ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می‎افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش‎ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل ‎شود؛ به گونه‎ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به‎‎موقع ریسک سیستمی با‎ هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.  
روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک‎ها، شرکت‎های سرمایه‎گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان می‎دهد بخش بانکی و بیمه به‎ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد‎های مالی در گذر زمان تغییر می‎کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه‎ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند.
نتیجه‎گیری: بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش‎هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به‎عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش‎ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به‎علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به‎راحتی می‎تواند به سایر بخش‎ها سرایت کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Systemic Risk in the Financial System of Iran using Granger Causality Network Method

نویسندگان [English]

  • Ali Rahimi Baghi 1
  • Mehdi ArabSalehi 2
  • Mohammad Vaez Barzani 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Prof., Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: Systemic risk occurs when failure or crisis in a particular segment of a market propagates to other segments and develops into a pervasive crisis, so that the loss incurred by one or more influential major institutions spreads to others.The precise and timely identification of systemic risk is an indispensable necessity in each country's financial system to prevent a financial crisis. In this regard, this study seeks to evaluate the systemic risk in Iran financial system.
Methods: In the present study, we try to evaluate the systemic risk in the financial system of the country including banks, investment and insurance companies between 2011 and 2017 using Granger Causality Network method.
Results: According to the results of this study, banking and insurance sectors have the highest and lowest systemic risk, respectively. In addition, the results showed that the systemic relationship between financial institutions changes over time. Finally, the Rank regression was used to validate the results of the research and it was found that the extracted results enjoy adequate validity.
Conclusion: The results showed that, among the three sectors, banking sector imposed the largest impacts on others indicating high level of systemic risk in this sector. In other words, as a part of financial system of the country, banking system is of higher systemic importance than the other sectors, so that a possible crisis in this sector may easily spread to other sectors given its relatively large influence on other sectors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Financial Institutions
  • Financial Systems
  • Granger Causality Network
  • Systemic Risk
آذری قره‎لو، آذر؛ رستگار، محمدعلی؛ عزیز زاده، فاطمه (1395). مقایسه رویکردهای اندازهگیری ریسک سیستمی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی، تهران.
ابراهیمی، سید بابک؛ آقایی شیخ رضی، مژگان؛ محبی، نگین (1396). برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی با استفاده از نظریة امکان و الزام فازی.تحقیقات مالی، 19(2)، 193-216.
احمدی، زانیار؛ فرهانیان، سید محمدجواد (1393). اندازه‎گیری ریسک سیستمی با رویکرد Covar و MES در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7(26)، 3-22.
چاوشی، سید کاظم؛ شیرمحمدی، فاطمه (1394). شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور  به‎عنوان لازمه اقتصاد مقاومتی. کنفرانس جامع و بینالمللی اقتصاد مقاومتی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، بابلسر، ایران.
دستخوان، حسین؛ شمس قارنه، ناصر (1396) مقایسه شاخص‎های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‎های مالی: شناسایی شرکت‎های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 1-21.
رحیمی باغی، علی؛ عربصالحی نصرآبادی، مهدی؛ واعظ برزانی، محمد (1397). تعیین تاریخ وقوع بحران‌های‌ مالی شکل گرفته در بورس اوراق بهادار تهران به‎شیوه‌‎ای مستقیم با تأکید بر عامل تورم. فصلنامه حسابداری مالی، 10(37)، 24-44.
گرجی، مهسا؛ سجاد، رسول (1395). برآورد ارزش در معرض خطر چند دوره‎ای بر پایة روش‎های شبیه‎سازی و پارامتریک. تحقیقات مالی، 18(1)، 167-184.
نیلی، فرهاد (1384).  مقدمه‎ای بر ثبات مالی. فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی،  15(4)، 25-57.
 
