اثر آزادسازی مالی بر کارایی اطلاعاتی بازار سهام کشورهای در حال توسعه: شواهدی از الگوهای فضا ـ حالت و پانل پویا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

هدف: از زمان آزادسازی بازارهای سهام در اواسط دهه 1980، یکپارچگی این بازارها در بازارهای جهانی رو به افزایش است؛ به‌طوری که این کشورها تلاش می‌کنند که با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بتوانند، اهداف تقسیم ریسک پرتفوی، افزایش سطح نقدینگی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و در نهایت، درجه کارایی بازارهای مالی خود را بهبود بخشند. از آنجا که فرایند آزادسازی مالی تدریجی است، درجه کارایی طی زمان دستخوش تغییر یا تکامل قرار می‌گیرد، از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آزادسازی مالی بر درجه کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه، طی دوره زمانی 2000 تا 2016 است.
روش: ابتدا با استفاده از الگوی فضا ـ حالت (فیلتر کالمن)، سطح کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام این کشورها طی زمان تعیین شد. در ادامه، با استفاده از الگوی رگرسیونی پانلی GMM، به آزمون اثر آزادسازی مالی بر کارایی اطلاعاتی بازار سهام پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج الگوی فضا ـ حالت، ضمن تأیید فرضیه کارایی ضعیف برای تمامی کشورهای در حال توسعه، نشان داد که بازده سهام دوره‌های گذشته مشارکتی در پیش‌بینی نرخ آتی بازده سهام کشورهای در دست بررسی تأثیر معناداری ندارد، بلکه محیط اقتصاد کلان، شوک‌های خارجی و وقایع سیاسی، فاکتورهای بسیار مهم اثرگذارند. نتایج الگوی رگرسیونی GMM نیز نشان داد که افزایش درجه آزادسازی مالی، تأثیر معنادار و کمابیش کوچکی در بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام دارد. همچنین افزایش حجم معاملات، کاهش نوسان‌های ارزی و کنترل نرخ تورم، به‌طور معناداری کارایی اطلاعاتی بازار سهام را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری: توجه دولت‌ها به فرایند آزادسازی مالی همراه با بهبود محیط اقتصاد کلان و کاهش شوک‌های خارجی، تأثیر بسزایی در تقویت و بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام در اقتصادهای در حال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Liberalization on Informational Efficiency in Developing Economies: Evidence from State Space and GMM Models

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Talebzadeh 1
  • Somaye Sadeghi 2
1 MSc. Department of Financial Management, Ayatoah Amoli Branch, Isamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Accounting, Ayatoah Amoli Branch, Isamic Azad University, Amol, Iran.
چکیده [English]

