سرایت‌پذیری ریسک‌های مالی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت MGARCH

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک‌های مالی صنعت بانکداری‌ و نحوه‌ سرایت این ریسک‌ها بین بانک‌ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت‌پذیری ریسک‌های مالی، شامل ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است.
روش: برای ارزیابی ریسک‌ بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به‌ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده‌های لازم از 15 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به‌صورت روزانه طی سال‌های 1391 تا 1397 جمع‌آوری شدند و برای بررسی نحوه‌ سرایت‌پذیری مجموع ریسک‌ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد.
یافته‌ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به‌دست‌آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا‌داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت‌پذیری ریسک‌های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک‌ها را به‌صورت دوسویه نشان می‌دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می‌دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک‌های) بررسی‌شده، هم‏بستگی ثابتی دیده نمی‌شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم‎بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست.
نتیجه‌گیری: در بانک‌های ایرانی، سرایت‌پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک‌هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک‌ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بانک‌هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت‌پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ‌تری دارند و بانک‌های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک‌های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Financial Risk Spillover in Banks Accepted in Tehran Stock Exchange Market through MGARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Mirfeiz Fallah Shams 1
  • Abbas Banisharif 2
1 Associate Prof., Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the remarkable role of the banking industry in the economies, determining the financial risks and the spillover mechanism between banks is of particular importance. The goal of this research is to study the spillover of financial risks such as credit, liquidity, and market risks in the banks accepted in the Tehran Stock Exchange (TSE) and the Over-The-Counter stock market of Iran.
Methods: To evaluate market risk changes in the conditional value at risk  criterion is used. Moreover, liquidity risk and credit risk are examined using changes in Liquidity value at risk  and Value at risk of distance to default, respectively. The data was collected from 15 banks accepted in Tehran Stock Exchange daily basis between 2009 and 2018. In addition, in order to study the mechanism for the spillover of risks, GARCH-DCC Model was employed, too.
Results: In the model, all indices have a meaningful difference from zero at the 5% level, and the estimated variance equation signifies spillover among banks. GARCH index for the model shows that liquidity risk is higher compared to credit and market risks. Moreover, there is no stable correlation among the risks investigated, and they have a DCC (1,1) process, i.e., the correlation among the variables is a function of the past values of the variable, itself, as well as the shock inflicted from other variables and banks with positive open exchange status (that their exchange assets are more than exchange liabilities) have lower market risks compared to the banks with negative open exchange status.
Conclusion: The results show that there are market, liquidity, and credit risks spillover among banks, and the banks with low liquidity are more likely to be at the risk of liquidity spillover. Besides, banks with overdue debts play a more prominent role in the credit risk spillover. . Bank with a positive open foreign exchange position (banks with more foreign exchange assets than foreign currency debit) have to lower market risk than banks with a negative foreign exchange position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Risk
  • Market Risk
  • Liquidity Risk
  • Credit Risk
  • Risk Spillover
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ قاسمی ارمکی، علی (1385). مدیریت ریسک اسلامی. همایش بانکداری اسلامی. (17).
رادپور، میثم؛ عبده تبریزی، حسین (1388). اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در معرض ریسک. تهران: انتشارات آگاه.
سید حسینی، سید محمد؛ ابراهیمی، سید بابک. (1392). بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام، مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 81 – 97.
شریف کریمی، محمد؛ حیدریان، مریم؛ دهقان جبار آبادی، شهرام (1397). تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس‌های چندگانه زمانی؛ (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک). فصلنامه اقتصاد مالی، 12(42)، 25-46.
صمدی، سعید؛ خرمی‌پور، علی؛ مصدقی، انسیه؛ میرمحمدی، سیده اکرم (1393). تحلیل سرایت نوسان‏های قیمت جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک). تحقیقات اقتصادی، 49(3)، 555 – 574.
عباسی نژاد، حسین؛ محمدی، شاپور؛ ابراهیمی، سجاد (1392). مقایسه مدل‏های نوسان‏پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام. دانش سرمایه‏گذاری، 3(15)، 201- 221.
کاویانی، میثم؛ فخر حسینی، سیدفخرالدین؛ دستیار، فاطمه (1397). مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین بانکی. مجله اقتصادی، 19 (12)، 51- 76.
کوچمشکی، فاطمه (1396). بررسی ریسک سرایت مالی بورس اوراق بهادار تهران. (پایان‎نامه ارشد). دانشکده صنایع و مدیریت. دانشگاه صنعتی شاهرود.
نادی قمی، ولی؛ حسینی، سید فرهنگ؛ مصطفوی، سید فاطمه (1399). بررسی اثر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22(2)، 206 -226.
نیکومرام، هاشم؛ زمانی، زهرا؛ دهقان، عبدالمجید (1393). سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (11)، 179- 199.
 
References
Abbasinejad, H. & Mohammadi, S., Ebrahimi, S. (2013). Comparison of multivariate volatility models in the relationship between exchange rate and stock index. Investment knowledge, 3(15), 201-221. (in Persian)
Acharya, V., Pedersen, L.H., Philippon, T. & Richardson, M. (2009). Regulating Systemic Risk. Chapter 13 in Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System, editors Viral V. Acharya and Matthew Richardson, New York University Stern School of Business, John Wiley and Sons, March.
