طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی و بررسی اثر آن بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف: هدف اولیه این پژوهش طراحی مدل سنجش ریسک مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران است. از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چندعاملی در رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت است.
روش: این پژوهش کاربردی بوده و از نوع تحلیلی ـ تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی تعداد 103 شرکت انتخاب شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش مدلی برای سنجش ریسک مالیاتی ارائه شد. در این مدل متغیرهای کمی و کیفی که بیشترین تأثیر را بر شکاف مالیاتی داشتند، شناسایی شدند و در نهایت ریسک مالیاتی از باقی‌مانده این مدل به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک مالیاتی در هر چهار مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد که مدل قیمت‌گذاری پنج‌ عاملی بهتر از سایر مدل‌ها توانایی تبیین رابطه ریسک مالیاتی و ارزش شرکت را دارد.
نتیجه‌گیری: آگاهی از اثر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت به سهام‌داران کمک می‌کند در مواقعی ‌کـه قوانین مالیاتی ‌کشوری تجدید نظر می‌شود، تصمیم‌های لازم و صحیحی اتخاذ کنند، زیرا هر یک از این تصمیم‌ها بر ارزش شرکت و قیمـت سـهام آن و در نهایـت ثـروت سهام‌داران و رضایت آنان از شرکت، تأثیرهای متفاوتی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Tax Risk Assessment Model and Its Effect on the Value of Companies Listed on the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Jamal Barzegari Khanaghah 1
  • Maryam Ghadakforoushan 2
1 Associate Prof., Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Ph.D., Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study is primarily aimed at designing a tax risk assessment model for companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is also aimed at investigating the impact of corporate tax risk on capital asset pricing models and comparing the explanatory power of multifactor capital asset pricing models in relation to corporate tax and a firm’s value.
Methods: This research is an applied and analytical-explanatory. The statistical population of this study have all been selected from companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017 and the statistical sample has been selected using systematic elimination method of 103 companies.
Results: In the study, a model for the assessment of tax risk has been presented. In this model, the quantitative and qualitative variables that had the greatest impact on tax gap were identified and the tax risk was ultimately obtained from the remainder of this model. The results of the study showed that tax risk, in all four models of capital asset pricing, has a significant and negative impact on the value of the company. Another result of the study found that the five-factor pricing model is better able to explain the relationship between tax risk and a company’s value.
Conclusion: Understanding the impact of tax risk on a company’s value helps shareholders to make the right decisions when national tax laws are revised. This is mainly because each of these decisions will have different effects on the company's value and its stock price and ultimately the shareholders' wealth and their satisfaction with the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Risk
  • Company Value
  • Capital Asset Pricing Models
  • Ranking
  • Multi-Criteria Decision-Making Techniques
احمدی، محمدرمضان؛ جمالی، کامران (1392). تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(4)، 1-20.
پورحیدری، امید؛ امینی نیا، میثم؛ فدوی، محمدحسن (1393). بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی، با لحاظ فرصت‌های رشد و مالکیت نهادی. فصلنامه برنامه و بودجه، 19(3)، 173-190.
پورحیدری، امید؛ گل محمدی شورکی، مجتبی (1394). تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 301-318.
تحریری، آرش، خوئینی، مهین (1396)، کیفیت اطلاعات داخلی، کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها. دانش حسابداری مالی، 4(1)، 101-120.
تلخابی، فاطمه؛ نیکومرام، هاشم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ رویایی، رمضانعلی (1396). بررسی چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و تأثیر ریسک مالیاتی بر آن. دانش حسابداری، 8(3)، 167-201.
جامعی، رضا؛ رمن، حجت (1397). بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد مدل معادلات ساختاری، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(1)، 185-210.
جعفری صمیمی، احمد؛ صالح نژاد، حسن (1378). جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت‌ها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 7(26-27)، 107- 133.
جهانخانی علی؛ پارسائیان، علی ( 1382). مدیریت مالی(1)، انتشارات سمت، تهران.
حزبی، هاشم؛ صالحی، اله‎کرم (1395). مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل چهارعاملی کارهارت و مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 28، 137-152.
حسنی القار، مسعود؛ مرفوع، محمد (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(23)، 103-129.