Objective: After beginning of stock markets liberalization in mid-1980, integration of these markets into global markets is increasing. The countries are attempting to attract international investors to divide their portfolio risk, increase liquidity level and promote informational transparency and hence improve stock market efficiency. This study investigates the effects of financial liberalization on stock market informational efficiency in developing economies, during 2000-2016.
Methods: With regarding to informational efficiency level in economies with developing characteristics is time-varying because of benefit from their investor experiences and increase of informational access and quality. In order to, we applied a state space model with GARCH effects to determine the degree of informational efficiency during time for any selected countries. In continue, we use panel GMM model that allow measuring and assessing the impact of financial liberalization on the informational efficiency.
Results: The results of state space model realized the weak efficiency hypothesis in selected countries. In other words, the past returns do not contribute much to anticipate future returns, but it affected by macroeconomic, external shocks and political events. Also, the results of GMM model indicate that financial liberalization significantly (of course tiny) improves the degree of informational efficiency. Likewise, we found that information variable (turnover) and macroeconomic variables (inflation rate and exchange rate volatilities) would strengthen significantly informational efficiency in developing countries.
Conclusion: This research contributes to improving informational efficiency in developing economies, this is necessary to implement financial liberalization process as well as improving macroeconomic circumstance and declining exchange rate volatilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informational efficiency
  • Financial liberalization
  • State space model with GARCH effect
  • GMM model
احمدیان، اعظم؛ تقوی، مهدی (1390). اثر آزادسازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (11)، 187- 200.
عباسیان، عزت‌اله؛ ذوالفقاری، مریم (1392). تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(65)، 231- 254.
محمدپور، سیاوش؛ رضازاده، علی (1398). بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران. تحقیقات مالی، 21(3)، 448- 471.
Abbasian, E., & Zolfaghari, M. (2013). Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange Using the Kalman Filter. Journal of Economic Research and Policies, 21(65), 231-254. (in Persian)
Ahmadian, A. & Taghavi, M. (2011). The Effects of Financial Liberalization on Market Capitalization Ratio. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11, 187-200.
(in Persian)
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Arouri, M.H., & Nguyen, D. K. (2010). Oil prices, stock markets and portfolio investment: evidence from sector analysis in Europe over the last decade. Energy Policy, 38(8), 4528–4539.
Arouri, M.H., Dinh, T.H., & Nguyen, D.K. (2010). Time-varying predictability in crude-oil markets: the case of GCC countries. Energy Policy, 38(8), 4371–4380.
Arouri, M.H., Jawadi, F. & Nguyen, D. K. (2010). The Dynamics of Emerging Stock Markets: Empirical Assessments and Implications. Edition Springer Heidelberg, London.
Baltagi, B.H. )2005.( Econometric Analysis of Panel Data (third ed). John Wiley and Sons Press.
Bariviera, A. F., Font-Ferrer, A., Sorrosal-Forradellas, M.T. & Rosso, O. A. (2019). An information theory perspective on the informational efficiency of gold price. The North American Journal of Economics and Finance, 50, 1010-1018.
Basu, P., Kawakatsu, H., & Morey, M. R., (2000), Liberalization and stock prices in emerging markets. Emerging Market Quarterly, 4, 7–17.
Ben Rejeb, A. & Boughrara, A. (2013). Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies. Emerging Markets Review, 17(C), 186–208.
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Economic, 31, 307–327.
Cajueiro, D., Gogas, P. & Tabak, B. (2009), Does financial market liberalization increase the degree of market efficiency? The case of the Athens stock exchange. International Review of Financial Analysis, 18(1-2), 50-57.
Dobbins, R., Witt, S. & Fielding, J. (1994). Portfolio Theory and Investment Management, 2d, Blackwell Business, Great Britain, London.
Emerson, R., Hall, S. G., & Mitura, A.Z. (1997). Evolving Market Efficiency with Application to Some Bulgarian Shares. Economics of Planning, 30, 75−90.
Fama, E. (1991). Efficient capital markets. Journal of Financing, 96, 1575–1617.
Farooq, O. & Ahmed, N. (2018). Does inflation affect sensitivity of investment to stock prices? Evidence from emerging markets. Finance Research Letters, 25, 160-164.
Fontaine, P., & Nguyen, D.K. (2006). Stock market liberalization and informational efficiency in emerging markets: new consideration and tests. Bankers Markets Investment, 84, 6–17.
Füss, R. (2005). Financial liberalization and stock price behavior in Asian emerging markets. Economic Change and Restructuring, 38, 37–62.
Groenewold, N., & Ariff, M. (1998). The effects of deregulation on share-market efficiency in the Asia-Pacific. International Economic Journal, 12, 23–47.
Harrison, B., & Paton, D. (2005). Transition, the evolution of stock market efficiency and entry into EU: the case of Romania. Economic Change and Restructuring, 37, 203–223.
Kawakatsu, H., & Morey, M.R. (1999). Financial liberalization and stock market efficiency: an empirical examination of nine emerging market countries. Journal of Multinatl Financial Management, 9, 353–371.
Kim, E. H., & Singal, V. (2000b). The fear of globalizing capital markets. Emerging Markets Review, 1, 183–198.
Kim, E.H., & Singal, V. (2000a). Stock market openings: experience of emerging economies. Journal of Business, 73, 25–66
Laopodis, N. (2004). Financial market liberalization and stock market efficiency: evidence from the Athens stock exchange. Global Financing Journal, 15, 103–123.
Lee, C.H. & Chou, P. (2018). Financial openness and market liquidity in emerging markets. Finance Research Letters, 25, 124-130.
Levin, A., Lin, C. F., and Chu, C. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
Mohammadpoor, S., & Rezazadeh, A. (2019). The Investigation of Time Varying Efficiency in Financial Markets of Iran: Case Study of Foreign Exchange and Gold Markets, Financial Research Journal, 21(3), 448- 471. (in Persian)
Naghavi, N. & Lau, W.Y. (2016). Financial Liberalization and Stock Market Efficiency: Causality Analysis of Emerging Markets. Journal of Global Economic Review, 45(4).
Posta, V. (2008). Estimating the Dynamics of Weak Efficiency on the Prague Stock Exchange Using the Kalman Filter. Czech Journal of Economics and Finance, 58, 248-260.
Roberts, H. (1967). Statistical Versus Clinical Prediction of the Stock Market. CRSP University of Chicago.
Rockinger, M., & Urga, G. (2001). A time varying parameter model to test for predictability and integration in stock markets of transition economies. Journal of Business Econonomic Stat, 19, 73–84.
Sanchez-Granero, M.A., Balladares, K.A., Ramos-Requena, J.P., and Trinidad-Segovia, J.E. (2018). Testing the efficient market hypothesis in Latin American stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 540. DOI: 10.1016/j.physa.2019.123082.
Zalewska-Mitura, A., Hall, S.G. (1999). Examining the first stages of market performance: a test for evolving market efficiency. Economic Letters, 64(1),1–12.