بررسی تأثیر احساسات سرما‌یه‌گذاران بر نقدشوندگی بازار و نوسان آن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

هدف: مطالعات صورت‌گرفته در زمینه مالی رفتاری و ریزساختارهای بازار، نشان می‌دهد که میان احساسات سرمایه‌گذار و نقدشوندگی بازار ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر شاخص جامع احساسات سرمایه‌گذار بر نقدشوندگی سهام و نوسان‌های آن و همچنین، بررسی تقارن یا عدم تقارن اخبار (شوک‌های) مثبت و منفی در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: ادبیات نقدشوندگی مجموعه وسیعی از شاخص‌های نقدشوندگی را پیشنهاد می‌کند که برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها و ابعاد مختلف نقدینگی ارائه می‌شود. بنابراین، در این پژوهش از چهار معیار نقدشوندگی برای دریافت ابعاد مختلف نقدشوندگی استفاده شده است که عبارت‌اند از: هزینه‌های معاملاتی، اندازه‌گیری بر مبنای حجم (فعالیت‌های معاملاتی) و ویژگی‌های تأثیر قیمت. در این راستا، دو معیار گردش معاملات و حجم معاملات، به بُعد هزینه‌های معاملاتی؛ معیار عدم نقدشوندگی آمیهود، به بُعد اندازه‌گیری بر مبنای حجم (فعالیت‌های معاملاتی) و معیار شکاف قیمتی، به ویژگی تأثیر قیمت مرتبط هستند. احساسات سرمایه‌گذاران با استفاده از 9 معیار غیرمستقیم سنجش احساسات سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری شده و به‌کمک روش تحلیل مؤلفه اساسی، شاخص جامع احساسات تشکیل شده است. برای بررسی تقارن این تأثیر، از مدل GARCH و برای بررسی عدم تقارن از مدل‌های E-GARCH و T-GARCH استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که دو معیار گردش معاملات و حجم معاملات با احساسات سرمایه‌گذاران ارتباط ضعیفی دارد و عدم نقدشوندگی آمیهود از احساسات سرمایه‌گذاران بیشترین تأثیر را می‌پذیرد. همچنین، نتایج از نامتقارن بودن تأثیر شوک‌ها حکایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که شوک‌های مثبت نسبت به شوک‌‏های منفی تأثیر بیشتری دارد. از آنجا که شوک‌های مثبت در بازار باعث کاهش تلاطم‌های بازار می‌شود، می‌توان با ایجاد احساسات خوش‌بینانه (مثبت)، نقدشوندگی در بازار را افزایش و تلاطم‌های نقدشوندگی بازار را کاهش داد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه معیار عدم نقدشوندگی آمیهود، از احساسات سرمایه‌گذاران بیشترین تأثیر را می‌پذیرد، سیاست‌گذاران با کنترل احساسات سرمایه‌گذاران می‌توانند نقدشوندگی بازار را افزایش و نوسان قیمتی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Investor Sentiment on Liquidity and its Volatility: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Aghababaei 1
  • Elham Aliyan 2
1 Assistant Prof., Department of Financial Management and Financial Engineering, Faculty of Financial Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Department of Financial Management, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Behavioral finance and market microstructure studies showed that investor sentiment has a positive and meaningful effect on liquidity. The purpose of this study is to investigate the effect of the Aggregate Sentiment Index (ASI) on liquidity and its volatilities and to examine the symmetry of news (shocks) on the Tehran Stock Exchange (TSE).
Methods: The available academic literature on liquidity proposes a wide set of indices and proxies to measure the different characteristics and dimensions of liquidity. In this study, four indices were employed to measure the various dimensions of liquidity including Transaction Cost, Volume-Based Measure (Trading Volume), and price-impact characteristics. Accordingly, the indices of turnover and trading volume were related to the transaction costs dimension, the Amihud illiquidity ratio was related to Volume-Based Measure (Trading Volume), and the High-Low Spread index was related to the price impact characteristic. Irrational Aggregate Sentiment Index (ASI) was formed using nine indirect (institutional) indices for measuring investor sentiment using Principal Component Analysis (PCA) and the GARCH model was used to investigate asymmetry. The E-GARCH and T-GARCH models were also employed to investigate the asymmetry of news (shocks).
