تبیین مدل تعویض رژیم بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این مقاله به‌دنبال تبیین مدل برای شناسایی رژیم‌های حاکم بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تشخیص عامل تغییر رژیم یا به بیان دیگر، تغییر رفتار بازدهی شاخص است.
روش: رویکرد استفاده‌شده در این مقاله، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) از مدل‌های تعویض رژیم بوده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری به‌دست‌آمده از داده‌های فصلی برای بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای اقتصادی و مالی در بازه زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل برآورد شده در این پژوهش نشان می‌دهد که بازدهی شاخص به‌طور مکرر از رژیم کم‌نوسان به رژیم پُرنوسان یا برعکس تغییر وضعیت می‌دهد. رابطه غیرخطی متغیرهای توضیح با بازده سهام و وجود رژیم‌های چندگانه تببین‌کننده بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تأیید شد.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با عوامل تبیین‌کننده آن، به‌شکل غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم حاکم بر بازده است. در مدل برآوردی، رابطه میان بازدهی شاخص و متغیرهای توضیح در دوران استقرار رژیم‌های اول و دوم که به‌ترتیب نوسان کم‌نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز را نشان می‌دهد، متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation Model of Regime Shifts in the Tehran Stock Exchange by Smooth Transfer Regression

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Assadi 1
  • Mohammadesmaeil Fadaeinejad 1
  • Hamid Faroughi 2
1 Associate Prof., Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Finance Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Stock markets are extremely volatile and contain only a small predictable component that may still be economically justifiable and could be translated into substantial utility gains for a risk-averse investor. Moreover, the degree of return predictability varies over time and the predictive power of some instruments appears to be diminishing in recent decades. Presumably, the structural relationship between economic predictor variables and future stock returns is time-varying or regime-dependent. Identifying the prevailing macroeconomic state and risk regime is thus highly beneficial for meaningful portfolio management. Therefore, the purpose of this paper is to develop a model for switching regimes in the Tehran Stock Exchange (TSE) index return and to determine the transit variables among economic and financial variables.
Methods: The approach used in this paper is based on the smooth transition regression model. Therefore, the statistical data of the 2006-2019 period were used, based on the frequency of seasonal data for TEDPIX returns and economic and financial variables including inflation rate, interest rate, GDP, exchange rate, oil price, money supply, price-to-earnings (P/E) ratio, and price-to-book (P/B) ratio.
Results: The fitted model showed that the rate of return on the Tehran Stock Exchange index continuously switches from a lower inefficient regime to an upper inefficient one. This study confirmed the relationship between explanatory variables and stock returns is nonlinear and the existence of multiple regimes governing the, return of the TSE index as well as the importance of accounting for nonlinearity and the cyclical behavior of stock returns.
Conclusion: According to the obtained results index returns and explanatory variables have a nonlinear and asymmetric relationship and among the explanatory variables of economic and financial, the exchange rate is a transition variable. The regression coefficients during the establishment of the low fluctuations regime and higher fluctuations regime are different. Same as previous studies, the current analysis featured a range of important financial and macroeconomic factors for determining the behavior of stock returns. The results provided evidence that the real significance of the influence of factors such as exchange rate is only revealed once regimes are explicitly modeled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index return
  • Switching regimes
  • Smooth Transfer Regression (STR) model
پاشایی‌فام، رامین و امیدی‌پور، رضا (۱۳۸۸). بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 17(50)، ۹3-۱۱3.
پدارم، مهدی؛ موسوی، میرحسین و عباسی عقدا، سحر (۱۳۹۵). اثرات نامتقارن نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، ۲(۴)، 162- 171.
راعی، رضا؛ محمدی، شاپور و سارنج، علیرضا (1393). پویایی‏های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ‌نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف. تحقیقات مالی، ۱۶(۱)، ۷۷-۹۸.
سجادی، سیدحسین؛ فرازمند، حسن و علی صوفی، هاشم (1389). بررسی رابطه متغیّرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 1(10)، 123 – 150.