حقیقت، محمد؛ محمدی، محمدحسن (1391). بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با کیفیت افشا و ارزش شرکت، مطالعات کمی در مدیریت، 4(1)، 209- 228.
خانی، عبداله؛ ایمانی، کریم؛ ملایی، مهنام (1393). رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 13(51)، 1-25.
خدامی پور، احمد؛ بزرایی، یونس (1394). تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌نامه مالیات، 27(75)، 211-227.
دارابی، رویا؛ زارعی، علی (1396). تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاری حسابداری. مجله دانش حسابداری مالی، 7(4)، 121-139.
رضایی، عماد؛ نجاتی، بهنام (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
زنگانه، میثم؛ عاشوری شیخی، الهام ؛ عبداللهی، احمد (1391). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی با استفاده از رویکرد دیماتل فازی (مطالعه موردی استان گلستان)، مهندسی مدیریت نوین، 1(3)، 35-49.
زهی، نقی؛ محمد خانلی، شهرزاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی). پژوهش‎نامه مالیات، 9(57)، 25-60.
سبحانی راد، امید؛ جلیلیان، امید (1396). تأثیر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بر اجتناب مالیاتی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی.
شکور، احمدرضا (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی.
صدری فرد، رویا؛ ولیزاده اوغانی، اکبر (1396). بررسی رابطه بین ورشکستگی مالی بر اساس مدل فالمر با اجتناب مالیاتی با تأکید بر مدیران غیرموظف هیئت مدیره. اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی.
صمدی، علی حسین؛ تابنده، رضیه (1392). فرار مالیاتی در ایران (بررسی علل و آثار و برآورد میزان آن)، پژوهش‌نامه مالیات، 67، 77-106.
عابدی، نیلوفر؛ صفری گرایلی، مهدی (1395). تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت. حسابداری مدیریت، 9(31)، 65-80.
عربصالحی، مهدی؛ هاشمی، مجید (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 85-104.
غلامی کیان، علیرضا؛ فقیه، محسن (1396). تأثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش‌بینی سود (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش‌نامه مالیات، 33(81)، 227-244.
فروغی، داریوش؛ فدوی، محمدحسن؛ حاجیان نژاد، امین (1394). بررسی تأثیر سیاست‌های اجتناب مالیاتی بر نوع گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده ‌در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌نامه مالیات، 25(73)، 181-199.
فغانی ماکرانی، خسرو؛ حیدری رستمی، کرامت‌اله؛ امین، وحید (1395). بررسی رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 269-283.
کمالی منفرد، شیما ؛علی احمدی،سعید (1396).تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. دانش حسابداری، 8(1)، 135- 154.
لاری دشت بیاض، محمود؛ قائم مقامی، کامران؛ کهرمی، قاسم (1395). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگی. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(1)، 139-164.
مرعی اذکاری، مریم؛ رضایی، فرزین (۱۳۹۴). تأثیر ریسک مالیاتی بر ریسک آتی شرکت. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، تهران، شرکت دانش محور ارتاخه.
مشایخ، شهناز؛ محمودیان، نسیم (1396). بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل، اصول حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های شرکت بر مدیریت مالیاتی. فصلنامه پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1(2)، 9-36.
مشایخی، بیتا؛ سیدی، سیدجلال (1394). راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری، 6(20)، 83-103.
معمارنژاد، عباس؛ عجایبی، سمانه سادات (1389). بررسی اثر آزادسازی تجاری بر خالص صادرات کالاها و خدمات در کشورهای در حال توسعه منتخب. اقتصاد کاربردی، 1(2)، 135-159.
منصوری، سیدعلیرضا (1394). مطالعه تأثیر راهبری شرکتی بر ارتباط اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
مهرانی، ساسان؛ سیدی، سیدجلال (1393). بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه‌کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10)، 13-33.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ آهنگری، مهناز؛ وقفی، سیدحسام؛ مام صالحی، پرویز (1396). بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 65-86.
مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن؛ شهانواز، سارا (1391). برآورد روند سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(64)، 5-24.
