بررسی تأثیر مقررات حاکم بر فعالیت‎های مالی غیربانکی و بنگاه‎داری بانک‎ها بر نقدینگی آنها در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت فعالیت‎های غیر‎بانکی و بنگاه‎داری بانک‎ها بر وضعیت نقدینگی صنعت بانکداری در 107 کشور در حال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است.
روش: متغیر وابسته پژوهش نسبت دارایی‎های نقد و سرمایه‎گذاری‎های کوتاه‎مدت بر سپرده‎های دیداری و بدهی‎های کوتاه‎مدت بانک‎هاست. متغیرهای مستقل عبارت‎اند از: محدودیت فعالیت‎های مالی غیربانکی و بنگاه‎داری بانک‎ها شامل فعالیت در زمینه بیمه، بورس، املاک و مستغلات و سرمایه‎گذاری در شرکت‎های غیرمالی (بنگاه‎داری). علاوه بر این، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص ـ صنعت کنترل می‎شود. با توجه به نامانایی متغیرها در سطح و مانایی در تفاضل اول و وجود هم‎انباشتگی بین متغیرهای پژوهش، می‌توان از تحلیل پویای داده‎های تابلویی و روش GMM برای تحلیل داده‎ها استفاده کرد.
یافته‎ها: بر اساس یافته‎ها، به‎طور کلی بین میزان سخت‎گیری مقررات منع فعالیت مالی غیربانکی و مقررات سهامداری شرکت‎های غیرمالی (بنگاه‎داری) با نقدینگی بانک‎ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مقررات فعالیت در بازار سرمایه، فعالیت در بازار بیمه و فعالیت در بازار املاک و مستغلات به‎طور مجزا با نقدینگی بانک‎ها، رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان می‎دهد، سخت‎گیرانه‎تر شدن مقررات منع فعالیت‎های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به‎طور کلی تأثیر مثبت معناداری بر وضعیت نقدینگی بانک‎ها می‎گذارد. همچنین ساختار مقرراتی سخت‎گیرانه‎تر در خصوص فعالیت بنگاه‎داری بانک‎ها، ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نقدینگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Non-Banking Financial and Banking Commerce Activities Regulations on Their Liquidity in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Tahmasb Mazaheri 1
  • Saeid Shirkavnd 1
  • Ali Jamali 2
1 Assistant Prof., Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of the structure of regulations regarding non-banking activities on liquidity of the banking industry in 107 developing countries from 2000 to 2012.
Methods: The dependent variable in this study is the ratio of cash assets and short-term investments on current deposits and short-term bank debts. While the independent variables include the limitation on non-banking financial activities and banks' commercial activities such as insurance, stock and real state and also investment in non-banking firms.. The effects of macroeconomic and industry-specific variables are also studied. Due to the changeable nature of the variables, dynamic analysis of panel data and the GMM method are used for data analysis.
Results: The results showed that there is asignificantly positive relationship between commerce-finance-banking restrictions and banking liquidity. However, there is no significant relationship between regulation of capital market, insurance market and real state market and banking liquidity respectively.  
Conclusion: The results of the present research showed that the more strict regulation of the non-bank financial activities, the more significantly positive effect on the liquidity situation of the banks. Besides, more stringent regulatory structure regarding banks commerce activities has a positive and significant relationship with liquidity.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Banking activities restrictions
  • Non-banking financial activities
  • Commerce activities
  • liquidity
  • GMM
ابراهیمی، هیوا (1394). آموزش روش GMM در STATA 12. قابل دسترس در آدرس زیر
باغبانی، غزاله؛ اسکندری، فرزاد (1396). محاسبه وجه نقد مورد نیاز شعبه‎ها با استفاده از تحلیل چندمتغیره خوشه‎بندی بیزی و پیاده‎سازی آن در شبکه‎های عصبی. تحقیقات مالی، 1(19)، 41-60.
جهانخانی، علی؛ طالبی، محمد (1378). بررسی و نقد انواع شاخص‎های نقدینگی شرکت‎ها. نشریه تحقیقات مالی، 4(1)، 6- 31.
چالاکی، پری؛ حیدری،مهدی؛ داداش‎زاده، عزیز (1395). بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی بانک‎ها و مؤسسه‎های مالی اعتباری ایران. راهبرد مدیریت مالی، 4(12)، 59-76.
فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1378). شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان. تحقیقات مالی، 4(13 و 14)، 72-96.
طالبی، محمد (1375). شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکت‎ها. تحقیقات مالی، 3(2)، 110- 126.
واعظ، محمد؛ فرهادی‎پور، محمد رضا؛ کیانی، امیر (1392). اثر اصلاحات نظارتی بر ساختار هزینه، مالکیت و رقابت در بانک‎های ایران. مجله پژوهشهای پولی، 6(15)، 51- 76.
مشیری، اسماعیل؛ کریمی، مهناز (1385). مدیریت بهینه دارایی‎ها و بدهی‎ها در بانک‎ها با استفاده از مدل برنامه‎ریزی آرمانی (GP) و روش تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) مطالعه موردی: بانک کارآفرین. تحقیقات مالی، (22).
مهرآرا، محسن؛ بهلولوند، الهه (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین (مطالعه موردی: بانک‎های ایران). پژوهشنامه اقتصاد کلان، 11(22)، 13-25.
