بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است.
روش: با استفاده از مدل درختی C5 به پیش‌بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال‌های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش‎بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‎ها: بحران مالی پیش‌بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت‌های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت‌های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا‌دار دارد.
نتیجه‎گیری: شرکت‌های بحران‎زده مالی در مقایسه با سایر شرکت‌های با افزایش جریان‌های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می‌پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش‎بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به‎صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می‎گذارند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Predicted Financial Distress and Earnings management Approaches Based on Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Ali Ashtab 1
  • Hamid Haghighat 2
  • Gholam Reza Kordestani 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economic and Management, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: The main objective of this paper is to investigate the relationship between predicted financial distress and earnings management approaches.
Methods: We predict financial distress for 312 stock market listed and out-listed companies from 2006 to 2015 using C5 decision tree model. Then the relationship between financial distress prediction and earnings management approaches was observed using multivariate linear regression model (structural equation modeling approach).
Results: The results showed that there is a significantly negative relationship between predicted financial distress and the first actual activity earnings management index, while there was a significantly positive relationship between the predicted financial distress and the second actual activity earnings management index and the accrual earnings management index.
Conclusion: We concluded that distressed companies in comparison with other companies will be able to manipulate their earnings significantly by increasing operating cash flows and accrual items and also by decreasing costs. It was also found that earnings management tools are influenced by the type of industry and the predicted financial distress and earnings management tools affected each other through the cause and effect relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual earnings management
  • Predicted financial distress
  • Actual activity earnings management
  • Structural Equation Modeling
ابراهیمی، کاظم؛ بهرامی، علی؛ احمدی، منصور (1395). رابطه بین تصمیم‌های تأمین مالی با انواع مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (30)، 83-102.
اسدی، غلام حسین؛ شعبانی، کیوان؛ قربانی، محمود (1396). رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران‎مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (35)، 21-38.
ایزدی‌نیا، ناصر؛ منصورفر، غلام رضا؛ رشیدی خزایی، موسی (1394). درماندگی مالی به‌عنوان عاملی برای مدیریت سود. مجله راهبرد مدیریت مالی، 3 (3)، 25-47.
پناهی، حسین؛ اسدزاده، احمد؛ جلیلی‎مرند، علیرضا (1393). پیش‎بینی پنج ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 1(16)، 57-76.
راعی، رضا؛ فلاح‎پور، سعید (1383). پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎ها با استفاده از شبکه‎های عصبی مصنوعی. تحقیقات مالی، 1(17)، 39-69.
سلیمانی‎امیری، غلام رضا (1382). نسبت‎های مالی و پیش‎بینی بحران مالی شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 5(15)، 121-136.
صنیعی آباده، محمد؛ محمودی، سینا؛ طاهرپرور، محدثه (1393). داده‌کاوی کاربردی. تهران: انتشارات نیاز دانش.
فلاح‎پور، سعید؛ نوروزیان لکوان،عیسی؛ هندیجانی‎زاده، محمد (1396). کاربرد روش ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 1(19)، 139-156.
فلاح‎پور، سعید؛ ارم، اصغر (1395). پیش‎بینی درماندگی مالی شرکت‎ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. تحقیقات مالی، 2(18)، 347-368.
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید (1395). پیش‌بینی دستکاری سود:توسعه یک مدل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (1)، 73-96.
کردستانی، غلامرضا؛ کشاورز، مریم (1389). سود حسابداری در برابر سود اقتصادی. فصلنامه حسابدار رسمی، (12)، 118-125.
ولی‌پور، هاشم؛ طالب‌نیا، قدرت الله؛ جوانمرد، علی (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود در شرکت‌های دارای بحران مالی. مجله دانش حسابداری، 4 (13)، 75-103.
 
References
Aktan, S. (2011). Application of machine learning algorithms for business failure prediction. Investment Management and Financial Innovations, 8(2), 51-65.
Asadi, G.H., Shabani, K., Nabavian, M. & Ghorbani, M. (2017). The Relationship between Earnings Management in Global Financial Crisis in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, (35), 21-38.
Bisigno, M. & Luka, R. (2015). Financial distress and Earnings Manipulation: evidence from Italian SMEs. Journal of Accounting and Finance, 4(1), 42-51.
Campa, D. & Camacho-Miñano, M. M. (2015). The impact of SME’s pre-bankruptcy Financial distress on earnings management tools. The International Review of Financial Analysis, 42, 222–234.
