بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به‌عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی داده‌های ترکیبی و برای اندازه‌گیری متغیر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت‌ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق ‌بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را کاهش می‌دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش‌سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم‌سرمایه‌گذاری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم‌های ناکارا، به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می‌دهد که این خطر با تقویت اهرم‌های نظارتی احتمالاً تقلیل می‌یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم‌های وی منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Institutional Ownership and Ownership Concentration on Labor Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • Salman Beik Boshrouyeh 2
  • Mostafa Ezadpour 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: Efficient investment in human resources and the factors affecting it are among the topics receiving less attention in the academic literature. This study seeks to investigate the impact of institutional investors and ownership concentration; as the two regulatory elements of corporate governance, on labor investment efficiency.
Methods: To test the research hypotheses, a panel data model was used, and to measure the labor investment inefficiency, Jung Lee and Weber (2014) model was applied. The research sample, after imposing the intended restrictions, included 179 companies enlisted on the Tehran Stock Exchange, in the period from 2010 to 2019.
Results: The results indicated that institutional ownership has no impact on the labor investment efficiency, while ownership concentration reduces it. This effect existed in the case of overinvestment but it was not observed in the case of underinvestment.
Conclusion: Conflict of interest and information asymmetry between managers and owners increase the risk of inefficient decisions, especially in the context of investing in human resources and the risk is likely to be reduced by strengthening regulatory mechanisms. Corporate governance mechanisms, such as ownership concentration, lead to more careful observation on management and reduce inefficiency in the made decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional ownership
  • Labor investment efficiency
  • Ownership concentration
  • Overinvestment
  • Underinvestment
احمدپور، احمد؛ جوان، سعید (1394). بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیأت‌مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(2)، 17ـ32.
افلاطونی، عباس (1395). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار استتا. تهران، انتشارات ترمه.
افلاطونی، عباس؛ خزایی، مهدی (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 269ـ 288.
راه‌چمنـی، ابوالقاسـم (1385). نقـش سـاختار مالکیـت و میـزان حمایـت از حقـوق سهام‎داران. فصلنامه آسـیا، 39، 30-36.
عبدالهی، مهین؛ مشایخ، شهناز (1390). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 71-86.
علوی طبری، سیدحسین؛ رباط میلی، مژگان (1391). مسئله‌ نمایندگی و قیمت‎گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه‌ جریان‌های نقدی آزاد. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 19(2)، 97-122.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ ممبینی، یعقوب (1391). اهمیت نیروی انسانی در تولید ملی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 152، 19-31.
کرمی، غلامرضا؛ صدیقی خویدک، فریده (1394). سطح افشا و عوامل تعیین‌کنندة آن در بانک‌ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی. تحقیقات مالی، 17(2)، 357-376.
محمدی، شاپور؛ قالیباف اصل، حسن؛ مشکی، مهدی (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 11(28)، 69-88.
مهرانی، ساسان؛ حسینی، احد؛ حیدری، حسن؛ پویانفر، احمد (1392). بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15(1)، 129-148.
مهرانی، ساسان؛ سمیعی، فاطمه (1398). تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. مجله دانش حسابداری، 10(2)، 137-156.
 
 
References
Abdollahi, M. & Mashayekh, SH. (2012). Investigating the relation between ownership concentration, firm performance and dividend policy in the companies listed in Tehran stock exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(4), 71-86. (in Persian)
Aflatooni, A. & Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on labor investment inefficiency. Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (in Persian)
Aflatooni, A. (2016). Statistical analysis in financial and accounting research with Stata software. Termeh press, Tehran. (in Persian)
Ahmadpour, A. & Javan, S. (2015). Investigating the ownership structure and the relationship between board of direct compensation and the firm performance listed in Tehran stock exchange. Financial Accounting Research, 7(2), 17-32. (in Persian)
Alavi Tabari, S.H. & Robatmili, M. (2012). Agency problems and audit fees further tests of the free cash flow hypothesis. Accounting and Auditing Review, 19(2), 97-122. (in Persian)
Bushee, B. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 73. 305–333.
