تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از مدل قیمت‎گذاری چند عاملی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی‎های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می‎شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت‎گذاری نادرست نشئت می‎گیرد. بر اساس تئوری‎های پشتوانه مدل‎های قیمت‎گذاری دارایی‎های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش‎بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی‎های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی.
روش: در این پژوهش فرضیه‎ها به‎کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده‎اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت‎گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است.
یافتهها: بر اساس نتیجه آزمون‎های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش‎بینی می‎کند. این نتایج نشان می‎دهد سرمایه‎گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به‎طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می‎شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود.
نتیجهگیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت‎گذاری نادرست سرمایه‎گذاران نسبت داده می‎شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت‎گذاری نادرست است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Accrual Anomaly Using Multi-factor Pricing Model in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Meysam Arabzadeh 1
  • Daruosh Foroghi 2
  • Hadi Amiri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Economic, Faculty of Administrative and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The main objective of this research is to explain the accrual anomaly using accruals factor (CMA) and accrual-based factor-mimicking portfolios as well as checking whether accrual anomaly is risk-based or mispricing. According to rational frictionless asset pricing model, the ability of accruals to predict returns should come from the loadings on this accrual factor loading that predicts returns.
Methods: In this research, to test the hypotheses of time series regression and also, the four-factor pricing model is used to analyze accrual anomaly.
Results:Our tests showed that it is the accrual characteristic rather than the accrual factor loading that predicts returns. These results indicated that investors evaluate the accrual characteristic in an incorrect manner and cause doubts on the rational risk explanation
Conclusion: We can conclude that there is a relationship between accruals and returns, and this comovement is attributed to mispricing of investors. In other words, accrual anomaly results from mispricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual factor
  • Accrual characteristic
  • Behavior finance
  • Limited attention of investor
  • Mispricing
حقیقت، حمید؛ بختیاری، مسعود (1390). بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریان‎های نقدی عملیاتی. تحقیقات حسابداری، 9(1)، 88-103.
خانی، عبداله؛ آذرپور، الهام (1396). تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه‎گذاری توسط پراکندگی بازده. پیشرفتهای حسابداری، 9 (1)، 31-65.
دستگیر، محسن؛ شهرزادی، مهشید (1393). بررسی ارتباط بین عامل اندازه، عامل بازار و صرف ریسک بازار (مکمل) در توضیح تغییرات بازده اضافی پرتفوی. پیشرفتهای حسابداری، 6(2)، 87-106.
عیوض لو، رضا؛ قهرمانی، علی؛ عجم، علیرضا (1396). بررسی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS. تحقیقات مالی، 18(4)، 691-714.
فروغی، داریوش؛ رهروی دستجردی، علیرضا (1395). نابهنجاری‎های بازار و بازده غیرعادی. مجله پیشرفتهای حسابداری، 8(1)، 127-158.
هاشمی، عباس؛ کیانی، غلامحسین؛ روح الهی، وحید (1393). بررسی دیدگاه‎های رفتاری و انتظارات عقلایی در تصریح نابهنجاری اقلام تعهدی. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 6(4)، صص 37-54.
 
References
Ali, A., Chen, X., Yao, T., Yu, T. (2008). Do mutual funds profit from the accruals anomaly? Journal of Accounting Research, 46(1), 1–26.
Ball, R. (1978). Anomalies in relationships between securities' yields and yield-surrogates. Journal of financial economics, 6(2-3), 103-126.
Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of financial economics, 9(1), 3-18.
Barber, B., Odean, T., Zheng, L. (2005). Out of sight, out of mind: The effects of expenses on mutual fund flows. Journal of Business, 78(6), 2095–2119.
Barber, B., Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies, 21(2), 785–818.
Bernard, V., Thomas, J., & Wahlen, J. (1997). Accounting‐based stock price anomalies: Separating market inefficiencies from risk. Contemporary Accounting Research, 14(2), 89-136.
Chan, K., Chan, L. K. C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (2006). Earnings quality and stock returns. Journal of Business, 79(3), 1041–1082.
Corwin, S. & Coughenour, J. F. (2008). Limited Attention and the Allocation of Effort in Securities Trading. The Journal of Finance, 63(6), 3031-3067.
Daniel, K., Titman, S. (1997). Evidence on characteristics of cross-sectional variation in common stock returns. Journal of Finance, 52(1), 1–33.
Davis, J., Fama, E. F., French, K. R. (2000). Characteristics, covariances, and average returns: 1929–1997. Journal of Finance, 55(1), 389–406.