Adrian, T. & Brunnermeier, M. K. (2016) .CoVaR. American Economic Review, 106(7), 1705-17041.
Arago, V. & Fernandez, M.A. (2003). Influence of structural change in transmission of information between stock markets: A European empirical study. Journal of multinational financial management, 17(2), 112-124.
Bahr-olulum, M.M. & Ghasemi-Armaki, A. (2006). Islamic Risk Management. Islamic Banking conference, (17). (in Persian)
Bangia, A., Diebold, F., & Schuermann, T. (1999). Liquidity on the outside. Risk, 12(6), 68–73.
Bartholomew, P.F. & Whalen, G. W. (1995). Fundamentals of systemic risk. in Research in Financial Services: Banking Financial Markets and Systemic, 7, 3-17.
Bernie, J., & Caporale, G.M. Schulze Ghattas, M. & Spagnolo, N. (2008). Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging stock Markets. IMF working paper. European Central Bank.
Dowd, K. )1998(. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. New York: John Wiley & Sons Inc.
Fallah Shams, M., Monjazeb, M., & Amroi, M. (2015). Investigating the effect of Spillover of volatility in financially disadvantaged companies located in the supply chain (Evidence from companies listed on the Tehran Stock Exchange). Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting. (in Persian)
Fan, Q.X., Du, M.D. & Long, W. (2017). Risk Spillover Effect of Chinese Commercial Banks: Based on Indicator Method and CoVaR Approach. Procedia Computer Science, 122, 932–940.
Hamao, Y., Masulis, R.W. & Ng, V. (1990). Correlations in price Changes and Volatility across International Stock Markets. Review of Financial Studies, 3(2), 281-307.
Han, L. & Yong, W.U. (2017). Systemic Risk Spillover Effect between Banking and Insurance Industry Based on the CoVaR Method. International Conference on Economics and Management Engineering.
Imbierwiczi, B. & Rauch, C. (2011). On the Interrelation of Liquidity and Credit Risk in Banks. Working Paper.
International banking and financial market developments (1994). BIS Quarterly Review, Switzerland.
Kaufman, G. (2000). Banking and currency crises and systemic risk: Lessons from recent events. Financial Markets, Initiation, and instruments, 9(2), 69-131.
Kaviani, M., Fakhr Hosseini, S., Assistant, F. (2018). An overview of the concept of contagion risk in interbank markets. Journal of Economics, 19 (12), 76-51. (in Persian)
King, M.A. & Waghwani, S. (1990). Transmission of Volatility between Stock Markets. The Review of Financial Studies, 3, 5-33.
Kocheshmi, F. (2017). The study of contagion risk in Tehran stock market. MA Thesis, Faculty of Industry and Management. University of Shared Industrial. (in Persian)
Mseddi, S., Benlagha, N. (2017). An Analysis of Spillovers Between Islamic and Conventional Stock Bank Returns: Evidence from the GCC Countries. International Conference on Economics and Management Engineering, 21(2), 91-132.
Nadi Qomi, V., Hosseini, S.F., & Mostafavi, S.F. (2020). Investigating the Effects of Strength of Corporate Governance Mechanisms on Systemic Risk for Financial Institutions Listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 22(2), 206- 226. (in Persian)
Nikomram, H., Zamani, Z., & Dehghan, A. (2014). Spillover of volatility in the Iranian capital market. Investment Knowledge, 3 (11), 199-179. (in Persian)
Poon, S.H. & Granger, C. (2003). Forecasting Volatility in Financial Markets. A Review Journal of Economic Literature, 41(2), 478-539.
Radpour, M., & Abdo-Tabrizi, H. (2009). Market Risk Measuring and Managing: Value at Risk Approach. (first edition). Tehran: Agah Publication. (in Persian)
Samadi, S., Khoramipoor, A. & Mosadeghi, E., & Mirmohammadi, S.A. (2014). Analysis of the Global Oil Price Fluctuation Contagion to the Stock Market (Case Study: A Selection of OPEC Members). Economic Researches, 49(3), 555-574. (in Persian)
Seyyed Hosseini, S.M. & Ebrahimi, S.B. (2013). Investigating the Market Fluctuation Contagion between Stock Markets: the Case Study of Iran, Turkey and Emirates Stock Market. The Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(19), 81-97. (in Persian)
Sharif Karimi, M., Heydarian, M. & Dehghan Jabar-abadi, Sh. (2018). Analysis of the effects of spillover between oil markets and Tehran Stock Exchange during multiple time scales; (Using MARK-based VAR-GARCH-BEKK model). Scientific Research Quarterly Journal of Financial Economics, 12 (42). 25-46. (in Persian)
Shir-Mohammadi, F. (2015). Investigating the Systemic Risk of the Iranian Financial System. MA Thesis, School of Management, Faculty of Economics. (in Persian)
Wang, Y. (2017). Research on the Risk Spillover Effect of Iron Ore Futures Market.7th International Conference on Social Network, Communication and Education, 28, 575-578.