بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیر‌سیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده‌های 142 شرکت طی دوره هشت‌ساله 1395-1388 است. روش نمونه‌گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی است.
یافته‎ها: نتایج نشان داد مدیران بیش‌اعتماد هم باعث افزایش بازده سهام می‎شوند و هم ریسک بیشتری تقبل می‎کنند. نتایج دیگر نشان داد اگر مدیر عامل هم بیش‌اعتماد بوده و هم عضو هیئت مدیره باشد، تأثیر معنادار مثبتی بر بازده و تأثیر معنادار منفی بر ریسک غیر‌سیستماتیک شرکت دارد.
نتیجه‎گیری: اغلب مدیران دارای اعتماد به نفس شروع به سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند. همچنین به فکر توسعه و گسترش و نوآوری‌های بیشتر هستند که این عوامل موجب می‌شود شرکت آنها ارزش بیشتری کسب کند، بنابراین بازده شرکت افزایش می‌یابد. همچنین مدیری که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جسورانه عمل می‌کند، همواره می‌کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن رسانده و سطح وام‌هـای کوتـاه‎مـدت را بـه حداکثر برساند، بنابراین این عوامل موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد. در شرایطی که مدیر عامل بیش‌اطمینان، عضو هیئت مدیره نیز باشد، درک وی از بازار و خواسته‌های سهام‌داران و فرایند گزارشگری مالی افزایش یافته و از قدرت و نظارت و نظرهای بالاتری برخوردار خواهد بود، در نتیجه بازده شرکت افزایش می‌یابد و شرکت ریسک کمتری را متحمل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Manager’s Excessive Self-Confidence on Stock Returns and Unsystematic Stock Risk Given the Dual Role of Managing Director: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Rahman Saedi 1
  • Vahid Rezaein 2
1 Assistant Prof, Department of Accounting, Dolatabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 MSc, Department of Accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to investigate the effect of excessive CEO's self-confidence on the returns and unsystematic risk given the dual role of managing director in Tehran Stock Exchange.
Methods: The statistical population of this research includes all the companies accepted in Tehran Stock Exchange and its statistical sample includes the data of 142 companies for the period of 8 years from 2009 to 2016.  Systematic method of elimination was used for sampling. The method used to estimate the pattern was multi-variable regression model based on the combination method.
Results: Results showed that, overconfident managers can lead to increasing stock return and unsystematic risk of companies. Other results showed that if the manager is overconfident and also is a member of Board of Directors, it has a significantly positive effect on the returns, yet a significantly negative impact on the company's unsystematic risk.
Conclusion: Most self-assured managers are beginning to invest more, they are also thinking of more development and innovation, which brings more values to their company, so the company's returns are rising. Also, a moderately self-confident manager is bold enough to always make cash and securities available for sale as low as possible and maximize the level of short-term loans. So, these factors may increase the risk of the company. In the event that the over-confident CEO is also a member of the board, his understanding of the market and the demands of the shareholders and the financial reporting process will be enhanced and will enjoy higher power and control, and thus the company's returns will increase and the company will face less risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfident
  • Duality of Duty
  • Stock Return
  • Unsystematic Risk
  • Managing Director
ابراهیمی، سید کاظم؛ سربازی آزاد، صادق (1396). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(3)، 105-116.
اسکات، ویلیام (1390). تئوری حسابداری مالی، جلد اول. (چاپ سوم). ترجمه علی پارسائیان، تهران: انتشارات ترمه.
بشکوه، مهدی؛ کشاورز، فاطمه (1397). بررسی رابطه فرااطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6 (21)، 183- 208.
جهانخانی، علی؛ نوفرستی، محمد؛ قراگوزولو، فرهنگ (1388). بررسی اطمینان بیش از اندازه سرمایه‎گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشمانداز مدیریت، 8 (30)، 105- 123.
چاوشی، کاظم؛ رستگار، محمد؛ میرزائی، محسن (1394). بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست‎های تأمین مالی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8 (25)، 41-29. 
حیدری، مهدی (1393). بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینده: نقدش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن. بررسی‌های حسدابداری و حسابرسی، 21 (2)، 151- 172.
سلیمانی‎امیری، غلامرضا؛ گروه‎ای، پگاه (1396). بررسی اثر اطمینان بیش ازحد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک. مجله پیشرفتهای حسابداری، 9(1)، 99- 124.
عربصالحی، مهدی؛ امیری، هادی؛ کاظمی نوری، سپیده (1393). بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 6 (2)، 115- 128.
فروغی، داریوش؛ قاسم‎زاد، محمد (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. دانش حسابداری مالی،  2(2)، 55- 71.
فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ قالیباف اصل، حسن؛ نوبخت، سمیرا (1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(12)، 25- 38.  ‌
قاسمی، علی؛ نیک‌بخت، محمد‌رضا؛ ایمانی برندق، محمد (1394). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر نوسان بازده غیرمتعارف سهام.فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 1(1)، 25- 38.
مشایخی، بیتا؛ بزاز، محمد؛ محمدآبادی، مهدی (١٣٨٧). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر نوسان بازده غیرمتعارف سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(3)، 45- 63 .
نیکبخت، محمد رضا؛ شعبان‎زاده، مهدی؛ کلهر، کورش (1395). بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 2(1)، 171- 183.
 
References
Berry-Stölzle, T. R., Eastman, E. M. & Xu, J. (2018). CEO Overconfidence and Earnings Management: Evidence from Property-Liability Insurers' Loss Reserves. North American Actuarial Journal, 22 (3), 380-404. DOI: 10.1080/10920277.2017.1421977.
Bharati, R., Doellman, T., Fu, X. (2016). CEO Confidence and Stock Returns. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(1). DOI: 10.1016/j.jcae.2016.02.006.
Bouwman, C. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, 283-303.
Chavoshi, K., Rastegar, M., Mirzaee, M. (2015). Investigating the Relation Between Managers' Confidence and Selection of Financing Policies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge Analysis of Securities, 8 (25), 29-41. (in Persian)
Fahlenbrach., R. (2009). Founder-CEOs, Investment Decisions, and Stock Market Performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2), 439-466.
Faizaurooj, S., Zafar, N., Arif Khattak, M. (2010). Impact of CEO Succession on Stock Returns. Strategic Management Journal, 24(2), 191-198.
Fallah Shams Lilastani, M., Khalibbaf Asl, H., Nobakht, S. (2010). Effect of experience on riskiness, over-confidence and mass behavior. Quarterly Journal of the Stock Exchange, 3 (12), 25-38. (in Persian)
 Foroughi, D., Ghasemzad, M. (2015). The effect of excessive management over the risk of future stock price collapse. Financial Accounting Knowledge, 2 (2), 55-71. (in Persian)
Gervais, S., Heaton., J.B., Odean., T. (2011). Overconfidence, compensation contracts, and capital budgeting. Journal Finance. 66(4), 1735-1777.
Ghasemi, A., Nikbakht, M., Imani Barandag, M. (2015). The effect of over-management confidence on the fluctuation of unconventional stock returns. Journal of Management Studies and Accounting, 1 (1), 25-38. (in Persian)
Goel, A.M., Thakor, A.V. (2008). Overconfidence, CEO selection, and corporate governance. Journal Finance, 63(4), 2737-2784.
 Heydari, M. (2014). Investigating the Effect of Behavioral Agent Behavioral Self-esteem on Management Cost Effectiveness: The Moderation of Economic Factors and the Factors Based on the Representation Theory. Audit and Audit Reviews, 21 (2), 151-172.
(in Persian)
Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. (2012). Are Overconfident CEOs Better Innovators? Social Science Research Network Journal. Retrieved from. http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1598021.
Huang, W., Jiang F., Liu, Z., and Zhang M. (2011). Agency cost, top executives' overconfidence, and investment-cash flow sensitivity- Evidence from listed companies in China. Pacific- Basin Finance Journal, l19(6), 261-277.
Jiang, F., Zhang, M., Lu, Z., Chen, C. (2009). Managerial Overconfidence, Firm Expansion and Financial distress. Economic Research Journal, 1, 131-143.
Li, C. and Hung, J. (2013). The Moderating Effects of Family Control on the Relation between Managerial Overconfidence and Earnings Management. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2 (16), 1-33.
Malmendier, U., G. Tate, and Yan, J. (2011). Overconfidence and Early. Life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of Finance, 66 (5), 733-687.
Mashayekhi, B., Bazaz, M., Mohammad Abadi, M. (2008). The effect of over-management confidence on the fluctuation of unconventional stock returns. Quarterly Journal of the Stock Exchange, 1 (3), 45-63. (in Persian)
Nikbakht, M., Shabanzadeh, M., Kalhor, C. (2016). Investigating the Effect of Managers' More Trust on Audit Fees in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 2 (1), 171-183. (in Persian)
Purhanudin, N., Zakaria, Z. (2015). Managerial Overconfidence and Debt Maturity Structure of Malaysian Construction and Material Companies. Review of Contemporary Business Research, 1 (4), 32-39.
Rechner, P.L., Dalton, D.R. (1991). CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal analysis. Strategic Management Journal, 12(2), 32-60.
Schrand, C.M., Zechman, S.L.C. (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53, 311-329.
Yeo, E. (2012). Corporate Finance in the Global Economy: Value Creation via Innovations. Journal of Economics, 126, 421–432.