References
Acharya, V., Richardson, M. eds. (2009). Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System. John Wiley & Sons, New York.
Adrian, T. & Brunnermeier, M. (2016). “CoVaR”. American Economic Review, 106(7), 1705-1741.
Ahmadi, Z. & Farhanian, S. (2014). Measurement of System Risk with Covar and MES Approaches in Tehran Stock Exchange. Journal of the Stock Exchange, 7 (26), 3-22.
(in Persian)
Amalia, A. A. L. L. (2018). Systemic Risk: A Review. The International Journal of Business & Management, 6 (6), 228-235.
Azari, G. A., Rasteghar. M. & Aziz zadeh, F. (2016). Comparison of Systems Risk Measurement Approaches in Tehran Stock Exchange Companies. Master's thesis. Kharazmi University, Faculty of Finance, Tehran. (in Persian)
Benoit, S., Colletaz, G., Hurlin, C. & Perignon, C. (2013). Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures. HEC Paris Research Paper No. FIN- 2014-1030.
Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. Journal of Financial Economics, 104, 535–559.
Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W. & Pelizzon, L. (2010). Econometric Measures of Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, NBER Working Paper 16223, NBER.
Bisias, D., Flood, M., Lo, A. & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. Annual Review of Financial Economics, 4, 255-296.
Chavoshi, S. K. & Shirmohammadi. F. (2015). Identification, assessment and systemic risk management of iran financial systems as required by the resistive economics. Comprehensive and International Conference of Resistive Economics. Babolsar, Iran.
(in Persian)
Civitarese, J. (2016). Volatility and Correlation-Based Systemic Risk Measures in the US Market, Journal of Physica A, 459, 55–67.
Cortes, F., Lindner, P., Malik, S. & Segoviano, M, A. (2018). A Comprehensive Multi-Sector Tool for Analysis of Systemic Risk and Interconnectedness (SyRIN). International Monetary Fund, IMF Working Paper.
De Jonghe, O. (2017). Back to the basics in banking? A micro-Analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 387–417.
Dstkhan, H. & Shams Ghareneh, N. (2017). Systemic Risk Measures in Financial Markets: Identifying the Systemically Important Companies in TSE. Journal of Risk Modeling and Financial, 2 (1), 1-21. (in Persian)
Ebrahimi, S., Aghaei Sheikh Razi, M. & Mohebi, N. (2017). Estimation of Value at Risk and Expected shortfall using the Possibility and Fuzzy theory. Journal of Financial Research, 19 (2), 193-216. (in Persian)
Galati, G., & Moessner, R. (2010). Macroprudential policy - a literature review. Working Paper. No. 267, DNB, 13.
Gorji, M. & Sajjad, R. (2016). Estimation of multi-period VaR based on the simulation and parametric methods. Journal of Financial Research, 18(1), 167-184. (in Persian)
Kleinow, J., Moreira, F., Strobl, S., & Vähämaa, S. (2017). Measuring Systemic Risk: A Comparison of Alternative Market-Based Approaches. Finance Research Letters,  21, 40-46.
Kubitza, C., & Grundl, H. (2016). Systemic Risk, Systematic Risk, and the Identification of Systemically Important Financial Institutions. ICIR Working Paper.
 Kumar, V. (2018). Systemic Risk vs Systematic risk. Accounting Education, eBook, Retrieved from http://www.svtuition.org/2012/07/systemic-risk-vs-systematic-risk.html.
Nguyen, J. (2018). Systemic vs. Systematic Risk: What's the Difference?  Online Article, Retrieved from https://www.investopedia.com/ask/answers/09/systemic-systematic-risk.asp.
Nili, F. (2005). Introduction to Financial Stability. Trend of Economic Research, 15 (4), 57-25. (in Persian)
Popescu, A., & Turcu, C. (2017). Sovereign debt and systemic risk in the eurozone: A macroeconomic perspective, Economic Modelling, 67, 275-284.
Rahimi, B. A., Arabsalehi, N. M., & Vaez, B. M. (2018). Direct Denotation of Crisis Periods in the Tehran Stock Exchange by Emphasis on Inflation Factor. The Journal of Financial Accounting, Forthcoming, 10(37), 24-44. (in Persian)
Smaga, P. (2014). Concept of Systemic Risk. SRC Special Paper, Published by Systemic Risk Center, 5.
Wang, G., Jiang, Z, Lin, M. Xie, C. & Stanley, H. E. (2017). Interconnectedness and systemic risk of China’s financial institutions. Emerging Market’s Review, 35, 1-18.