بررسی اثر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته‌‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، تهران، ایران.

2 دکتری مالی، گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ریسک سیستمی به‌معنای خطر بحران در بخش مالی و انتقال آن به اقتصاد است. به‌دلیل اهمیت خسارت‌های اجتماعی برآمده از بحران‌های مالی، توجه به ریسک سیستمی و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: به‌منظور بررسی موضوع پژوهش، پس از استخراج اطلاعات 42 نهاد مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با به‌کارگیری روش TOPSIS و بر اساس پنج معیار درصد سهام‌داران نهادی، عمده و مدیریتی، اندازه هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، به قدرت حاکمیت شرکتی نمره‌ داده شد. همچنین، سنجش ریسک سیستمی با دو معیار کمبود مورد انتظار نهایی (MES) و کمبود سرمایه مورد انتظار (SRISK) انجام گرفت.
یافته‌ها: تأثیر قدرت حاکمیت شرکتی بر MES و SRISK به‌عنوان دو شاخص ریسک سیستمی، به‌دلیل کسب سطح معنا‌داری بیش از 5درصد پذیرفته نمی‌شود. همچنین سطح معنا‌داری متغیرهای کنترلی اندازه و نسبت سرمایه، حاکی از آن است که نهادهای مالی بزرگ‌تر (با دارایی بیشتر) و نسبت سرمایه افزون‌تر، سهم بیشتری در ریسک سیستمی دارند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قدرت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستمی نهادهای مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Strength of Corporate Governance Mechanisms on Systemic Risk for Financial Institutions Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Vali Nadi Qomi 1
  • Seyed Farhang Hosseini 2
  • Seyedeh Fatemeh Mostafavi 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Institute of Higher Education Ershad Damavand, Tehran, Iran.
2 PhD., Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 MSc., Department of Financial Management, Institute of Higher Education Ershad Damavand, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The systemic risk is the risk of a crisis in the financial sector and its transmission to the economy. Due to the importance of social damage caused by the financial crisis, it is necessary to pay attention to the systemic risk and its factors. The purpose of the present study is to investigate the effects of strength of corporate governance mechanisms on systemic risk for financial institutions listed on Tehran Stock Exchange.
Methods: In order to study the subject, after extracting the data of 42 financial institutions listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1390-1394, combined data and multivariate regression model are used to test the research hypotheses. The strength of corporate governance is scored by applying TOPSIS technique based on the five criteria that as follows: percentage of institutional ownership, major shareholders and managerial investors, board size and the percentage of non-executive members of the board. The systemic risk is measured bases on the marginal expected shortfall (MES) and the expected shortfall of capital (SRISK).
Results: The effects of strength of corporate governance mechanisms on (MES) and (SRISK) as two indicators of systemic risk is not accepted, because it has a significant level above 5%. Also, the significant level of control variables (Size) and (Capital Ratio) indicates that larger financial institutions (with higher assets) and higher capital ratio, have greater role in the systemic risk.
Conclusion: The research findings show that the strength of corporate governance mechanisms does not have significant effect on the financial institutions' systemic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Expected shortfall of capital
  • Marginal expected shortfall
  • Systemic risk
  • TOPSIS
افشار رامندی، مهدی؛ بشکوه، مهدی (۱۳۹۴). تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت‌ها با استفاده از روش آنتروپی شانون. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، استانبول، مؤسسه مدیران ایده‎پرداز پایتخت ویرا.
بهشتی لنگرودی، احمد (۱۳۹۱). رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی نهادهای مالی واسطه‌گر مالی. بیست‌وسومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
حساس یگانه، یحیی؛ باغومیان، رافیک (1384). حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامهحسابداررسمی، 2 (7)، 45-86.
حساس یگانه، یحیی؛ رئیسی، زهره؛ حسینی، سید مجتبی (1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(13)، 75-100.
حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمدجواد (1390). مدلی برای رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(30)، 1-35.
حسینی، سید علی؛ رضوی، سیده سمیه (1393). نقش سرمایه در ریسک سیستمی نهادهای مالی. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (13)، 127-147.
حسینی، سید فرهنگ؛ مصطفوی، سیده فاطمه (1395). اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسیمالیومدل‌سازیریسک، 1(1)، 20-36.
دلخموش، اسماعیل (1394، 25 مهرماه). 12 انحراف بورس از خط کش جهانی؛ دنیای اقتصاد، صفحه 9.
عبده تبریزی، حسین (1388). مبانی بازارها و نهادهای مالی. تهران: نشر آگاه.
علی نژاد ساروکلائی، مهدی؛ افشار زیدآبادی، فاطمه؛ رحیمی پور، اکبر (1391). ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی. فصلنامه پژوهش حسابداری، 2(6)، 1-15.
