بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری عاملی (بتا هوشمند) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/frj.2022.337065.1007282

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاری عاملی به‌شکل گسترده‌ای در کانون توجه مدیران دارایی در سراسر جهان قرار گرفته است. به‌دلیل کمبود پژوهش در این زمینه در بازار سرمایه ایران، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی عملکرد این روش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: در این پژوهش عملکرد پنج پرتفوی تک‌عاملی، شامل عامل‌های مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم و سه پرتفوی چندعاملی در حد فاصل 1/4/1393 تا 29/12/1399 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این کار پرتفوهای مبتنی بر پنج عامل مومنتوم، ارزش، اندازه، کیفیت و نوسان کم تشکیل شدند؛ سپس با استفاده از نتایج بخش قبل، سه پرتفوی چندعاملی هم‌وزن، معکوس نوسان و توزیع ریسک برابر، شکل گرفتند. در نهایت، نتایج به‌دست‌آمده از پرتفوهای تک‌عامل و چندعاملی با شاخص کل و شاخص هم‌وزن مقایسه شدند.
یافته‌ها: عملکرد تمام پرتفوهای تک‌عاملی و چندعاملی به‌جز عامل مومنتوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد از شاخص کل بهتر بود؛ اما در قیاس با شاخص هم‌وزن نتایج متفاوتی به‌دست آمد و فقط دو پرتفوی مبتنی بر عامل اندازه و پرتفوی چندعاملی هم‌وزن در سطح اطمینان ۹۵ درصد عملکرد بهتری از شاخص هم‌وزن داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که طی دوره بررسی، عملکرد سرمایه‌گذاری عاملی، به‌جز عامل مومنتوم نسبت به شاخص کل بهتر بوده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری عاملی می‌تواند به‌عنوان روشی قابل تأمل مدنظر سرمایه‌گذاران و مدیران دارایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Factor Investing (Smart Beta) in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Bajalan 1
  • Amin Ali Akbari Bidokhti 2
1 Assistant Prof., Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In recent years, in particular after the 2008 financial crisis, factor investing received widespread attention from asset managers around the world. Due to the lack of enough research in this area in the Iranian capital market, the purpose of this study is to evaluate the performance of factor investing in the Tehran stock exchange (TSE).

Methods: In this research, the performance of five single-factor portfolios and three multi-factor portfolios were evaluated on Tehran Stock Exchange from 2014 to 2021. First, the five single-factor portfolios were made based on momentum, value, size, quality, and low volatility. Then, using the results of single-factor portfolios, three multi-factor portfolios were made based on equal weight (1/N), inverse volatility, and equal risk contribution (ERC). The results of single-factor and multi-factor portfolios were compared to overall and equal-weight indices.
Results: The results achieved from all single-factor portfolios, except those from momentum, and all three multifactor portfolios were better than the overall index with a 95% confidence level. However, compared to the equal-weight index, the results were mixed and only the size factor and equal-weight multi-factor portfolios had better performance within a 95% confidence interval.
Conclusion: The results of this study indicate that, during the time frame of this study, factor investing showed better performance than the overall index. Therefore, this type of investing can be considered a practical type of investment by investors and asset managers on the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor investing
  • Factor
  • Low volatility
  • Inverse volatility
  • Equal risk contribution
حزبی، هاشم و صالحی، اله‌کرم (۱۳۹۵). مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل چهارعاملی کرهارت و مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام. مهندسی مالی و مدیریت، 7(28)، 137- ۱۵۲.
دولو، مریم و طبرسا، بهاره (۱۳۹۹). مومنتوم سبکی و منشأ بروز آن. تحقیقات مالی، ۲۲(۳)، 320- ۳۴۲.
عیوضلو، رضا؛ قهرمانی، علی و عجم، علیرضا (۱۳۹۵). بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، ۱۸(۴)، ۶۹۱- 714.
عیوضلو، رضا؛ هاشمی، یاسمن و قربانی، امیرعلی (۱۳۹۹). مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 10 (32)، 9-32.
فدائی‌نژاد، محمداسماعیل و عیوضلو، رضا (۱۳۸۵). بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران و جایگاه آن در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. تحقیقات مالی، ۸(۲۲)، 32- 46.
میرزائی، مهدی؛ خانی، عبداله؛ بت‌شکن، محمود (۱۳۹۸). بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از چرخه عمر شرکت. تحقیقات مالی، ۲۱(۴)، ۵۴۵-۵۶۹.
 
