اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از این موضوعاتی که ممکن است دیدگاه و تصمیم سرمایه‎گذاران را نسبت به خرید و فروش یک سهم تغییر دهد، بحث چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت است. در این تحقیق به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر پرداخته می‎شود.
روش: برای نشان‎دادن اثر انتشار صکوک، از روش بررسی اثر رویداد با پنجره رویداد 5 روزه (از یک روز قبل از انتشار اوراق تا سه روز بعد از آن) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کل شرکت‌های ناشر صکوک پذیرفته شده در شرکت بورس تهران یا فرابورس ایران در بازه زمانی 1389 تا 1394 است. با توجه به شرایط تعیین‌شده در نمونه‎گیری، 20 مورد انتشار صکوک، مطالعه شده است.
یافته‎ها: بر اساس یافته‎های به‎دست‎آمده از آزمون اصلی و همچنین آزمون‎های تقویت (به‎کارگیری زمان رویداد متفاوت)، هیچ‎یک از فرضیه‎های پژوهش (وجود ارتباط بین استفاده از صکوک و نوسان قیمت سهام و تغییر در ارزش معاملات سهام شرکت ناشر) تأیید نشد.
نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان داد بین انتشار صکوک و نوسان قیمت سهام و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر، ارتباط معناداری وجود ندارد که دلیل آن می‎تواند نوپا بودن استفاده از این اوراق در بازار سرمایه ایران و نامشخص بودن آثار استفاده از این ابزارها برای سرمایه‎گذاران باشد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sokuk Issuance on Risk-adjusted Return and Stock Trading Value

نویسندگان [English]

  • Ali Salehabadi 1
  • Mohamad Esmail Fadaienejad 2
  • Ebrahim Joshan 3
1 Assistant Prof., Department of Financial Management, Islamic Science and Management, Imam Sadeq University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Financial Management, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The company’s decisions about its capital structure and financial are the influential factors that can shape or change investors’ ideas about a company trades and stock price. In this research, the effect of Islamic financial instrument (Sukuk) on risk adjusted return and stock trading value is investigated.
Methods: To examine the relationship between the variables, The Event Study method was implied for 5 days (one day prior to the distribution to three days afterwards). The sample is chosen from Sukuk issuers listed in Tehran Stock Exchange within the period of 2010-2015. Based on the data gathered from Tehran Stock Exchange database, the sample includes 20 issuing events.
Results: The empirical tests and robustness test (different event windows implied) results show that the research hypotheses (the existence of relationship between issuing Sukuk and risk adjusted return and daily trading value of the company stock) are rejected.
Conclusion: This research concludes that there is no significant relationship between issuing Sukuk and risk-adjusted return. In addition, there is no significant relation between issuing Sukuk and daily trading value of the company stock. These results might be due to the fact that using such stock exchanges in Iran has just flourished; hence, the effects of applying these instruments are not yet specified for the investors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Sukuk
  • Tryner ratio
  • Abnormal Return
  • Event study
پیره، مجید (1396). مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بینالمللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران. مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی (سازمان بورس و اوراق بهادار). کد گزارش 1396-4-2017.
تسخیری، محمدعلی (1386). مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 7(27)، 7- 22.
توحیدی‎نیا، ابوالقاسم (1391). جذب سپرده قرض‎الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک). تحقیقات مالی اسلامی، 1(2)، 143- 160.
جوشن، ابراهیم؛ شیخ، محمدجواد؛ صفری، میثم (1393). بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و مالزی در دوره 2014-2010. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد. تهران.
خالقی‌مقدم، حمید؛ باموغیان، رافیک (1385). مروری بر نظریات ساختار سرمایه، فصلنامه پیک نور، 5 (4)، 58- 82.
رحیمی‎فر، محمدایمان؛ اسلامی بیدگلی، سعید (1391). مدلی نوین با استفاده از ابزار صکوک به منظور تأمین مالی شرکت‎ها و پروژه‎های اندازه متوسط (SME). مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، گروه مالی و سرمایه‎گذاری مرکز مطالعات دانشگاه شریف، صص. 207- 224.