Cella, C. (2014). Institutional investors and corporate investment. Finance Research Letters, 32. 101169.
Earnhart, D. & Lizal, L. (2006). Effects of ownership and financial performance on corporate environmental performance. Journal of Comparative Economics, 34. 111-129.
Farahi Bouzanjani, B. & Mombeini, Y. (2013). The importance of human resources in national production. Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly Magazine of Work and Society, 152, 19-31. (in Persian)
Foroughi, M. & Fooladi, M. (2011). Corporate ownership structure and firm performance: evidence from listed firms in Iran. Ipedr, 20, 334-339.
Gaspar, J.M., Massa, M., & Matos, P. (2005). Shareholder investment horizons and the market for corporate control. Journal of Financial Economics, 76(1), 135-165.
Ghaly, M., Dang, V.A. & Stathopoulos, K. (2015). Institutional investment horizons and labor investment efficiency. In Manchester Business School Working paper.
Ha, J. & Feng, M. (2018). Conditional conservatism and labor investment efficiency. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 14(2), 143-163
Habib, A. & Hasan, M. M. (2021). Business strategy and labor investment efficiency. International Review of Finance, 21(1), 58–96.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76, 323–29.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Jung, B., Lee, W.J. & Weber, D.P., (2014). Financial reporting quality and labor investment efficiency. Contemporary Accounting Research, 31(4), 1047- 1076.
Karami, G., Sedighi, F. (2015). Disclosure level and its determinants in Banks with emphasis on corporate governance mechanisms and Islamic centrality. Financial Research Journal, 17(2), 357-376. (in Persian)
Kumar, J. (2004). Does ownership structure influence firm value? Evidence from India. The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 9(2,. 61-93.
Lajili, K. & Z-eghal, D. (2010). Corporate governance and bankruptcy filing decisions. Journal of General Management, 35(4), 3-26.
Lee, K.Y.K. & Mo, K. (2020). Do analysts improve labor investment efficiency?. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(3), 100213.
Manzaneque, M., Merino, E. & Priego, A. (2016). The role of institutional shareholders as owners and directors and the financial distress likelihood. Evidence from a concentrated ownership context. European management journal, 1-13.
Mehrani, S. & Samie, F. (2019). Impacts of conditional conservatism on labor investment efficiency, Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 137-156. (in Persian)
Mehrani, S., Hoseini, A., Heidari, H., Pouyanfar, A. (2013). Investigation of the Effects of Ownership Structure on Firms Value: Evidence from Tehran Stock Market. Financial Research Journal, 15(1), 129-148. (in Persian)
Mohammadi, S., Ghalibaf, H., Meshki, M. (2010). The effects of Ownership Structure(mix and concentration) on Firm's Return and Value in the Tehran Stock Exchange(TSE). Financial Research Journal, 11(28), 69-88. (in Persian)
Narayanan, M.P. (1985). Managerial incentives for short-term results. Journal of Finance, 40(14), 69–84.
Neubaum, D.O. & Zahra, S.A. (2006). Institutional ownership and corporate social performance: The moderating effects of investment horizon, activism, and coordination. Journal of Management, 32(1), 108-131.
Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. The Review of Financial Studies, 22(1), 435-480.
Pinnuck, M. & Lillis, A. (2007). Profits versus Losses: does reporting an accounting loss act as a heuristic trigger to exercise the abandonment option and divest employees? The Accounting Review, 82(4), 1031–1053.
Porter, M. E. (1992). Capital choices: Changing the way America invests in industry. Journal of Applied Corporate Finance, 5(2), 4-16.
Rahchamani, A. (2006). The role of ownership structure and the degree of protection of shareholders' rights. Asia Quarterly, 39, 30-36. (in Persian)
Stein, J.C. (2003). Agency, information and corporate investment. Handbook of the Economics of Finance, 1, 111-165.
Zingales, L. (2000). In search of new foundations. The journal of Finance, 55(4), 1623-1653.