نصر اصفهانی، مهدی؛ نصر اصفهانی، مهرناز؛ دلوی اصفهان، محمدرضا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، پژوهش‌های مالیه اسلامی، 1، 27-36.
نظری‌پور، محمد؛ ناصرآبادی، دلیر (1390). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عدم پرداخت به‌موقع مالیات و فرار مالیاتی مؤدیان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان کردستان). همایش ملی ایده‌های نو در حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
ولی‌پور، هاشم؛ رستمی، وهاب؛ شهابی، علیرضا (1389). مربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده برای پیش‌بینی ارزش شرکت. مجله حسابداری مدیریت، 3(7)، 93- 107.
هادیان، ابراهیم؛ تحویلی، علی (1392) شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران. مؤسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 18(2)، 39- 58.
Abedi, N. & Safari Graylie, M. (2016). The Effect of Information Transparency on the Tax-Tax Avoidance and Corporate Value. Journal of Management Accounting, 9 (31), 80-65.(in Persian)
Adelegan, O. (2006). Effect of taxes on business financing decisions and firm value in Nigeria. Proceedings of the german development economics conference, verein für socialpolitik, research committee development economics.
Ahmadi, M.R. & Jamali, K. (2013). The Effect of Audit Quality on Future Stock Returns of Tehran Stock Exchange Companies. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 20 (4), 1-20. (in Persian)
Arab Salehi, M. & Hashemi, M. (2015). The Impact of Managerial Overconfidence on Tax Avoidance. Accounting and Auditing Reviews, 22 (1), 85-104. (in Persian)
Assidi, S. (2015). Tax Risk & Stock Return Volatility: Case Study for French Firms. International Journal of Business Continuity and Risk Management, 6(2), 137-146.
Cai, H. & Liu, Q. (2005). Competition & Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. Economic Journal, 119(537), 764-795.
Chen, Sh., Chen, X. & Cheng, Q. & Shevlin, T. (2008). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics (JFE), Forthcoming; Annual Conference Paper.
Chen, Y. & Gong, N. (2012). The Impact of Taxes on Firm Value and the Trade-off Theory of Capital Structure. SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1911621.
Chyz, J.A. & White, S.D. (2014). The Association between Agency Conflict & Tax Avoidance: A Direct Approach, in (ed.) Advances in Taxation Emerald Group Publishing Limited, 21, 107 – 138.
Darabi, R. & Zarei, A. (2017). The Impact of Management Assurance on Stock Price Risk: Emphasizing the Role of Accounting Conservative Modulus. Journal of Financial Accounting, 7 (4), 121-139. (in Persian)
Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. The Review of Economics and Statistics, 91(3), 537-546.
Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=983563.
Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61-82.
Faghani Makrani, K., Heidari Rostami, K. & Amin, V. (2016). Investigating the Relationship between Social Responsibility and Risk of Reducing Stock Prices in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge Research Quarterly, 5 (19), 269-283. (in Persian)
Francis, Bill & Sun, Xian & Wu, Qiang, (2013). Managerial Ability & Tax Aggressiveness. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2348695.
Foroughi, D., Fadavi, M.H., & Hajiannejad, A. (2015). The Effect of Tax Avoidance Policies on the Type of Auditor's Report on the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange. Journal of the Tax Research, 25 (73), 181-199. (in Persian)
Gallemore, J. & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 149-167.
Gholami Kian, A. & Faqih, M. (2017). Impact of tax avoidance on the power of earnings forecast (Case study: Companies admitted to the Tehran Stock Exchange). Journal of Tax Research, 33 (81), 227-244. (in Persian)
Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The Changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows andAccruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? Journal of Accounting and Economics, 29: 287 - 320.
Goh, B.W. & Lim, C. Shevlin, J. & Zang, Y. (2013). Tax Aggressiveness & Auditor Resignation, http://dx.doi.org/10.2139.
Guenther, D., Matsunaga, S. & Williams, B. (2013). Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Tax Risk and Firm Risk, Working Paper, University of Oregon, Eugene.
