بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‎گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه‎گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشیار مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: تا کنون، منبع اصلی الهام‎بخش دانشمندان مالی رفتاری، روان‎شناسی شناختی بوده و مفاهیم مرتبط با روان‎شناسی شخصیت کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. از آنجا که شخصیت انسان نقش مهمی در تعیین رفتار و عملکردش دارد، در این پژوهش نشان خواهیم داد که چگونه می‎توان این اصل را در زمینه مطالعه رفتار و عملکرد سرمایه‎گذاران برای یک زیرمجموعه مشخص از پنج ویژگی شخصیتی (مرکز کنترل، تمایل به حداکثر‎سازی، خود ارزیابی، هیجان‎خواهی و رفتارهای نوع A و B) به کار برد.
روش: مؤلفه‎های رفتاری و عملکردی 380 نفر از سرمایه‎گذاران حقیقی فعال در بازار سرمایه به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش‏نامه بررسی شد.
یافتهها: نتایج نشان می‎دهد فراوانی معامله افراد با مرکز کنترل بیرونی، رفتار نوع A و تمایل به حداکثرسازی زیاد، بیشتر است (بیشتر خرید و فروش می‎کنند). همچنین افراد با مرکز کنترل بیرونی و خودارزیابی و هیجان‎خواهی زیاد، تنوع پرتفوی کمتری دارند. در نهایت اینکه فراوانی معاملات بیشتر با عملکرد بهتر مرتبط است، در حالی که تنوع پرتفوی تأثیری بر عملکرد افراد ندارد.
نتیجه‎گیری: ویژگی‎های شخصیتی متفاوت، اجزای متمایز رفتار معاملاتی و به دنبال آن عملکرد معاملاتی را متأثر می‎کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Investors’ Personality on their Business Behavior and Investment Performance: Evidences of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Naser Jamshidi 1
  • hasan ghalibaf asl 2
1 Ph.D. Student in Financial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Financial Management, Faculty of Social and Economic Sciences, University of Alzahra, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: To date, the main source of inspiration for behavioral finance scholars has been cognitive psychology. This study builds on this tradition by merging in insights from yet another psychological sub-discipline: personality psychology. We argue that a human being’s personality is a key determinant of his/her behavior and performance. We illustrate, for a subset of five personality traits (locus of control, maximizing tendency, self-monitoring, sensation seeking and type-A/B behavior), how this logic can be applied in the context of the study of traders’ behavior and performance.
Methods: we investigated the behavioral and functional components of 380 individual investors in the stock market using survey method and collecting the questionnaire.
Results: The results suggested that Investors with an external locus of control, type-A behavior and high maximizing tendency are busy working on trading more frequently. Investors with an external locus of control, high sensation seeking and high self-monitoring have a less diverse portfolio. Finally, the frequency of transactions is related to better performance, while portfolio diversification does not affect the performance of the individuals.
Conclusion: Different personality traits affect distinct components of trading behavior, and so trading performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Investor behavior
  • Investor performance
  • Portfolio diversification
  • Trading frequency
بدری، احمد؛ عزآبادی، بهاره (1394). بررسی رفتار معاملاتی و عملکرد معاملاتی انواع سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 17(1)، 21-38.
جلیلوند، ابوالحسن؛ رستمی، مجتبی؛ رحمانی، سامان (1395). شواهد اخیر از رفتار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده، فصلنامه تحقیقات مالی، 18(1)، 95- 127.
خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی (چاپ اول). تهران: کانون انتشاراتی درایت.
سعدی، رسول؛ قلی‎پور، آرین؛ قلی‎پور، فتانه (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه­گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‎گذاری آن‎ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 12(29)، 41- 58.
لاجوردی، مهسا؛ فائض، علی (1394). ارزیابی تأثیر تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. دومین همایش بینالمللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
یزدانی، ناصر؛ مشتاقی، یوسف (1395). بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‎شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‎گیری سرمایه­گذاران فردی. فصلنامه تحقیقات مالی، 18(4)، 735- 752.
References
Badri, A., Ezabadi, B. (2015). Investor type trading behavior and trade performance in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 17(1), 21-38. (in Persian)
Barber, B.M., & Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, (55), 773-806.