Results: The achieved results proved no significant relation between Turnover and Trading Volume indices but the strong impact of Amihud illiquidity ratio on investor sentiment. The findings also indicated the effects of shocks as asymmetric, i.e., optimistic (positive) shocks have greater effects than pessimistic (negative) shocks. Positive shocks cause a decrease in volatilities and an increase in liquidity.
Conclusion: Since Amihud’s illiquidity ratio is mostly affected by investor sentiment, policymakers can increase liquidity and decrease price volatility by controlling investor sentiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • Investor sentiment
  • Liquidity
  • Noise trader
  • Volatility
اصغری، ابراهیم؛ عباسیان فریدونی، محمدمهدی؛ نسل موسوی، سید حسین (1399). تأثیر گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام، پیشرفت‏های حسابداری، 12(78)، 1-27.
اصولیان، محمد؛ حسن‏نژاد، محمد؛ صادقی‏شریف، سید جلال؛ حمزه نژادی، یاسر (1400). تفکر شهودی، سوگیری‏های رفتاری و عملکرد سرمایه‏گذاران حرفه‏ای بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 23(1)، 39-17.‎
خواجوی، شکراله؛ جهاندوست مرغوب، مهران؛ ویسی حصار، ثریا (1400). ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‏ها. تحقیقات مالی، 23(1)، 40- 63. ‎
دموری، داریوش؛ خوشنود، هادی (1398). بررسی تأثیر حد نوسان و توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی و نوسان‏پذیری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(2)، 213-236.‎
سعدی، رسول؛ قلی‏پور، آرین؛ قلی‏پور، فتانه (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه‏گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‏گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 41- 58. ‎
طالبی، مرتضی.؛ آقابابائی، محمد ابراهیم؛ سعیدی کوشا، مهدی. (1399). بررسی کم‏واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار. تحقیقات مالی. 22(4)، 521-541.‎
غلامی نیاچاهی، فریدون (1397). بررسی تأثیر احساسات سرمایه‏گذاران بر نقدشوندگی و نرخ بازده مورد انتظار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار.
فرج الهی، بهاره (1397)، بررسی تأثیر احساسات سرمایه‏گذاران بر نقدشوندگی بازار سرمایه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ارشاد. دماوند.
مشتاقی، یوسف؛ یزدانی، ناصر (1395). بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‏شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران فردی. تحقیقات مالی. 18(4)، 735-752.‎
 
References
Acharya, V. V. & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of financial Economics, 77(2), 375-410.
Asgari, E., Abbasian Fereidono, M.,Nasl Smosavi, H. (2020). The Impact of Investor sentiment on Stock Market Liquidity. Accounting Advances Journal, 78(12), 1-27. (in Persian)
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of financial markets, 5(1), 31-56.
Baker, M. & Stein, J. C. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 7(3), 271-299.
Baker, M. & Wurgler, J. (2000). The equity share in new issues and aggregate stock returns. the Journal of Finance, 55(5), 2219-2257.
Barberis, N., Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. In: Constantinides, H.M., Stulz,
Bekaert, G., Harvey, C. R. & Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets. The review of financial studies, 20(6), 1783-1831.
Brennan, M. J., Chordia, T. & Subrahmanyam, A. (1998). Alternative factor specifications, security characteristics, and the cross-section of expected stock returns. Journal of financial Economics, 49(3), 345-373.
Brockman, P. & Unlu, E. (2009). Dividend policy, creditor rights, and the agency costs of debt. Journal of Financial Economics, 92(2), 276-299.
Chordia, T., Roll, R. & Subrahmanyam, A. (2008). Liquidity and market efficiency. Journal of Financial Economics, 87(2), 249-268.
Cumming, G. S. (2011). Spatial resilience in social-ecological systems. Springer Science & Business Media
Datar, V. T., Naik, N. Y. & Radcliffe, R. (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1(2), 203-219.
Damoori, D., Khoshnud, H. (2019). The Study of the Impact of Price Limits and Trading Halts on Trading Activities, Liquidity and Price Volatility in the Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(2). 213-236. (in Persian)
Debata, B., Dash, S. R. & Mahakud, J. (2018). Investor sentiment and emerging stock market liquidity. Finance Research Letters, 26, 15-31.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H. & Waldmann, R. J. (1990). Positive feedback investment strategies and destabilizing rational speculation. the Journal of Finance, 45(2), 379-395.