Hadian, I. & Tahvili, A. (2013) Identifying the factors affecting tax evasion in the Iranian economy, Institute of Higher Education, Training and Research in Management and Planning, 18 (2), 39-58. (in Persian)
Haghighat, M. & Mohammadi, M.H. (2012). Investigating the Relationship between Tax Avoidance and Disclosure Quality and Company Value. Quantitative Studies in Management, 4 (1), 209-228. (in Persian)
Hanlon, M. & Heitzman, Sh. (2010). A review of tax research, Journal of Accounting and Economics, 50, 127-128.
Hanlon, M., Krishnan, G., Mills, L. (2012). Audit Fees and Book-Tax Differences. The Journal of the American Taxation Association, 34(1), 55-86.
Herron, R. & Nahata, R. (2018). Corporate Tax Avoidance and Firm Value Reexamined, fmaconferences. org/SanDiego.pdf.
Hezbi, H. & Salehi, A. (2016). Comparison of the Power of Explanation of the Caractor Four Factor Model and the Fama and French Factor Model for Expected Stock Return. Journal of Financial Engineering and Management of Securities, 28, 137-152. (in Persian)
Hosni Al-Qar, M. & Marfo, M. (2017). The Impact of Managing Ability on Dividend Policy. Journal of Empirical Accounting Research, 6 (23), 103-129. (in Persian)
Jafari Samimi, A. & Salehnejad, H. (2008). Value Added Tax Replacement for Corporate Taxes and its Impact on Government Budget in Iran. Journal of Accounting Reviews, 7(26-27), 107- 133. (in Persian)
Jahankhani A. & Parsaiyan, A. (2003). Financial Management (1), Samt Publications, Tehran. (in Persian)
Jamei, R. & Reman, H. (2018). Investigating the effect of agency costs on the tax gap with the structural equation model approach. Empirical Accounting Research, 8 (1), 185-210. (in Persian)
Kamali Monfared, S., Ali Ahmadi, S. (2017). The effect of management ability on tax avoidance and company value using data envelopment analysis. Accounting Knowledge, 8 (1), 135-154. (in Persian)
Khani, A., Imani, K. & Molayee, M. (2014). The Relationship Between Auditor's Specialization in Industry and Tax Exclusion of Companies Acquired in the Stock Exchange. Journal of Audit Knowledge, 13 (51), 1-25. (in Persian)
Khodamipour, A. & Barzaee, Y. (2015). The Effect of Product Market Competition on Avoiding Taxes on Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Tax research, 27 (75), 211-227. (in Persian)
Lari Dasht Bayaz, M., Ghaemmaghami, K., Kahromi, Gh. (2016). Investigating the Factors Affecting Tax avoidance in South Khorasan Province with Emphasizing on Cultural Components. Iranian journal of value & Behavioral Accounting, 1 (1), 139-164. (in Persian)
Mansoori, S.A. (2015). A study on the effect of corporate governance on the relationship between tax avoidance and the risk of falling stock prices. Master's thesis, Mazandaran University. (in Persian)
Maree Azkari, M. & Rezaii, F. (2015). The Impact of Tax Risk on Future Risks of the Company. The First International Conference on Applied Economics and Business, Tehran, Knowledge-Driven Artakhe Company. (in Persian)
Mashayekh, Sh. & Mahmoudian, N. (2017). The Effect of Board and Directors Reward, Principles of Corporate Governance and Corporate Features on Tax Management. Quarterly Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing, 1 (2), 9-36. (in Persian)
Mashayekhi, B. & Sidi, S.J. (2015). Corporate Governance and Tax Avoidance. Accounting Knowledge, 6 (20), 83-103. (in Persian)
Mehrani, S. & Seyedi, S.J. (2014). The Effect of Income Taxes and Conservative Accounting on Corporate Tax Exclusion, Journal of Management Accounting and Audit Knowledge, 3 (10), 13-33. (in Persian)
Mehrabanpour, M.R., Ahangari, M., Waqfi, S.H. & Mam Salehi, P. (2017). Investigating the effective factors on tax avoidance and its effect on performance evaluation criteria using structural equations. Knowledge of Financial Accounting, 4 (3), 65-86. (in Persian)
Mehregan, N., Daliri, H. & Shahanavaz, S. (2012). Estimation of Social Capital Process in Iranian Provinces. Quarterly Journal of Economic Research, 20 (64), 5-24. (in Persian)
Memarnejad, A. & Ajayebi, S. S. (2010). The Study of the Effect of Trade Liberalization on the Net Exports of Goods and Services in Selected Developing Countries. Journal of Applied Economics, 1 (2), 135-155. (in Persian)
Nasr Isfahani, M., Nasr Isfahani, M. & Delvi Isfahan, M. R. (2013). Investigating the effective factors on tax evasion from the perspective of taxpayers and tax experts. Islamic Finance Research, 1, 27-36. (in Persian)
Nazaripour, M. & Nasserabadi, D. (2011). Identifying the factors affecting the timely non-payment of taxes and tax evasion of taxpayers (Case study: General Department of Taxation of Kurdistan Province). National Conference on New Ideas in Accounting and Auditing, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (in Persian)
Nesbitt, W. L., Outslay, E. & Persson, A. (2017). The Relation Between Tax Risk & Firm Value: Evidence From The Luxembourg Tax Leaks, Available At SSRN: Https://Ssrn.Com/Abstract=2901143.
