پویایی‎های ورود معامله‎گران مطلع و نامطلع به بورس تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مدل‎سازی فرایند ورود معامله‎گران مطلع و نامطلع به بورس تهران و بررسی برهم‎کنش این دو گروه معامله‌گران در بازار که با وجود اهمیت آن تا‎ کنون مغفول مانده، هدف اصلی این مطالعه است.
روش: در این پژوهش، مدل معاملات متوالی بر مبنای داده‌های معاملات 33 شرکت از 11 صنعت بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1392 تا 1395 و با استفاده از الگوریتم نلدر ـ مید تخمین زده شد.
یافته‎ها: در بورس تهران، افزایش پیش‎بینی نشده معاملات نامتوازن در یک روز، مقدار انتظاری ورود هر‎ دو گروه معامله‎گران به بازار در روز آتی را افزایش می‌دهد. مقدار ورود معامله‎گران مطلع در قیاس با معامله‎گران نامطلع پایداری کمتری نشان می‌دهد. به علاوه، این مقدار تأثیرپذیری اندکی از رونق معاملات دارد. همچنین، افزایش حضور معامله‎گران مطلع لزوماً تعداد معامله‌گران نامطلع در بازار را کاهش نمی‌دهد.
نتیجه‎گیری: مشابه یافته‌های پیشین در بازار کشورهای دیگر، در بورس تهران حضور معامله‌گران مطلع به‎طور عمده تابع مزیت‎های اطلاعاتی آنهاست، اما برخلاف نتایج اغلب مطالعات پیشین، با افزایش حضور معامله‌گران مطلع، تمایل معامله‎گران نامطلع برای مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران لزوماً کاهش نمی‎یابد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arrival Dynamics of Informed and Uninformed Traders into Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Habib Soheyli Ahmadi 2
1 Prof., Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Economics, University of Tehran, Tehran, Ira
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to model arrival process of informed and uninformed traders into Tehran Stock Exchange (TSE) as well as to assess the interaction between two types of traders which is an important yet neglected topic.
Methods: In this study, a sequential trade model was estimated based on trading data of 33 stocks belonging to 11 industries of TSE during the period from 2013 to 2016 using Nelder-Mead algorithm.
Results: In TSE, an unexpected rise in unbalanced trades in current single day increases the expected arrival rate of both types of traders in the next day. The arrival rate of informed traders shows lower persistence compared to that of uninformed traders in the TSE. In addition, it showed negligible sensitivity to trading intensity. The presence of informed traders doesn't necessarily lead to a decrease in the number of uninformed traders in the TSE.
Conclusion: Similar to previous studies about stock markets in different countries, the presence of informed traders in TSE mainly depends upon their information-related advantages. Unlike most prior studies, the arrival rate of uninformed traders in TSE is not significantly affected by the arrival rate of informed traders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informed trading
  • Sequential trade model
  • Asymmetric information
  • Market microstructure models
  • Tehran Stock Exchange
دولو، مریم؛ عزیزی، نازنین (1396). واکاوی منشأ قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات؛ شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانه تعدیل شده. تحقیقات مالی، 19(3)، 415-438.
 
راعی ، رضا؛ عیوض لو، رضا؛ عباس‎زاده اصل، امیر علی (1396). بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 13-24.
راعی، رضا؛ عیوض لو، رضا؛ محمدی، شاپور (۱۳۹۲). بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار. پژوهشهای مدیریت در ایران، ۱۷(۳) ،۷۱-۸۵.
راعی، رضا؛ محمدی، شاپور؛ عیوض­لو، رضا (1392). تخمین احتمال مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل­های ریزساختار بازار. تحقیقات مالی، دوره 15(1)، 17-28.
شمس‎الدینی، مصطفی؛ شهیکی تاش، محمد نبی؛ خداداد کاشی، فرهاد (1396). سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعاتِ شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ِبورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای اقتصاد و توسعه کشاورزی، 31(1)، 60-72.
 
References
Admati, A. R., & Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: Volume and price variability. The Review of Financial Studies, 1(1), 3-40.