Daniel, K., Titman, S., Wei, J. (2001). Cross-sectional variation in common stock returns in Japan. Journal of Finance, 56(2), 743–766.
Dastgir, M., Shahrzadi, M. (2014). Investigating the Relationship between Size Factor, Value Factor and Market Risk Premium in Explaining the Portfolios Excess Returns Changes. Journal of Accounting Advances, 6(2), 87-106. (in Persian)
Della Vigna, S., Pollet, J. (2009). Investor inattention and Friday earnings announcements. Journal of Finance, 64(2), 709–749.
Eyvazlu, R., Ghahramani, A., Ajam, A. (2016). Analyzing the Performance of Fama and French Five-factor Model Using GRS Test. Financial Research Journal, 18(4), 691-714.
(in Persian)
Fama, E. F., French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.
Fama, E. F., French, K. R. (2015). Dissecting anomalies with a five factor model. Review of financial studies, 28(8), 1–35.
Fama, E., & French, K. (2008). Dissecting anomalies. Journal of Finance, 63(4), 1653–1678.
Fedyk, T., Singer, Z., Sougiannis, T. (2010). Does the accrual anomaly End when abnormal accruals reverse? Working paper, McGill University, Montreal.
Foroghi, D., Rahrovi, A. (2016). Market Anomalies and Abnormal Returns. Journal of Accounting Advances, 8(1), 127-158. (in Persian)
Gibbons, M. R., Ross, S. A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. Econometrica,57(5), 1121–1152.
Haghighat, H., Bakhtiari, M. (2011). The Incremental information content of the Accrual Anomaly versus Operating Cash Flows. Accounting Research, 9(1), 88-103. (in Persian)
Hashemi, A., Kiani, GH., Rouhollahi, V. (2015). Investigating Behavioral and Rational Expectations Views in Describing the Accruals Anomaly. Financial Accounting Research, 6(4), 37-54.
(in Persian)
Hirshleifer, D., Hou, K., & Teoh, S. (2012). The accrual anomaly: Risk or mispricing? Management Science, 58(2), 320–335.
Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S. H., Zhang, Y. (2004). Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting Economics, 38(1), 297–331.     
Kang, P., Palmon, D. (2015). Does news play an important role in the correction process of the accrual anomay? Accounting and Finance, 55(2), 497–518.
Khan, M. (2008). Are accruals really mispriced? Evidence from tests of an intertemporal capital asset pricing model. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 55–77.
Khani, A., Azarpour, E. (2017). Explaining Of the Accrual Anomaly and Investment by Return Dispersion. Journal of Accounting Advances, 9(1), 31-64. (in Persian)
Kraft, A., Leone, A., & Wasley, C. (2006). an analysis of the theories and explanations offered for the mispricing of accruals and accrual components. Journal of Accounting Research, 44(2), 297–339.
Li, D., Zhang, L. (2010). Does q-theory with investment frictions explain anomalies in the cross section of returns? Journal of Financial Economics, 98(2), 297–314.
Ohlson, J. A. (2015). Risk versus Anomaly; a New Methodology Applied to Accruals. The Accounting Review, 90(5), 2057-2077.
Papanastasopoulos, G. (2017). Accruals anomaly and corporate financing activities. Finance research letters, 20(1), 125–129.
Pincus, M., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2007). The accrual anomaly: International evidence. The Accounting Review, 82(1), 169–203.
Resutek, R. (2010). Intangible returns, accruals, and return reversal: A multiperiod examination of the accrual anomaly. The Accounting Review, 85(4), 1347-1374.
Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M., & Tuna, I. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 437–485.
Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Efficient Capital Markets: II. Persuasive Evidence of Market Inefficiency, 11(3), 9-16.
Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289–315.
Stattman, D. (1980). Book values and stock returns. The Chicago MBA: A journal of selected papers, 4(1), 25-45.
Teoh, S., Welch, I., Wong, T. (1998a). Earnings management and the long run market performance of the initial public offering. Journal of Finance, 53(6), 1935–1974.
Teoh, S., I. Welch, T. Wong. (1998b). Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economic, 50(1), 63–99.
Wu, J., Zhang, L., & Zhang, X. (2009). The Q-theory approach to understanding the accrual anomaly. Journal of Accounting Research, 48(1), 177–223.
Xie, H. (2001). The mispricing of abnormal accruals. The Accounting Review, 76(3), 357–373.
Zach, T. (2003). Inside the Accrual Anomaly. The Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Rochester, New York.
Zhang, X. F. (2007). Accruals, investment, and the accrual anomaly. The Accounting Review, 82(5), 1333–1363.