عباسی نژاد، حسین؛ محمدی، شاپور و ابراهیمی، سجاد (1396). پویایی‌های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، (۱۶)، 61-82.
عباسی، ابراهیم و باقری، سحر (۱۳۹۰). پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدل‌های غیرخطی آستانه‌ای و بررسی نقش حجم معاملات در بهبود عملکرد این مدل‌ها. تحقیقات مالی، ۱۳(۳۲)، 91- 108.
عباسیان، عزت‌اله؛ مرادپور اولادی، مهدی، عباسیون، وحید (۱۳۸۷). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (۳۶)، 135- 152.
فدائی نژاد، اسماعیل و فراهانی، رضا (1396)، اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، (۳۹)، 1-26.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ لاریمی، جعفر و فرامرزی، رکسانا (۱۳۹۱). بررسی تأثیر تکانه‏های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، ۱(۲)، ۶۳-۴۴.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ جعفری‌صمیمی، احمد (۱۳۸۰). بررسی رابطه تورم و بازده سهام در ایران، تحلیل نظری و مروری بر ادبیات. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، ۳۸، ۱۱۵-۱۵۸.
یزدانیان، نرگس؛ حاجی اکبری، علی (1398). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه چشم انداز مدیریت مالی، ۹ (۲۵)، ۱۴۶-۱۲۱.
 
References
Abbasinejad, H., Mohammadi, S. & Ebrahimi, S. (2017). Dynamics of the Relation between Macroeconomic Variables and Stock Market Index. Journal of Asset Management and Financing, 5(1), 61-82. (in Persian)
Ang, A. & G., Bekaert, (2002b). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business and Economic Statistics, 20, 163-182.
Ang, A. & J. Chen, (2002). Asymmetric Correlations of Equity Portfolios. Journal of Financial Economics, 63, 443-494.
Ang, A. & Timmermann, A. (2011). Regime Changes and Financial Markets, Annual Review of Financial Economics, 4(1), 313-337.
Bacon, D. W. & Watts D.G. (1971). Estimating the transition between two intersecting straight lines, Biometrika, 58, 525–534.
Bahloul, S., Mroua, M. & Naifar, N. (2017). The impact of macroeconomic and conventional stock market variables on Islamic index returns under regime switching, Borsa Istanbul Review. 17(1), 62-74.
Balcilar, M., Gupta, R. & Miller. S. (2015). Regime switching model of US crude oil and stock market prices: 1859 to 2013, Energy Economics, 49, 317–327.
Baum, A. & Koester, G.B. (2011). The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle - evidence from a threshold VAR analysis, Discussion Paper Series 1: Economic Studies, Deutsche Bundesbank.
Berdin, D. & Hyde, S. (2005). Regime changes in the relationship between stock returns and the macroeconomy. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=686878
Cerra, V. & Saxena, S. C. (2005). Did Output Recover from the Asian Crisis? IMF Staff Papers, 52, 1-23.
Chan, K. S. & Tong. H. (1986). On estimating thresholds in autoregressive models, Journal of Time Series Analysis, 7, 178–190.
Dhankar, R. S. & Shankar, D. (2016). Relevance and evolution of adaptive markets hypothesis: a review, Journal of Indian Business Research, 8, 166-179.
Fadainejad, E. & Farahani, R. (2017). The effects of macroeconomic variables on the total index of Tehran Stock Exchange, Financial Economics, 11 (39), 1-26. (in Persian)
Fahmy, H. (2017). Testing the empirical Validity of the Adaptive Market Hypothesis, Review of Ecnomic Analysis 9, 169-184.
Farley, J. & Hinich, M. (1975). Some comparisons of tests for a shift in the slopes of a multivariate linear time series model. Journal of Econometrics, 3, 279-318.
Garcia, R. & Perron, P. (1996). An analysis of real interest rate under regime shift. Review of Economic Statistics, 78, 111–125.