زینت‎بخش، امیرعباس (1392). کاربرد صکوک در توسعه صنعت گردشگری در ایران. ماهنامه بورس، (110)، 86-88.
سوری، مجتبی (1388). ابزار نوین بانکداری اسلامی (صکوک) SUKUK. ماهنامه توسعه صادرات، 14(80)، 16- 20.
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی‌عمران، مظاهر (1387). مروری بر نظریه‎های ساختار سرمایه. ماهنامه حسابدار، 23(3)، 40- 55.
لشکری، محمد؛ بهزاد ارجمندی، مریم (1391). بررسی روش‎های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک. فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1(1)، 33- 56.
موسویان، عباس (1388). مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،  (35)، 63- 97.
موسویان، عباس؛ حدادی، جواد (1391). کاربرد ابزارهای پروژه‎محور اسلامی (صکوک) در تامین مالی سرمایه‎گذاری‎های بخش نفت و گاز. معرفت اقتصاد اسلامی، 4 (7)، 47- 72.
میسمی، حسین (1390). نقش، کارکرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن صکوک در نظام بانکی کشور. تازه های اقتصاد، 9(133)، 51- 58.
 
References
Abd Rahim, S., & Ahmad, N. (2014). Stock Market Reactions Following Sukuk Announcement: An Analysis of Dow Jones Islamic Market Index (2004-2011). Journal of Economics and Finance, 5(6), 29-35.
Abd Rahim, S., & Ahmad, N. (2015). Asymmetric Market Reactions to Sukuk Issuance. International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences, 2(3), 48-56.
Abd Rahim, S., & Ahmad, N. (2016). Event Study on Sukuk Announcement Using Caar and Extended Capm to Islamic Indexes in Malaysia. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 4(5), 91-103.
Abd Rahim, S., & Ahmad, N. (2016). Investigating Stock Market Reactions on Sukuk Issuance in Malaysia Based on Tenures. Journal of Economics and Finance, 7(3), 83-89.
Abdul Halim, Z. (2016). Capital Market Imperfections and Corporate Sukuk: Issuers’ Motivations and the Role of Sukuk Certifiers. Brisbane: Queensland University of Technology.
Ahmad, N., & Abd Rahim, S. (2012). Investigating Post-Crisis Stock Market Reactions on Sukuk Ijarah Issuance. Academia. Available in: https://www.academia.edu /19022209/Investigating_Post-Crisis_Stock_Market_Reactions_on_Sukuk_Ijarah_ Issuance.
Ahmad, N., & Rusgianto, S. (2013). Information Content of Post-Crisis Sukuk Announcement in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, (13), 50-55.
Alam, N., Kabir Hassan, M., & Aminul Haque, M. (2013). Are Islamic bonds different from conventional bonds? International evidence from capital market tests. Borsa Istanbul Review, 13(3), 22-29.
Ashhari, Z. M., Chun, L. S., & Nassir, A. M. (2009). Conventional vs Islamic Bond Announcements: The Effects on Shareholders’ Wealth. International Journal of Business and Management, 4(6), 105-111.
Elian, M., & Young-Taft, T. (2014). Stock Market Reaction to Debt-Based Securities: Empirical Evidence. Frontiers in Finance and Economics, 11(2), 46 - 72.
Fauzi, F., Basyith, A., Locke, S., & Foo, D. (2015). Islamic Bond Announcement: The Relationship between Islamic Debt Characteristics and Stock Return. International Journal of Economic Research, 12(3), 691-717.
Fauzi, F., Locke, S., Basyith, A., & Idris, M. (2013). The impact of Islamic debt on company value. International Conference on Islamic Economics and Finance. Istanbul: Qatar Faculty of Islamic Studies. Available in: http://conference.qfis.edu.qa/agenda/agenda.
Godlewski, C. J., Turk, R., & Weill, L. (2014). Do the Type of Sukuk and Choice of Shari'a Scholar Matter? Working Paper, Washington: International Monetary Fund.
Godlewski, C. J., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2010, 04). Are Sukuk Really Special? Evidence from the Malaysian Stock Exchange. Available in: https://www.researchgate.net/ publication/228555495_ Are_Sukuk_Really_Special_Evidence_from_the_Malaysian_Stock_Exchange.