References
Alighanbari, M. & Chia, C. P. (2016). Multifactor Indexes Made Simple: A Review of Static and Dynamic Approaches. The Journal of Index Investing, 7(2), 87-99.
Ang, A. (2014). Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing. New York: Oxford University Press.
Ang, A., Goetzman, W. & Schaefer, S. (2009). Evaluation of active management of the Norwegian Government Pension Fund Global, Report to the Norwegian Ministry of Finance.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y. & Zhang, X. (2006). The cross section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y. & Zhang, X. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23.
Baker, N. L. & Haugen, R. A. (2012). Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of the World. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.2055431
Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9(1), 3-18.
Barroso, P. & Santa-Clara, P. (2015). Momentum has its moments. Journal of Financial Economics, 116(1), 111-120.
Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), 663-682.
Bender, J., Briand, R., Melas, D., Subramanian, R., (2013). Foundations of factor investing. MSCI Research Insight.
Bender, J., Briand, R., Nielsen, F. & Stefek, D. (2010). Portfolio of risk premia: A new approach to diversification. Journal of Portfolio Management, 36(2), 17-25.
Bender, J., Hammond, P. B. & Mok, W. (2014). Can alpha be captured by risk premia? Journal of Portfolio Management, 40(2), 18-29.
Black, F., Jensen, M. C., Meckling, W. H., (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, in Jensen, M. C., ed., Studies in the Theory of Capital Markets, Praeger, New York.
Clarke, R. G., de Silva, H. & Murdock, R. (2005). A factor approach to asset allocation. Journal of Portfolio Management, 32(1), 10-21.
Davallou, M., Tabarsa, B., (2020). The Style Momentum and Its Origin. Journal of Financial Research, 22(3), 320-342. (in Persian)
Dichtl, H., Drobetz, W. & Wendt S. (2020). How to build a factor portfolio: Does the allocation strategy matter? European Financial Management Journal, 27(1), 20-58.
Eyvazloo, R., Ghahremani, A. & Ajam, A. (2017). Performance Evaluation of Five Factor Fama-French Model Using GRS Test. Journal of Financial Research, 18(4), 691-714.
(in Persian)
Eyvazloo, R., Hashemi, H. & Qorbani, A. (2021). Multi-Factor asset pricing model in Iranian Capital Market. Journal of Financial Management Perspective, 10(32), 9-32. (in Persian)
Fadaeenejad, M., Eyvazloo, R. (2006). The Value Premium in Capital Asset Pricing; the Case of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 8 (22), 32-46. (in Persian)
Fama, E. F. & French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on securities and bonds. Journal of financial economics, 33(1), 3-56.
Frazzini, A. & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), 1-25.
FTSE Russell (2018). Smart beta: 2018 Global survey fundings from asset owners. London FTSE Russel.
Ghayur, K., Heaney, R. & Platt, S. (2018). Constructing long-only multifactor strategies: Portfolio Blending vs. Signal Blending. Financial Analysts Journal, 74(3), 70-85.
Harvey, C. R., Liu, Y. & Zhu, H. (2016). ⋯ and the Cross-Section of Expected Returns. The Review of Financial Studies, 29(1), 5-68.
Hezbi, H., Salehi, A. (2016). Comparison of Explanatory Power of Carhart Four-Factor Model and Fama-French Five-Factor Model in Prediction of Expected Stock Returns. Financial Engineering & Securities Management, 7(28), 137-152. (in Persian)
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Jegadeesh, N., (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. The Journal of Finance. 45(3): 881-898.
Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). the properties of equally weighted risk contributions portfolios. Journal of Portfolio Management, 36, 60-70.
Mirzaie, M., Khani, A., Botshekan, M., (2019). Developing Multifactor Asset Pricing Models Using Firm’s Life Cycle. Journal of Financial Research, 21(4), 545-569. (in Persian)
MSCI Momentum Indices Methodology (2013).
MSCI Quality Indices Methodology (2013).
Novy-Marx. R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. Journal of Financial Economics, 108(1), 1-28.
Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (1985). Persuasive Evidence of Market    Inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11: 9-17.
Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3): 341-360.
S&P Enhanced Value Indices Methodology (2021).
Sharpe, W.F. (1964) Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19: 425-442.
Shimizu, H., Shiohama, T., (2019). Multifactor Portfolio construction by Factor Risk Parity Strategies: An Empirical Comparison of Global Stock Markets. Asia-Pacific Markets, 26, 453-477.
Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289-315.
Stattman, D. (1980). Book Values and Stock Returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers 4, 25-45.