NwaoniaT A., Kwarbai, J. & Ogundajo, G. (2016). Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence from Nigerian Consumer Goods Industrial Sector. Research Journal of Finance ana Accounting, 7(12), 172-183.
Phillips, J. D. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives. The Accounting Review, 78(3), 847-874.
Pourheidari, O. & Golmohammadi Shuroki, M. (2015). The Effect of Corporate Tax on Corporate Audit Fees. Journal of Accounting and Auditing, 22 (3), 301-318. (in Persian)
Pourheidari, O., Amininia, M., Fadavi & M.H. (2014). The Impact of Avoidance of Taxes on the Cost of Capital Stock Capital, With Growth Assumptions and Institutional Ownership. The journal of planning and Budget, 19 (3), 173-190. (in Persian)
Rani, S. Susetyo, D & Fuadah, L.L. (2018). The Effects of the Corporate’s Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence). Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(3), 149-169.
Rego, S.O. (2003). Tax‐Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations, contemporary accounting research, 20(4), 805-833.
Rego, Sonja, & Wilson, Ryan (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness, Journal of Accounting Research, 50(3), 775-810.
Rezaei, E. & Nejati, B. (2017). The Study of the Relationship between Institutional Ownership and Avoidance of Taxation in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. First Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economy Dynamics Approach, Azad University Islamic Unit of Malayer. (in Persian)
Sadri Fard, R. & Valizadeh Oghani, A. (2017). Investigating the Relationship between Financial Bankruptcy Based on Falmer Model with Tax Avoidance with Emphasis on Non-Executive Board Managers. Priority of Accounting, Management and Economics Conference with National Economic Dynamics Approach. (in Persian)
Samadi, A.H. & Tabandeh, R. (2013). Tax evasion in Iran (investigation of causes and effects and estimation of its amount). Tax Research Journal, 67, 77-106. (in Persian)
Shakour, A.R. (2015). The Effect of Management Ability on Tax avoidance. Master's Thesis, Faculty of Economic Sciences. (in Persian)
Sobhani Rad, O. & Jalilian, O. (2017). The Impact of Capital Costs and Debt Costs on Tax Avoidance. Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with Value Creation Approach. (in Persian)
Tahriri, A. & Khoini, M. (2017). Quality of Internal Information, Corporate Disclosure and Tax Exclusion Quality. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(1), 101-120. (in Persian)
Talkhabi, F., Nikomaram, H., Vakili Fard, H.R. & Royaee, R. (2017). Investigate the audit fee stickiness and the impact of tax risk on it, Journal of Accounting Knowledge, 8 (3), 167-201. (in Persian)
Valipour, H., Rostami, W. & Shahabi, A.R. (2010). Relevance of reported levels and components of profit to predict the value of the company. Journal of Management Accounting, 3 (7), 93-107. (in Persian)
Zahi, N. & Mohammad Khanli, Sh. (2010). Investigating the Factors Affecting Tax Exit (Case Study of East Azarbaijan Province). Journal of Tax research, 9 (57), 25-60. (in Persian)
Zanganeh, M., Ashuri Sheikhi, E. & Abdullahi, A. (2012). Investigation and identification of factors affecting tax evasion using fuzzy dimatel approach (Case study of Golestan province), New Management Engineering, 1 (3), 35-49. (in Persian)