Godlewski, C. J., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2013). Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective. Journal of Comparative Economics, 41(3), 745–761.
Godlewski, C., Turk-Ariss, R., & Weill, L. (2014). What Influences Stock Market Reaction to Sukuk Issues? The Impact of Scholars and Sukuk Types. Strasbourg: University of Strasbourg. Available in: http://ifs.u-strasbg.fr/large/publications/2014/2014-03.pdf.
Ibrahim, Y., & Sobri Minai, M. (2009). Islamic bonds and the wealth effects: evidence from Malaysia. Investment Management and Financial Innovations, 6(1), 184-191.
Islamic Development Bank (2017, 03 09). What is Sukuk? Islamic Development Bank. http://thatswhy.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/thatswhy/en/sukuk/what-is-sukuk.html.
Joshan, E., Sheikh, M., Safari, M. (2012). Sukuk issuance and stock price volatility. Tehran: Shahed University. (in Persian)
Khaleghimoghadam, H., & Bagoomian, R. (2007). A Review on Capital Structure Theories. Light Messenger, 5(4), 58-82. (in Persian)
Klein, P.-O., Weill, L., & Godlewski, C. J. (2015). How Sukuk Shapes Firm Performance. Université de Strasbourg. http://ifs.u-strasbg.fr/large/publications/2015/2015-05.pdf.
Kordestani, G., & Najafiomran, M. (2008). An Overview on Capital Structure Theories. Accounter, 23(198), 40-55. (in Persian)
Lashkari, M., & Behzad Arjmandi, M. (2013). Study of Finance Mehtods in Islamic System. Islamic Economy and Banking, 1(1), 33-56. (in Persian)
Mahomed, Z., Ariff, M., & Shamsher, M. (2016). Does Innovation in Sukuk structure create Value? A study of post-crisis Sukuk wealth effects in Malaysia. Centre for Excellence in Islamic Finance. Karachi: Institute of Business Administration.
Mayers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575-592.
Meyers, S. C. (2001). Capital Structure. The Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102.
Meysami, H. (2011). Roles, Functions and effect of Sokuk in Banking System. New in Economy, 9(133), 51-58. (in Persian)
Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963, Jun). Corporate Taxes and the Cost of Capital: A Correction. The American Economic Review, 53(3), 442.
Modirzadehbami, S., & Mansourfar, G. (2011). Information content of Islamic Private Debt Announcement: Evidence from Malaysia. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 564-570.
Moosavian, S. (2009). Financial Engendering in Islamic Finance. Islamic Economy, 9(35), 63-97.
(in Persian)
Moosavian, S., & Hadady, J. (2013). The Function of Islamic Finance Instruments in Oil Sector. Knowledge of Islamic Economy, 4(1), 47-72. (in Persian)
Nagano, M. (2010). Islamic Finance and the Theory of Capital Structure. Munich Personal RePEc Archive. Available in: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24567/1/MPRA_paper_ 24567.pdf.
Pireh, M. (2017). Review on Sukuk type in international Islamic financial market in compare to Iranian capital market. Tehran: Department of Research, Development & Islamic Studies, (Securities and Exchange Organization). (in Persian)
Rahimifar, M., & Eslami Bidgoli, S. (2013). New Model to Finance Small & Medium Projects and Companies. (pp: 207-224). Tehran: Sharif University Finance Studies Center. (in Persian)
Safari, M., Ariff, M., & Mohamad, S. (2013). Do Debt Markets Price Sukuk and Conventional Bonds Differently? Journal of King Abdulaziz University Islamic Economies, 26(2), 13-149.
Soori, M. (2009). New Islmic Banking Instrument. Export Development, 14(80), 16-20. (in Persian)
Taskhiri, M. (2008). Sharia Bases of Islamic Securities. Islamic Economy, 7(22), 7-22. (in Persian)
Tohidinia, A. (2012). Gharzolhasane Deposit throgh Islamic Finance Securities. Islamic Finance Research, 2, 143-160. (in Persian)
Zinatbakhsh, A. (2014). Application of Sukuk for the travel and tourism in Iran. Bourse, (110), 86-88.
(in Persian)
Zulkhibri, M. (2015). A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. Borsa Istanbul Review, 15(4), 237–248.