عیوضلو، رضا؛ رامشگ، مهدی (1398). اندازه‌گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبه‎بندی بانک‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(4)، 1-16.
مکرمی، یداله (1385). اصول نظام راهبردی بنگاه. فصلنامه حسابرس، دوره 5، شماره 32، 40-45.
 
 
References
Abdoh Tabrizi, H. (2009). Foundations of financial markets and institutions. Tehran: Agah press. (in Persian)
Acharya, V. V. (2011). Systemic Risk and Macro-Prudential Regulation. New York University Stern School of Business.
Acharya, V. V, Engle, R. , & Richardson, M. (2012). Capital shortfall: A new approach to ranking and regulating systemic risks. American Economic Review Papers and Proceedings, 102 (3), 59-64.
Acharya, V.V, Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2010). Measuring Systemic Risk, working paper, New York University - SternSchool of Business.
Aebi, Vincent, Sabato, Gabriele, & Schmid, Markus. (2012). Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis. Journal of banking and finance, 36(12), 3213-3226.
Afshar Ramandi, M., &  Beshkuh, M. (2015).The impact of corporate governance indices on the restated financial statements using the Shannon antropy method. International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Istanbul, Institute of Directors thinker Vieira capital. (in Persian)
Alinejad Sarukolai, M., Afshar Zeydabadi, F., Rahimipur, A. (2011). Assessment of corporate governance in conditions of uncertainty using fuzzy logic. Journal of Accounting Research, 2 (6), 1-15. (in Persian)
Beheshti Langeroodi, A. (2012). The relationship between corporate governance and the financial crisis  in the financial intermediaryinstitutions. Twenty-third Islamic Banking Conference, Tehran, Iran Banking Training Institute. (in Persian)
Beltratti, A., & Stulz, R. (2012). The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? Journal of Financial Economics, 105(1), 1–17.
Brunnermeier, M., Dong, G. N., & Palia, D. (2012). Banks non-interest income and systemic risk. American Finance Association 2012 Chicago Meetings Paper.
Delkhamush, E. (2015, 17 October). 12 stock exchange deviation from global ruler, The world of economy, 9. (in Persian)
Eivazlu, R., & Rameshg, M. (2019). Measuring Systemic Risk in the Financial Institution via Dynamic Conditional Correlation and Delta Conditional Value at Risk Mode and Bank Rating. Asset Management and Financing, 7(4), 1-16. (in Persian)
Erkens, D. H., Hung, M., & Matos, P. (2012). Corporate governance in the 2007-2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide. Journal of Corporate Finance, 18(2), 389–411.
Hassas Yeganeh, Y., &  Baghumiyan, R. (2005). Corporate governance and quality of financial reporting. Journal of Official Accountant, 2 (7), 45-86. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., Raisi, Z., & Hosseini, S.M. (2009). The relationship between corporate governance and performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Iran Management Science, 4(13), 75-100. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., Salimi, &  M. J. (2011). A model for corporate governance ranking in Iran. Journal of Experimental Studies of financial accounting, 9 (30), 1-35. (in Persian)
Hosseini, S. A., Razavi, &  S.S. (2014). The role of capital in  the systemic risk of financial institutions. Journal of Accounting Empirical Researches, 4 (13), 127-147. (in Persian)
Hosseini, S.F., &  Mostafavi, S.F. (2016). The Effects of Size and Revenue Diversification on Systemic Risk for Banks Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of financial engineering and risk modeling, 1(1), 20-36. (in Persian)
Hwang, C.L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.
Iqbal, J., Strobl, S., & Vähämaa, S. (2015).Corporate governance and the systemic risk of financial institutions. Journal of Economics and Business, 82, 42-61.
Jonghe, O., Diepstraten, M., & Schepens, G. (2015). Banks’ size, scope and systemic risk: What role for conflicts of interest? Journal of Banking & Finance, 61(1), S3-S13.
Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2015). Bank Size, Capital, and Systemic Risk: Some International Evidence. Journal of Banking & Finance, 69(1), 25-34.
Mehran, H., Morrison, A., & Shapiro, J. (2011). Corporate governance and banks: What have we learned from the financial crisis? Staff report, Federal Reserve Bank of New York.
Mokarrami, Y. (2006). Principles of corporation strategic system. Journal of auditor, 5(32), 40-45. (in Persian)
Nam, S.W., & Nam, Ch. (2004). Corporate Governance in Asia, Recent Evidence from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand. Asian Development Bank Institute.
Pais, A., & Stork, P. A. (2013). Bank size and systemic risk. Journal of European Financial Management, 19(3), 429–451.
Reumers, M. (2011). Corporate Governance Practices and Bankruptcy Risk of Banks. School Of Business and Economics, Universities Maastricht.
Shleifer, Andrei, & Vishny, Robert W. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52(2), 737–783.