Akerlof, G. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
Avery, C., & Zemsky, P. (1998). Multidimensional uncertainty and herd behavior in financial markets. American economic review, 88(4), 724-748.
Back, K., Crotty, K., Li, T. (2013). Estimating the order-flow component of security returns. Unpublished working paper. Rice University and City University of Hong Kong.
Banerjee, S., & Green, B. (2015). Signal or noise? Uncertainty and learning about whether other traders are informed. Journal of Financial Economics, 117(2), 398-423.
Bień-Barkowska, K. (2013). Informed and uninformed trading in the EUR/PLN spot market. Applied Financial Economics, 23(7), 619-628.
Chakrabarty, B., Pascual, R., & Shkilko, A. (2015). Evaluating trade classification algorithms: Bulk volume classification versus the tick rule and the Lee-Ready algorithm. Journal of Financial Markets25, 52-79.
Davallou, M., Azizi, N. (2017). The Investigation of Information Risk Pricing; Evidence from Adjusted Probability of Informed Trading Measure. Financial Research Journal, 19(3), 415-438. (in Persian)
Easley, D., & O'hara, M. (1987). Price, trade size, and information in securities markets. Journal of Financial economics, 19(1), 69-90.
Easley, D., Kiefer, N., O’Hara, M. & Paperman, J.B. (1996). Liquidity, information and infrequently traded stocks. Journal of Finance 51(4), 1405-1436.
Easley, D., O'Hara, M., & Yang, L. (2013). Opaque trading, disclosure, and asset prices: Implications for hedge fund regulation. The Review of Financial Studies, 27(4), 1190-1237.
Easley, D., Engle, R.F., O’Hara, M., & Wu, L. (2008). Time Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Trades. Journal of Financial Econometrics, 6(2), 171-207.
Gao, F., Song, F., & Wang, J. (2013). Rational expectations equilibrium with uncertain proportion of informed traders. Journal of Financial Markets, 16(3), 387-413.
Gervais, S., & Hall, S.H.D. (1997). Market microstructure with uncertain information precision: A new framework. Working Paper, University of Pennsylvania.
Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, 14(1), 71-100.
Grossman, S., & Stiglitz, J. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review, 70(3), 393-408.
Hellwig, M. (1980). On the aggregation of information in competitive markets. Journal of Economic Theory, 26(3), 279-312.
Li, T. (2012). Insider trading with uncertain informed trading. 47th Annual Conference of the Western Finance Association. Las Vegas, Nevada.
Manganelli, S. (2005). Duration, volume and volatility impact of trades. Journal of Financial markets, 8(4), 377-399.
O’Hara, M. (2003). Presidential address: Liquidity and price discovery. Journal of Finance, 58(4), 1335–1354.
Raei, R., Eyvazlu, R., Mohammadi, S. (2013). A Survey on Information Risk using Microstructure Models. Management Research in Iran, 17 (3), 71-85. (in Persian)
Raei, R., Eivazlu, R., Abbaszadeh Asl, A. (2017). Investigation on relation between information asymmetry and liquidity via market microstructures model in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(34), 13-24. (in Persian)
Raei, R., Mohammadi, S., Eyvazlu, R. (2013). Estimating Probability of Private Information Based Trade Using Microstructure Model. Financial Research, 15(1), 17-28. (in Persian)
Romer, D. (1993). Rational asset-price movements without news. American Economic Review, 83(5), 1112–1130.
Shamsoddini, M., Shahiki Tash, M., & Khodadad Kashi, F. (2017). Measuring Asymmetric Information in Food Products and Beverages Industry's Active Firms in Tehran Stock Exchange. Agricultural Economics & Development, 31(1), 60-72. (in Persian)
Wang, J. (1993). A model of intertemporal asset prices under asymmetric information, Review of Economic Studies, 60(2),249-282.
Wong, W. K., Tan, D., & Tian, Y. (2009). Informed trading and liquidity in the Shanghai Stock Exchange. International Review of Financial Analysis, 18(1-2), 66-73.