Ghalibaf Asl, H. & Tehrani, R., Rostami, M. & Siyari, A. (2018). Designing a prediction model for longterm stock return with nonparametric simulation of debt security return. Financial Management Perspective, 8(21), 133-155. (in Persian)
Goldfeld, S.M. & Quandt, R.E. (1973). A Markov model for switching regressions. Journal of Econometrics, 1, 3–16.
Granger, C. W. J. & Teräsvirta, T. (1993). Modelling nonlinear economic relationships, Oxford University Press: Oxford.
Hamilton, J. D. (1988). Rational-Expectations Econometric Analysis of Changes in Regime: An Investigation of the Term Structure of Interest Rates. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 385-423.
Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrica, 57, 357-384.
Kim, C.-J., Piger, J. & Startz, R. (2005). Estimation of Markov Regime-Switching Regression Models with Endogenous Switching. Working Paper 2003-015C, The Federal Reserve Bank of St. Louis.
Kim, Jae H. (2006). Wild Bootstrapping Variance Ratio Tests. Economics Letters, 92, 38–43.
Moghaddas Bayat, M., Shirinbakhsh, S. & Mohammadi, T. (2018). Analyzing volatility of Tehran stock exchange using MSBVAR-DCC model. Financial Management Perspective, 8(22), 97-112. (in Persian)
Naifar, N. & Al Dohaiman M. S. (2013). Nonlinear analysis among crude oil prices, stock markets' return and macroeconomic variables. International Review of Economics & Finance, 27, 416-431.
Noda, A. (2016). A Test of the Adaptive Market Hypothesis Using a Time-Varying AR Model in Japan, Finance Research Letters, 17, 66–71.
Pagan, A.R. & Sossounov, K.R. (2003). A Simple Framework for Analyzing Bull and Bear Markets. Journal of Applied Econometrics 18, 23-46.
Pedram, M., Mousavi, M. & abbasi, S. (2017). Asymmetric effects of interest rates on Tehran Stocks Exchange. Journal of Management Studies and Accounting, 2(4), 162-171.
(in Persian)
Quandt, R.E. (1958). The estimation of the parameters of a linear regression system obeying two separate regimes. Journal of the American Statistical Association, 53, 873–880.
Raei, R., Mohammadi, S. & Sarean, A.R. (2013). Tehran Stock Exchange dynamics using the Markov model on the average switching ratio. Quarterly Journal of Financial Research, (1), 1698-77. (in Persian)
Sajadi, S.H., Farazmand, H. & Alisoufi, H. (2011). Investigating the Relationship between Macroeconomic Variables and Cash Return Index on Tehran Stock Exchange. Macroeconomics Research Letter, 1(10), 123-150. (in Persian)
Schwendener, A. (2010). The Estimation of Financial Markets by Means of a Regime-Switching Model. (Unpublished doctoral dissertation). the St. Gallen University, German.
Shefrin, H. & Statman, M. (1985). The Disposition Effect to sell winners too early and ride losers too long, Journal of Finance, 40, 3-21.
Terasvirta, T.H. & Anderson, M. (1992). Characterizing nonlinearities in business cycles using smooth transition autoregressive models. Applied econometrics. 12, 119-136.
Timmermann, A. (2000). Moments of Markov switching models. Journal of Econometrics. 96, 75–111.
Turner, C., Startz, R. & Nelson, C. (1989), A Markov Model of Heteroskedasticity, Risk, and Learning in the Stock Market. Journal of Financial Economics, 25, 3-22.
Yahyazadehfar, M., Larimi, J. & Faramarzi, R. (2012). The effect of oil price and income shocks on stocks’ real return in listed companies of Tehran Stocks Exchange. Accounting and Auditing Studies, 1(2), 44-63. (in Persian)
Yazdanian, N. & Hajiakbari, A. (2019). Investigating the Effect of Volatility in Exchange Rates on the Levels of Skewness and Kurtosis of Stock Portfolio Returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 9(25), 121-146.
(in Persian)