سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بر آن: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال‌ها و در سطح هر صنعت اندازه‌گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است.
روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به‌عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک ـ پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد.
یافته‌ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت‌های «دور شدن»، «نزدیک‌شدن» و «نزدیک‌شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به‌سمت هدف تعدیل می‌شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی‌های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال‌های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن ـ برقی، رایانه‌ای، فنی و مهندسی ـ کانی غیرفلزی ـ پالایشی و پتروشیمی ـ دارویی و فلزها به‌سمت هدف تعدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت‌ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک‌شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش‌های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیری نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Structure Adjustment Speed and the Effect of Boom and Recession on that: Evidence from Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zamani Sabzi 1
  • Ali Saeedi 2
  • Mohammad Hassani 3
1 Ph.D. Department of Finance Management, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study is aimed at measuring how fast adjustments are made on capital structures, for various industries, and investigating the impact of macroeconomic conditions, in terms of recession and boom, between 2011 and 2017.
Methods: In this research, target capital structure has been calculated based on the concept of debt capacity. Variables including market excess return and real gross domestic product (real GDP) have been selected as a proxy for financial sector and real sector to measure economic status. Hodrick-Prescott filter has been used to determine the periods of boom and recession.
Results: The speed of capital structure adjustment (depending on its sign and magnitude), could be classified into: 1) approaching, 2) moving away, 3) approaching and then moving away from the targeted capital structure. The results show that the capital structure of each year is adjusted toward the target. The boom and recession of the financial sector and real economy have no effect on the capital structure adjustment speed. Subsequent studies showed that the capital structure in the years 2011, 2012, 2013, 2016 and 2017 for various  industries, including of mining, electrical, computer, engineering, non-metallic minerals, refineries and petrochemicals, pharmaceuticals and metals, have been approaching the target.
Conclusion: Since the speed of adjustment of the companies is between 0 and 1, the capital structure of each year is approaching the target capital structure. Investigating the impact of boom and recession of sectors also showed that the macroeconomic environment had no effect on adjusting the capital structure of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure Adjustment Speed
  • Target capital structure
  • Boom and Recession of Financial Sector
  • Boom and Recession of Real Economy
بهبهانی‌نیا، پریسا سادات؛ اکبریان شورکایی، رضا؛ حسین‌زاده، فاطمه (1397). رابطه انتخاب ساختار سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 8(24)، 9-34. 
تائبی نقندری، امیر حسین؛ صادقی، مسعود؛ تائبی نقندری، علی (1397). اثر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. فصلنامه دانش حسابداری، 9(34)، 145-176. 
جهانشاد، آزیتا؛ فلاح مهدی دوست، زهرا (1395). شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکت‌ها. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 67- 82.
رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری، غلامرضا؛ اسکندری، رسول (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 187- 209. 
زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی؛ حسنی، محمد (1398). ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(46)، 101- 126. 
شعری آناقیز، صابر؛ رحمانی، علی؛ بولو، قاسم؛ محسنی ملکی، بهرام (1394). انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 2(2)، 73- 87. 
قلی‎زاده، محمدحسن؛ میرعسگری، سیدرضا؛ پورذاکر عربانی، سوگند (1395). بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به‌سوی ساختار سرمایه بهینه شرکت‌ها. فصلنامه بورس اوراق بهادار، ۹(34)، 53- 76. 
گرجی، امیرمحسن؛ راعی، رضا (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 43- 67. 
ناظمی اردکانی، مهدی؛ زارع، امیرحسین (1395). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته. چشم‌انداز مدیریت مالی، 6(15)، 43- 59. 
ولی زاده لاریجانی، اعظم و اثنی عشری، حمیده (1396). ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری. راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)، 69- 92. 
هاشمی، سید عباس؛ کشاورزمهر، داود (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 59- 78.
Bandyopadhyay, A., & Barua, N. M. (2016). Factors determining capital structure and corporate performance in India: studying the business cycle effects. Quarterly Review of Economics and Finance, 61, 160-172.
Baum, C.F., Caglayan, M. & Rashid, A. (2017). Capital Structure Adjustments: Do Macroeconomic and Business Risks Matter? Empirical Economics, 4(53), 1463-1502.
Behbahaninia, P.S., Akbarian Shurkaei, R., Hosseinzadeh, F. (2019). Relationship of Capital Structure Choice, Information Asymmetry, and Debt Capacity in Tehran Stock Exchange Listed Companies. Financial Management Perspective, 8(24), 9-34. (in Persian)
Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? Journal of Finance, 63(6), 3069–3096.
Casrto, P., Fernandez, M., Tapia, B. A., Miguel, A. (2016). Target Leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firms. BRQ Business Research Quarterly, 19(3), 188-205. 
Chang, Y., Robin, K.C., Chou, Huang, T. (2014). Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence. Journal of Banking and Finance, 48, 374-385.
Clark, B. J. (2010). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence. [on Line](http://ssrn.com/abstract=1499497.)
Cuong, N. M. (2012). Essays on Corporate Capital Structure and Cash Holding, University of Manchester.administered thesis, Phd.