Cupertino, C.A., Martinez, A.L. & Costa, N.C.A. (2015). Earnings manipulations by real activities management and investors’ perceptions. Research in International Business and Finance, 34, 309–323.
Dutzi, A. & Rausch, B. (2016). Earnings Management before Bankruptcy: A Review of the Literature. Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice, 1-21.
Ebrahimi, K., Bahrami, A. & Ahmadi, M. (2016). Relation between financial decisions with earnings management types. Auditing and Financial accounting researches, 8 (30), 83-102. (in Persian)
Fallahpour, S. & Eram, A. (2016). Predicting Companies Financial Distress by Using Ant Colony Algorithm. Financial Research Journal, 2(18), 347-368. (in Persian)
Fallahpour, S., Norouzial Lakvan, E. & Hendijani zadeh, M. (2017). Use of Combined Approach of Support Vector Machine and Feature Selection for Financial Distress Prediction of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Market. Financial Research Journal, 1(19), 139-156. (in Persian)
García Lara, J. M., García Osma, B. & Neophytou, E. (2009). Earnings quality in ex-post failed firms. Accounting and Business Research, 39(2), 119–138.
Gunny, K. A. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation andfuture performance: evidence from meeting earnings benchmarks. ContemporaryAccounting Research, 27(3), 855–888.
Habib, A. Uddin Bhuiyan, B. & Islam, A. (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global Financial crisis. Managerial Finance, 39(2), 155–180.
Izadinia, N., Mansourfar, G. & Rashidi Khazai, M. (2015). Financial distress as a factor for earnings management. Journal of financial management Policy, 3 (3), 25-47. (in Persian)
Joosten, C. (2012). Real Earnings Management and Accrual-Based Earnings Management as Substitutes. Master Thesis, Tilburg University, Tilburg: 1-54.
Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37(1), 57–81.
Keasey, K. & Watson, R. (1986). Current cost accounting and the prediction of small company performance. Journal of Business Finance and Accounting, 13(1), 51-70.
Kordestani, G.R. & Hedayati, M. (2010). Accounting Profit versus economic profit. Journal of Certified accountant, (12), 118-125. (in Persian)
Kordestani, G.R. & Tatli, R. (2016). Manupulation of earning: developing a model. Journal of accounting and auditing reviews, 23 (1), 73-96. (in Persian)
Manzaneque, M., Priego, A. & Merino, E. (2015). Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain. Spanish accounting review, 1 (19), 111-121.
Nagar, N. & Sen, K. (2016). Earnings management in India: Managers’ fixation on operating profits. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, (26), 1–12.
Panahi, H., Asadzadeh, A. & Jalili Marand, A. (2014). A Five Year A head Bankruptcy Prediction: the Case of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 1(16), 57-76. (in Persian)
Raii, R. & Fallahpour, S. (2004). Financial Distress Prediction of Companies by Artificial Neural Networks. Financial Research Journal, 1(17), 39-69. (in Persian)
Ranjbar, R. & Farsad, G.R. (2018). The effect of financial distress on earnings management and unpredicted net earning in companies listed on Tehran stock exchange. Journal of Management Science Letters, (8), 933-938.
Rosner, R. (2003). Earning manipulation in failing firms. Contemporary Accounting Research, 20(2), 361-408.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.
Sanii, M., Mahmudi, S. & Taherparvar, M. (2014). Applied data-mining. Tehran. Niaze Danesh press, 129-193. (in Persian)
Shayan-nia, M., Sinnadurai, P. & Sanusi, Z. (2017). How efficient ownership structure monitors income manipulation? Evidence of real earnings management among Malaysian firms. Research in International Business and Finance, (41), 54–66.
Smith, M., Kestel, J. & Robinson, P. (2001). Economic recession, corporate distress and income increasing accounting policy choice. Accounting Forum, 25 (4), 335–352.
Soleimani Amiri, G.R. (2003). Financial Ratios and Financial distress Prediction of Companies. Financial Research Journal, 5(15), 121-136. (in Persian)
Valipour, H., Talebnia, G.A. & Javanmard, A. (2013). The impact of earnings management on quality of earning in distress companies. Journal of accounting knowledge, 4 (13), 75-103. (in Persian)
Zavgren, C. V. (1985). Assessing the vulnerability to failure of American industrial firms: A logistic analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 12(1), 19-45.