Barber, B.M., & Odean, T. (2001). Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. Quarterly Journal of Economics, 116 (3), 261-292.
Barber, B.M., & Odean, T. (2011). The Behavior of Individual Investors. chapter 28, pp.1535-1565.
Barber, B.M., Lee, Y., Liu, Y., Odean, T. (2009). Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading? Review of Financial Studies, 22 (4), 609-632.
Biais, B., Hilton, D., Mazurier, K., & Pouget, S. (2005). Judgmental overconfidence, self-monitoring, and trading performance in an experimental financial market. Review of Economic Studies, 72 (1), 287-312.
Bratko, D., & Butkovic, A. (2003). Family study of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 35 (3), 1559-1570.
Chui, P.M.W. (2001). An experimental study of the disposition effect: Evidence from Macau. Journal of Psychology and Financial Markets, 2(2), 216–222.
Conlin, A., Kyrolainen, P., Kaakinen, M., Jarvelin, M., Perttunen, J., & Svento, R. (2015). Personality traits and stock market participation. Journal of Empirical Finance, 33(2),  34-50.
Diab, D.L., Gillespine, M., & Highhouse, S. (2008). Are maximizers really unhappy? The measurement of maximization tendency. Judgment and decision making, 3(1), 364-370.
Dorn, D., & Sengmueller, P. (2009). Trading as entertainment. Management Science, 55(4), 591–603.
Dorn, D., & Huberman, G. (2005). Talk and action: what individual investors say and what they do. Review of Finance, 9 (3), 437–481.
Fenton-O’Creevy, M., Nicholson, N., Soane, E., & Willman, P. (2005). Traders: Risks, Decisions, and Management in Financial Markets. Oxford University Press: Oxford, UK.
Grinblatt, M., & Keloharju, M. (2006). Sensation seeking, overconfidence, and trading activity. NBER Working Paper No. W12223.
Grinblatt, M., Keloharju, M., & Linnainmaa, J. (2010). IQ, Trading Behavior, and Performance. Journal of Financial Economics, 104(2), 339-362.
Grossman, S. J., & Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets, American Economic Review, 70(3), 393–408.
Ivkovic, Z., Sialm, C., & Weisbenner, S. (2008). Portfolio Concentration and the Performance of Individual Investors. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (3), 613-656.
Iyengar, S.S., Wells, R.E., & Schwartz, B. (2006). Doing better but feeling worse. Psychological Science, 17(2), 143-150.
Jalilvand, A., Rostami Noroozabad, M., Rahmani, S. (2016). Recent Evidence on Investors’ Behavior in the Tehran Stock Exchange: Preliminary Evidence and Future Insights. Financial Research Journal, 18(1), 95-125. (in Persian)
Korniotis, G. M., & Kumar, A. (2009). Do older investors make better investment decisions? Review of Economics and Statistics, 93 (2), 244–265.
Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6), 1315–1336.
Lajevardi, M., Faez, A. (2015). Evaluation of the effect of personality type on investment type in Tehran Stock Exchange, Second International Conference on Management and Development Culture, Tehran, Mobin institution. (in Persian)
McInish, T.H. (1980). A game-simulation of stock market behavior: An extension. Journal of Simulations and Games, 11 (1), 477-484.
McInish, T.H. (1982). ‘Individual investors and risk-taking’. Journal of Economic Psychology, 2 (1), 125-136.
Robbins, S.P. (2002). Organizational Behavior. Prentice-Hall: Upper Saddle River, NJ.
Sadi, R., Gholipour, A., Gholipour, F. (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, 12(29). (in Persian)
Shefrin, H. (2010). Behavioralizing Finance. Research paper, No. 10-01, pp.1-161.
Witteloostuijn, A., Muehlfeld, K. (2008). Trader personality and trading performance. Tjalling C. Koopmans Research Institute Discussion Paper Series 08-28, pp.1-44.
Yazdani, N., Moshtaghi, Y. (2017). Studying the influence of psychological factors with orientation perceptual errors on Decision making process of individual investors. Financial Research Journal, 18(4), 735-752. (in Persian)
Zuckerman, M. (1994). Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking. Cambridge University Press: Cambridge, UK.