تفکر شهودی، سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی‌های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری‌های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری‌های رفتاری با عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم‌گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری‌های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری‌های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت.
روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می‌گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی‌های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری‌های رفتاری و عملکرد نشان می‌دهد و در مجموع، آموزنده‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuitive Thinking, Behavioral Biases and Performance of Professional Investors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osoolian 1
  • Mohammad Hasannejad 1
  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif 2
  • Yaser Hamzenejadi 3
1 Assistant Prof., Department of Finance and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Finance and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 , Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aims to explain the relationship between cognitive abilities and faith in intuition with behavioral biases and also to explain the relationship between behavioral biases and performance of professional investors in the Tehran Stock Exchange. We compare two different measures of impulsive or intuitive behavior, examining their effect on anchoring bias and conjunction fallacy, and finally examining the effect of behavioral biases on investors' performance.
Methods: The sample consists of 311 professional investors in the capital market whose data were collected via questionnaires. Chi-squared test, Mann WhitneyU test, ordinary least squares, and probit regression were used to analyze the data.
Results: The results show that faith in intuition has a positive and significant effect on anchoring bias and conjunction fallacy. While cognitive ability has a negative and significant effect on the conjunction fallacy. The results also show that faith in intuition has a negative and significant effect on return. The results of regression analysis also show that gender reinforces the negative effect of cognitive ability and the positive effect of faith in intuition on the conjunction fallacy.
Conclusion: The results show that faith in intuition is more related to behavioral biases and performance than cognitive abilities, and is more informative overall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intuitive Thinking
  • Cognitive Abilities
  • Faith in Intuition
  • Anchoring Bias
  • Conjunction Fallacy
بدری، احمد؛ عزآبادی، بهاره (1394). بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 17(1)، 21-38.
پمپین، میشل. ام (2004). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی (احمد بدری، مترجم)، تهران: انتشارات کیهان.
جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی نوروز آباد، مجتبی؛ رحمانی، سامان (1395). شواهد اخیر از رفتار سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده.  تحقیقات مالی، 18(1)، 95-125.
جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن (1397). بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‎گذاران بر رفتار معاملات و عملکرد آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20 (1)، 75-90.
سعدی، رسول؛ قلی‎‌پور، آرین؛ قلی‌پور، فتانه (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه‌گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‎گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 41-58.

لاجوردی، مهسا؛ فائض، علی (1394). ارزیابی تأثیر تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه‎گذاری سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بینالمللی فرهنگ مدیریت و توسعه. تهران.

یزدانی، ناصر؛ مشتاقی، یوسف (1395). بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‎شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران فردی. تحقیقات مالی، 18 (4)، 735-752.
 