 
References
Agoraki, M.E.K., Delis, M. D., & Pasiouras, F. (2011). Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries. Journal of Financial Stability, 7(1), 38–48.
Albertazzi, U., & Gambacorta, L. (2009). Bank profitability and the business cycle. Journal of Financial Stability5(4), 393-409.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies58(2), 277-297.
Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics68(1), 29-51.
Baghbabi, G., Eskandari, F. (2017). Estimation of Input & Output Cash of Tejarat Branches in order to Calculate Branches’ Required Cash Via Multivariate Bayesian Clustering Analysis and the Implementation in Neural Network. Financial Research Journal, 19(1), 41-60. (in Persian)
Barth, J. R., Lin, C., Ma, Y., Seade, J., & Song, F. M. (2013). Do bank regulation, supervision and monitoring enhance or impede bank efficiency? Journal of Banking & Finance37(8), 2879-2892.
Barth, J.R., Marchetti, J.A., Nolle, D. E., & Sawangngoenyuang, W. (2007). WTO Commitments vs. Reported Practices on Foreign Bank Entry and Regulation: A Cross-Country Analysis. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1033268.
Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Levine, R. (2006). Bank concentration, competition, and crises: First results. Journal of Banking &Finance, 30(5), 1581-1603.
Chalaki, Pari, Heidari, Mehdi, and Aziz, Dadashzadeh (2016). The Investigation of Factors Affecting the Liquidity of Banks and Financial Credit Institutions in Iran, Financial management strategy, 4(1), 59-76. (in Persian)
Chortareas, G.E., Girardone, C., & Ventouri, A. (2012). Bank supervision, regulation, and efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Financial Stability, 8(4), 292–302.
Claessens, S., & Klingebiel, D. (2001). Competition and Scope of Activities in Financial Services. The World Bank Research Observer, 16(1). Retrieved from http://hdl.handle. net/10986/17134.
Delis, M.D., Molyneux, P. & Pasiouras, F. (2011). Regulations and Productivity Growth in Banking: Evidence from Transition Economies. Journal of Money, Credit and Banking, 43(4), 735-764.
Djankov, S., La Porta, R., Lopezde, F., & Shleifer, A. (2002). The Regulation of Entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1-37.
Ebrahimi, Hiva (2016). Learning the GMM Method in STATA 12. Retrieved from http://economic-reader.blogfa.com. (in Persian)
Fadai Nejad, Mohammad Isma'il (1999). Understanding the Dimensions of the Financial System in the UK. Financial Research, 4 (13 and 14), 72-96. (in Persian)
Haque, F., & Brown, K. (2016). Bank Ownership, Regulation and Efficiency: Perspectives from the Middle East and North Africa (MENA). International review of economics and finance, 47, 273-293.
Hoque, H., Andriosopoulos, D., & Kostas, A. (2013). Bank regulation, risk and return: Evidence from the credit and sovereign debt crises. Journal of Banking & Finance, 50, 455-474.  
IMF. (2013). Financial soundness indicators (FSIs). International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm.
Jahan Khani, A, & Talebi, M. (1999). Review and critique of various types of corporate liquidity indicators. Quarterly Journal of Financial Research, 4 (1). (in Persian)
Karimi, M., Moshiri E, (2008). Asset- Liability Management at Banking System: A proposed Optimization Model, Using a Jointly Combination of GP and AHP Approach, Case Study: Karafarin Private Bank. Financial Research Journal, 9(1), 89-114. (in Persian)
Kroszner, R. S., & Rajan, R. G. (1994). Is the Glass-Steagall Act Justified? A Study of the U.S. Experience with Universal Banking Before 1933. The American Economic Review, 84(4), 810-832.
Levine, R., & Barth, J. (2004). Bank regulation and supervision: what works best?. The World Bank. 13, 205–248
Mandanis, H. S., & Taylor, M. W. (2009). Global Bank Regulation: Principles and Policies. Academic Press, Incorporated.
Mehrara, M., Bohloolvand, E. (2016). The Study of Effective Factors on Liquidity Risk in the Banking Industry Based on the Bayesian Approach: (Case Study Iranian Banks). Journal of Macroeconomics, 11(22), 13-37. (in Persian)
Pasiouras, F., Tanna, S., & Zopounidis, C. (2009). The impact of banking regulations on banks' cost and profit efficiency: Cross-country evidence. International Review of Financial Analysis18(5), 294-302.
Puri, M. (1996). Commercial banks in investment banking conflict of interest or certification role? Journal of Financial Economics40(3), 373-401.
Rostami, M. (2015). Determination of Camels model on bank’s performance. International journal of multidisciplinary research and development2(10), 652-664.
Shen C.H., & Chang Y.H., (2005). Do regulations affect banking performance? Government governance may matter. Contemporary Economic Policy, 24(1), 92–105.
Talebi, M.(1996). Understanding the Dimensions of Liquidity Management in Companies. Quarterly Journal of Financial Research, 3 (2). (in Persian)
Teixeira, J. C., Silva, F. J., Fernandes, A. V., & Alves, A. C. (2014). Banks’ capital, regulation and the financial crisis. The North American Journal of Economics and Finance28, 33-58.
Vaez, Mohammad, Farhadi Pour, Mohamadreza, Kiani, Amir(2013), The Impact of Regulatory Reforms on Cost Structure, Ownership and Competition in Iran Banking, Journal of monetory and banking research, 6(15), 51-76. (in Persian)