت رقابتی نسبت به دیگر بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Process Model for Valuation of the Fintech start-ups in the Early Stages of Investment from the Perspective of Venture Capitalists in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Chizari 1
  • Ayoub Mohammadian 2
  • Maryam Khalili Araghi 3
  • Hamideh Reshadatjoo 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of IT Management, Faculty of Management University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to determine the effective factors influencing the value of FinTech start-ups from the perspective of venture capitalists in the field of financial technology in the early stage of their life cycle.
Methods: This research is qualitative that uses the Grounded theory method. In this study, by interviewing 19 venture capitalists active in the field of financial technology, 46 final codes were extracted via open coding. In the next step, through axial coding, a paradigm model was presented for the main value of the start-up FinTech company.
Results: This study showed that the value of FinTech start-ups is majorly influenced by the intervening factors related to their main buyers, i.e. banks and financial institutions because the benefits of buying fintech companies are strategic for banks and financial institutions and can create a competitive advantage for them compared to other banks and financial institutions. In addition, it was found that underlying conditions such as investor exit routes, the need for reinvestment, and the consequences of their merger and acquisition also affect the value of FinTech start-ups.
Conclusion: The value of FinTech start-ups is more affected by the intervention of their buyers than other technology start-ups, because the benefits of buying FinTech companies are strategic for banks and financial institutions, and it can give them a competitive advantage over other banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early stage
  • Fintech
  • Start-up
  • Valuation
تقوی فرد، محمدتقی؛ رادمرد، مصطفی؛ جعفرنژاد، سهیلا و هراتی نیک، محمدرضا (1398). چالش‌های حوزه ارزش‌گذاری و ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 7(27)، 29- 58.
دهقانی عشرت‌آباد، میثم و البدوی، امیر (1397). ارزش‏گذاری کسب‌وکارهای نوپا توسط سرمایه‏گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی، پژوهش‏های مدیریت ایران، 22(3)، 151-175.
شریعت پناهی، سید مجید؛ امیری، میثم؛ باباجانی، جعفر؛ تقوی فرد، محمدتقی و خلیلی، الهام (1399). مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت‌های نوپا با بهره‌گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی. تحقیقات مالی، 22(2)، 182-205.
محمدیان، ایوب؛ خداداد برمی، مریم (1399)، تببین فرایند شکل‌گیری قابلیت شبکه‏ای در سازمان‏های دولتـی فعـال در پنجـره واحـد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد. مدیریت دولتی، 12(1)، 88-119.
 
References
Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Implications of fintech developments for banks and bank supervision. BIS website (www.bis.org), ISBN 978-92-9259-087-1 (online)
Bughin, J., Manyika, J., Woetzel, J. (September 2016). Digital finance for all: powering inclusive growth in emerging economies. McKinsey Global Institue
Dehghani Eshratabad, M. & Albadvi, A. (2018). Applying real option approach for startup valuation by venture capitalists in first round of financing. Journal of Management Research in Iran, 22(3),1-27. (in Persian)
Festel, G., Wuermseher, M., Cattaneo, C. (2013). Valuation of Early-Stage High-tech Start-up Companies. International journal of business, 18(3), 216-233.
Gviniashvili, A. (2019). Collaboration for innovation in the financial sector. TIK Center for Technology, Innovation and Culture Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
Hieminga, G., Land, F., Nijboer, F. (October 2016). Fintech for micro, small and medium sized enterprises. ING Economics Departmen.
Hiroshi Nakaso. (2016). FinTech – Its Impacts on Finance, Economies and Central Banking. Bank of Japan, Remarks at the University of Tokyo - Bank of Japan. Joint Conference in Tokyo on FinTech and the Future of Money.
Klus, M., Lohwasser, T., Holotiuk, F., Moormann, J. (2019). Strategic Alliances between Banks and Fintechs for Digital Innovation: Motives to Collaborate and Types of Interaction. The journal of entrepreneurial finance, 21(1), 1-23
Langerveld, D.J.H. (2018). Fintech valuation: the establishment of a valuation method for approximating the value and immature and highly uncertain financial subsector by combining academic financial heuristics. BSc Industrial Engineering & Management Sciences Eindhoven University of Technology, Master thesis
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Lord, H., Mirabile, C. (2017). Angle investing by numbers. Seraf compass publications.
Miloud, T., Aspelund, A, Cabrol, M. (2012). Startup valuation by venture capitalists: an empirical study. Venture Cap. Journal of Entrepreneurial Finance, 14(2–3),151–174
Mohammadian, A., Khodadad Beromy, M. (2020). Explaining the Process of Forming a Network Capability in Governmental Organizations in the Case of Iran Single Window for Trade Using Grounded Theory. Journal of Public Administration, 12(1): 85-116.
(in Persian)
Nicoletti, B. (2017). The future of fintech Integrating Finance and Technology in Financial Services. Electronic ISBN: 978-3-319-51415-4, eBook.
Payne, P. (2001). Scorecard valuation Methodology Establishing the Valuation of Pre-revenue, Start-up Companies, The Ohio TechAngels.
Payne, P. (2011). The Risk Factor Summation Method. https://blog.gust.com/valuations-101-the-risk-factor-summation-method
Persmoen, A. K., Sandvik, E. (2018). Collaboration between Banks and FinTech Companies. Master thesis, http://hdl.handle.net/11250/2578366
Shariatpanahi, S., Amiri, M., Babajani, J., Taghavi Fard, M., Khalili, E. (2020). Model Determination for Equilibrium Valuation of Startup Companies Using Real Option Method in the Presence of Agency Cost. Financial Research Journal, 22(2), 182-205.
(in Persian)
Shoop, A., Dymov, K. (2018). Identifying and Evaluating Early-Stage Fintech Companies: Working with Consumer Internet Data and Analytic Tools. Worcester polytechnic institute, A Research Project.
Skan, J., Dickerson, J., Gagliardi, L. (2016). Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry. Accenture.
Skan, J., Dickerson, J., Masood, S. (2015). The Future of Fintech and Banking: Digitally distrupted or reimagined? Accenture.
Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publication Book.
Taghavifard, M.T., Radmard, M., Jafarnezhad, S. & Harati Nik, M.R. (2019). Challenges Of Valuation And Evaluation Of Information Technology Startup Companies. Journal of business intelligent management studies, 7(27), 29-58. (in Persian)
Temelkov, Z. (2018). Fintech firm’s opportunity or threat for banks. International Journal of information, Business and Management, 10(1):8-27
Wilson, JR., J. D. (2017). Creating strategic value through financial technology: Early-Stage Valuation. Wiley finance series book, ISBN 9781119243861