Delgard, M. L., Deflandre, B., Pastor, L., Metzger, É., Gaillard, A., Grémare, A. & Anschutz, P. (2009). Use of voltametric solid-state microelectrode for studying the effect of tidal forcing on biogeochemical processes on mudflat of the arcachon bay (France).
Farajollahi, B. (2018). Investigating the Impact of Investors Sentiment on Liquidity in Iran Capital Market. M.Sc., Ershad Higher Education Institute, Damavand. (in Persian)
Gervais, S. & Odean, T. (2001). Learning to be overconfident. The Review of Financial Studies, 14(1), 1-27.
Gholami Niyachahi, F. (2018). Investigating the Impact of Investors Sentiment on Liquidity and Expected Return Rates (Case Study: Accepted Companies in Tehran Stock Exchange). M.Sc., Islamic Azad University, Shayriar. (in Persian)
Griffin, J. M., Nardari, F. & Stulz, R. M. (2007). Do investors trade more when stocks have performed well? Evidence from 46 countries. The Review of Financial Studies, 20(3), 905-951.
Hu, S., Zhong, M. & Cai, Y. (2019). Impact of Investor Behavior and Stock Market Liquidity: Evidence from China. Entropy, 21(11), 1111.
Huberman, G. & Halka, D. (2001). Systematic liquidity. Journal of Financial Research, 24(2), 161-178.
Kahneman, D. & Riepe, M. W. (1998). Aspects of investor psychology. Journal of portfolio management, 24(4), 52.
Karolyi, G. A., Lee, K. H. & Van Dijk, M. A. (2012). Understanding commonality in liquidity around the world. Journal of Financial Economics, 105(1), 82-112.
Khajavi, S., Jahandoust Marghoub, M. & Weysihesar, S. (2021). Investigating the Relationship between CEO Power and Capital Structure. Financial Research Journal, 23(1). 40-63.
(in Persian)
Kumari, J. (2019). Investor sentiment and stock market liquidity: Evidence from an emerging economy. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 23, 166-180.
Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 1315-1335.
Lee, K. H. (2011). The world price of liquidity risk. Journal of stambaugh, 99(1), 136-161.
Liu, S. (2015). Investor sentiment and stock market liquidity. Journal of Behavioral Finance, 16(1), 51-67.
Longstaff, F. A., Mithal, S. & Neis, E. (2005). Corporate yield spreads: Default risk or liquidity? New evidence from the credit default swap market. The journal of finance, 60(5), 2213-2253.
Moshirian, F., Qian, X., Wee, C. K. G. & Zhang, B. (2017). The determinants and pricing of liquidity commonality around the world. Journal of Financial Markets, 33, 22-41.
Moshtaghi, Y. & Yazdani, N. (2017). Studying the influence of psychological factors with orientation perceptual errors on Decision making process of individual investors. Financial Research Journal, 18(4). 735-752. (in Persian)
Osooliam, M., Hasannejad, M., Sadeghi Sharif, J. & Hamzenejadi, Y. (2021). Intuitive Thinking, Behavioral Biases and Performance of Professional Investors in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 23(1). 17-39. (in Persian)
Pástor, L. & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political economy, 111(3), 642-685.
Sadi, R., Gholipour, A., Gholipour, F. (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 12(29). 41-58. (in Persian)
Stateman, M., Thorley, S. & Vorkink, K. (2006). Investor overconfidence and trading volume. The Review of Financial Studies, 19(4), 1531-1565.
Talebi, M., Agababaei, M.E., Saeidi Kousha, M. (2020).Tehran Stock Exchange Underreaction Following Extreme Market Events. Financial Research Journal, 22(4). 521-541.
(in Persian)
Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. Journal of financial economics, 58(1-2), 187-214.
Xie, T., Xu, Y. & Zhang, X. (2015). A new method of measuring herding in stock market and its empirical results in Chinese A-share market. International Review of Economics & Finance, 37, 324-339.
Xu, F. R., Zhao, E. G., Wyss, R. & Walker, P. M. (2004). Enhanced stability of superheavy nuclei due to high-spin isomerism. Physical review letters, 92(25), 252501.
Zarowin, P. (1990). Size, Seasonality, and Stock Market Overreaction, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25(1), 113-125.
Zhu, A., Ash, M. & Pollin, R. (2004). Stock market liquidity and economic growth: A critical appraisal of the Levine/Zervos model. International Review of Applied Economics, 18(1), 63-71.