References
Alos-Ferrer, C. and Hugelschafer, S. (2012). Faith in intuition and behavioral biases. Journal of Economic Behavior and Organization, 84, 182–192.
Alos-Ferrer, C. and Hugelschafer, S. (2016). Faith in intuition and cognitive reflection. Journal of behavioral and experimental economics, 64, 61–70.
Alos-Ferrer, C. and Strack, F. (2014). From dual processes to multiple selves: implications for economic behavior. Journal of Economic Psychology, 41, 1–11.
Badri, A. (2019). Behavioral finance and wealth Management (2 Edition). Tehran, Kayhan Publishing. (in Persian)
Badri, A., Ezabadi, B. (2015). Investor type trading behavior and trade performance in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 17(1), 21-38. (in Persian)
Barberis, N., Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. In: Constantinides, H.M., Stulz, R. (Eds.), Handbook of the Economics of Finance. Elsevier, Amsterdam, pp. 1051–1121.
Betsch, C. and Iannello, P. (2010). Measuring individual differences in intuitive and deliberate decision-making styles: a comparison of different measures. In Glockner, A. and C.L.M. Witteman (Eds.), Foundations For Tracing Intuition: Challenges and Methods, 251–271. London: Psychology Press.
Bosch-Rosa, C., Meissner, T., Bosch- Domenech, A. (2015). Cognitive Bubble. Universitat Pompeu Fabra, Department of Economics and Business, Working Paper, 1464.
Campitelli, G. and Gerrans, P. (2014). Does the cognitive reflection test measure cognitive reflection? A mathematical modeling approach. Memory and Cognition, 42, 434–447.
Campitelli, G., & Labollita, M. (2010). Correlations of cognitive reflection with judgments and choices. Judgment and Decision Making, 5, 182–191.
Cokely, E. T., & Kelley, C. M. (2009). Cognitive abilities and superior decision making under risk: A protocol analysis and process model evaluation. Judgment and Decision Making, 4, 20–33.
Corgnet, B, Gonzalez, R. H., Kujal, P., Porter, D. (2015). The effect of earned vs. House money on price bubble formation in experimental asset markets. Review of finance, 19(4).
Epstein, S. and Pacini, R. (1999). Some basic issues regarding dual-process theories from the perspective of cognitive-experiential theory. In Chaiken, S. and Y. Trope (Eds.), Dual-Process Theories in Social Psychology, 462–482. NewYork, London: Guilford Publications.
Epstein, S., Pacini, R., Denes-Raj, V., Heier, H. (1996). Individual differences in intuitive-experiential and analytical-rational thinking styles. Journal of Personality and Social Psychology,71(2), 390 – 405.
Evans, J. St. S. B. T. (2008). Dual- processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. Annual Review of Psychology, 59, 255–278.
Frederick, S. (2005). Cognitive reflection and decision making. Journal of Economic Perspectives, 19, 25–42.
Hablemitoglu, S., Yildirim, F. (2008). The relationship between perception of risk and decision making styles of Turkish university students: A descriptive study of individual differences. World Applied Sciences Journal, 4 (2), 214-224.
Hoppe, E.I. and Kusterer, D.J. (2011). Behavioral biases and cognitive reflection.  Economics Letters,110(2), 97–100.
Jalilvand, A., Rostami Noroozabad, M., Rahmani, S. (2016). Recent Evidence on Investors’Behavior in the Tehran Stock Exchange: Preliminary Evidence and Future Insights. Financial Research Journal, 18(1), 95-125. (in Persian)
Jamshidi, N., & Galibaf Asl, H. (2018). Studying the Effect of Investors’ Personality on their Business Behavior and Investment Performance: Evidences of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 20(1), 75-90. (in Persian)
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Macmillan. ISBN 978-1-4299-6935-2. Retrieved April 8, 2012.
Kahneman, D., Slovic, P. and Tversky, A. (1982). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. UK: Cambridge University Press.
Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, 185, 1124–1131.
Kahneman, D., Tversky, A. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90(4), 293–315.
Kiss, H.J., Rodriguez-Lara, I. and Rosa-Garcia, A. (2015). Think twice before running! Bank runs and cognitive abilities. Journal of Behavioral and Experimental Economics this issue, 64, 12-19.
Klaczynski, P.A., Gordon, D.H.  and Fauth, J. (1997). Goal-oriented critical reasoning and individual differences in critical reasoning biases. Journal of Educational Psychology, 89, 470–485.
Klaczynski, P.A., Gordon, D.H. and Fauth, J. (1997). Goal-oriented critical reasoning and individual differences in critical reasoning biases. Journal of Educational Psychology, 89, 470–485.
Koehler, D. J., & James, G. (2010). Probability matching and strategy availability. Memory & Cognition, 38, 667–676.
Lajevardi, M., Faez, A. (2015). Evaluation of the effect of personality type on investment type in Tehran Stock Exchange, Second International Conference on Management and Development Culture, Tehran, Mobin institution. (in Persian)
Mahoney, K.T., Buboltz, W.,  Levin, I.P., Doverspike, D. and Svyantek, D.J.) 2011). Individual differences in a within-subjects risky-choice framing study. Personality and Individual Differences, 51,248–257.
Norris, P., Epstein, S. (2011). An experiential thinking style: its facets and relations with objective and subjective criterion measures. Journal of Personality, 79, 1043– 1079.
Oechssler, J., Roider, A. and Schmitz, P.W. (2009). Cognitive abilities and behavioral biases. Journal of Economic Behavior and Organization, 72(1), 147-152.
Pretz, J. E. and Totz, K.S. (2007). Measuring individual differences in affective, heuristic, and holistic intuition. Personality and Individual Differences, 43(5), 1247–1257.
Robbins, S.P. (2002). Organizational Behavior. Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ.
Sadi, R., Gholipour, A., Gholipour, F. (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 12(29). (in Persian)
Shiloh, S., Salton, E. and Sharabi, D. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences, 32, 415-429.
Shiloh, S., Salton, E. and Sharabi, D. (2002). Individual differences in rational and intuitive thinking styles as predictors of heuristic responses and framing effects. Personality and Individual Differences, 32, 415-429.
Toplak, M.E., West, R.F. and Stanovich, K.E. (2011). The cognitive reflection test as a predictor of performance on heuristics-and- biases tasks. Memory and Cognition, 39, 1275–1289.
Toyosawa. J. and Karasawa, K. (2004). Individual differences on judgment using the Ratio-Bias and Linda problem: adopting CEST and Japanese Version of REI. The Japanese Journal of Social Psychology, 20, 85-92.
Yazdani, N., Moshtaghi, Y. (2017). Studying the influence of psychological factors with orientation perceptual errors on Decision making process of individual investors. Financial Research Journal, 18(4), 735-752. (in Persian)