Dang, V.A., Kim, M., & Shin, Y., (2013). Asymmetric Adjustment toward Optimal Capital Structure: Evidence from a Crisis. International Review of Financial Analysis, Forthcoming. [on Line](http://ssrn.com/abstract=2399451).
Deesomsak, R., Paudyal, K. & Pescetto, G. (2004). The Determinants of Capital structure: Evidence from the Asia Pacific Region, Journal of Multinational Financial Management, 14(4-5), 378–405.
Donaldson G. (1961). Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity, Division of Research. Graduate School of Business Administration, Boston, MA: Harvard University Press.
Dufour, D., Luu, P., Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure. Research in International Business and Finance, 45, 62-71.
Fama, E. F., & French, K. R. (2002). Testing Trade-off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins, K.W. & Smith, J.M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646.
Flannery, M.J., Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.
Gholizade, M.H., Miraskari, S.R., & Puorzaker, S. (2016). Capital Structure, Speed of Adjustment, Threshold Partial Adjustment Model, Trade off Theory. Journal of Securities Exchange, 9(34), 53-76. (in Persian)
Gorji, A. H., Raei, R. (2015). Identification of Capital Structure Adjustment Speed Using a Dynamic Model of Optimal Capital Structure; Emphasis on Product Market Competition Factor. Iranian Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(25), 43-67. 
(in Persian)
Graham, J.R., Leary, M.T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future. Annual Review of Financial Economics, 3, 309-345.
Guney, Y., Li, L., & Fairchild, R. (2011). The Relationship Between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms. International Review of Financial Analysis, 20, 41–51.
Hashemi, S.A., Keshavarzmehr, D. (2015). Investigating the Asymmetry of Capital Structure Speed of Adjustment: Dynamic Trade-Off Theory. Financial Engineering and Portfolio Management, 6(23), 59-78. (in Persian)
Huang, R., & Ritter, J. R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative analysis, 44(02), 237-271.
Jahanshad, A. & Fallah Mahdidoust, Z. (2016). The Gap between Actual and Optimal Leverage Financial Leverage due to Risk of Bankruptcy, Journal of Investment Knowledge, 5(19), 67-82. (in Persian)
Jalilvand, A., Harris, R.S. (1984). Corporate behaviour in adjusting to capital structure and dividend targets: An econometric study. Journal of Finance, 39(1), 127–145.
Kayhan, A., Titman, S. (2007). Firms’ Histories and Their Capital Structures. Journal of Financial Economics, 83(1), 1-32.
Leary, M.T., Roberts, M.R. (2005). Do firms rebalance their capital structures?
Journal of Finance, 60(6), 2575-2619.
Lemmon, M. L., Roberts, M. R., & Zender, J. F. (2008). Back to the Beginning: Persistence and The Cross-Section of Corporate Capital Structure. The Journal of Finance, 63(4), 1575-1608.
Marques M.O., Santos, M.C. (2004). Capital Structure Policy and Determinants: Theory and Managerial Evidence, Working Paper. Department of Economy, University of Porto, Portugal. [on Line](http://ssrn.com/abstract=494143).
Mukherjee, T., Wang, W. (2013). Capital Structure Deviation and Speed of Adjustment. The Financial Review, Eastern Finance Association, 48, 597-615.
Nazemi Ardakani, M., Zare, A.H. (2016). Investigating the Effect of Corporate Governance on Capital Structure Adjustment Speed using Generalized Method of Moments. Financial Management Perspective, 6(15), 43-59. (in Persian)
Öztekin, Ö. (2015). Capital Structure Decisions around the World: Which Factors are Reliably Important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5(3), 301-323.
Ramesheh, M., Soleimani Amiri, Gh. (2016). Speed of Adjustment to Target Capital Structure based on Interaction between Trade-off and Pecking order Theories in TSE. Journal of Empirical Research in Accounting, 5(4),187-209. (in Persian)
Sheri Anaghiz, S., Rahmani, A., Booloo, Gh. & Mohseni Maleki, B. (2015). Financial Flexibility and Adjustment Speed of Capital Structure. A Quarerly Journal of Empirical Reasearch of Financial Accounting, 2(2), 73-87. (in Persian)
Soekarno, S., Kitri, M. L. & Utomo, S. (2015). The Speed of Adjustment to Capital Structure Target before and After Financial Crisis: Evidence from Indonesian State Owned Enterprises. International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(7), 5377-5389.
Taebi Noghondari, A.H., Sadeghi, M., Taebi Noghondari, A. (2018). Effects of Entropy of Financial Statements on the Adjustment Speed of Capital Structure. Journal of Accounting Knowledge, 9(34), 145-176. (in Persian)
Valizadeh Larijani, A., Esnaashari, H. (2018). Capital Structure and its Adjustment speed in Firm's Life Cycle and the Role of Profitability. Journal of Financial Management Strategy, 5(4), 69-92. (in Persian)
Zamani Sabzi, M., Saeedi, A., & Hasani, M. (2019). Debt Capacity, Securities Market Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 12(46), 101- 126. (in Persian)