بررسی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران در بازده عرضۀ اولیۀ عمومی و نقش کیفیت سود در کاهش این اثر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بازده کوتاه‌‌مدت عرضه‌های اولیه را از جنبۀ سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی میکند. همچنین هدف دیگر پژوهش، بررسی کاهش تأثیر سوگیری رفتاری بر بازده کوتاه‌‌مدت بهوسیلۀ کیفیت سود است. در این پژوهش از داده‌های 93 شرکت عرضه شده طی سال‌های 1396- 1386 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاقه به بخت‌آزمایی از طریق معیار چولگی مورد انتظار بهدست آمد و بازده تجمعی کوتاه‌مدت، طی 7 روز پس از عرضه محاسبه شد. همچنین کیفیت سود سال قبل از عرضه بهکمک معیار کیفیت اقلام تعهدی جونز تعدیل شده، بهدست آمد. آزمون فرضیه‌‌ها با استفاده از رگرسیون‌ ترکیبی مقطعی انجام گرفت. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد چولگی مورد انتظار، اثر مثبتی بر بازده کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه دارد. همچنین کیفیت سود بیشتر، میزان اثر یاد شده را تقلیل می‌دهد. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت علاقه به بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران بر بازده کوتاه‌‌‌مدت عرضه‌های اولیه و تقلیل اثر سوگیری یاد شده بهوسیلۀ کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری پیش از عرضه است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Effect of Investors’ Behavioral Bias on IPO Return and the Roll of Earning Quality in Reducing this Effect

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • Abbas Hasani 2
1 Associate Prof. in Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD. Candidate of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate IPOs return from the Investors’ bias point of view. Moreover, we intend to examine the reducing effect of investors’ bias on IPOs return through earning quality. We used the data from 93 companies of IPOs during 2007-2017 offered in TSE. We used Expected Skewedness as lottery preference measurement tool, and calculated IPOs return using BAH Return on a 7-day period. Modified Jones Accrual Quality model was used to measure earning quality. The hypotheses were tested using pooled cross-sectional regression. Our findings showed that there is a direct relationship between the investors’ preference for Skewedness and IPOs return. Besides, earning quality diminishes this effect. Results also showed that investors’ lottery preference has direct effects on IPOs return and more accounting quality in the year just before IPO, could reduce this behavioral bias.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Bias
  • Earning quality
  • IPO returns
  • Skewedness
پورحیدری، ا.؛ محمدرضاخانی، و. (1392). بررسی تأثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه‎های عمومی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 2 (3)، 67-55.
 تهرانی، ر.؛ بلگوریان، م؛ نبی زاده، ا. (1387). بررسی تأثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای. فصلنامۀ بورساوراق بهادار، سال 1(4)، 35-52.   
حیدرپور، ف.؛ تاری‎وردی، ی.؛ محرابی، م. (1392). تأثیر گرایش‎های احساسی سرمایه‎گذاران بر بازده سهام. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (17)، 13-1.
خلیلی عراقی، م.؛ اسماعیلی، ب. (1393). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بیش واکنشی کوتاه‎مدت در عرضۀ اولیۀ سهام بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 3(11)، 64-47.
خواجوی، ش.؛ قاسمی، م. (1385). نظریۀ بازار کارا و مالی رفتاری. فصلنامۀ تحقیقات مالی، 7(2)، 69-49.
خواجوی، ش.؛ فعال، ع. (1395). نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام. فصلنامۀ تحقیقات مالی، 18(1)، 148-129.
مهرانی، س.؛ عسگری، م.؛ تحریری، آ.؛ گنجی، ح. (1388). بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی و تعیین عوامل مؤثر بر آن. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 2 (8)، 132-115.
References
Armstrong, C. S., Core, J. E., Taylor, D. J., & Verrecchia, R. E. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? Journal of Accounting Research, 49(1), 1-40.
Barberis, N., Huang, M. (2008). Stocks as lotteries: The implications of probability weighting for security prices. American Economic Review, 98(5), 2066–2100.
Battalio, R. H., & Mendenhall, R. (2005). Earnings expectations, investor trade size, and anomalous returns around earnings announcements. Journal of Financial Economic, 77(2), 289–319.
Beatty, R. P., & Ritter, J. R. (1986). Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings. Journal of financial economics, 15(1), 213-232.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2011). Investments. New York: McGraw-Hill/ Irwin.
Boyer, B. H., Mitton, T., & Vorkink, K. 2010. Expected idiosyncratic skewness. Review of Financial Studies, 23(1), 169–202.
Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of accounting and Economics, 32(1), 237-333.
Core, J., Guay, W., Verdi, R. (2008). Is accruals quality a priced risk factor? Journal of Accounting and Economics, 46(1), 2–22.
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(3), 193–225.
 
Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50(2), 344-401.
Green, C., & Hwang, B. (2012). Initial public offerings as lotteries: Skewness preference and first-day returns. Management Science, 58(2), 432–444.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(8), 967–1010.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 295–327.
Heidarpoor, F., Tariverdi, Y., Mehrabi, M. (2013). The Effects of Investor Sentiment on Stock Returns, Financial Knowledge of Securities Analysis, 6 (17), 1-13. (in Persian)
Kahneman, D. & A. Tversky (1992). Advances in Prospect Theory, cumulative representation of uncertainty. Journal of risk and uncertantity, 5(4), 297-323.
Khajavi, S. & Ghasemi, M. (2006). Efficient market hypothesis and Behavioral finance. Journal of Financial Research, 7(20), 49-69. (in Persian)
Khajavi, Sh., Faal, A. (2016). The role of information release on skewness relation and future stock return. Journal of Financial Research, 18(1), 129- 148.
(in Persian)
Khalili Araghi, M. & Esmaeili, B. (2014). Initial public offering (IPO) price Short-term Overreaction: The Effect of price and other factors in Tehran Stock Exchange. Investment journal, 3(11), 47-64. (in Persian)
Lambert, R. A., Leuz, C., & Verrecchia, R.E. (2007), Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital. Journal of Accounting Research, 45)2), 385–420.
Loughran, T., Ritter, J., Rydqvist, K. (2015). Availabe at: www.researchgate.net /publication/275891832_Initial_Public_Offerings_International_Insights.
McInnis, J. (2010). Earnings smoothness, average returns, and implied cost of equity capital. The Accounting Review, 85(4), 315–341.
Mehrani, A., Asgari, M., Tahriri, A., Ganji, H. (2009). To Survey the Existence of Abnormal Return in Initial Public Offering at the Presence & Absence of Price Bubbles: Case of Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 2 (8), 115-132. (in Persian)
Ofek, E., M. Richardson. 2003. Dotcom mania: The rise and fall of Internet stock prices. Journal of Finance, 58(3), 1113–1137.
Penman, S., Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review 77(3), 237–264.
Pitcher, A. (2008). Investigation of a Behavioral Model for Financial Decision Making. A dissertation submitted for the degree of MSc Mathematical & Computational Finance, Magdalen College University of Oxford, 1-43.
Pompian, M, M. (2006). Behavioral finance and wealth management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Pourheidari, O., Mohammadrezakhani, V. (2013). Effect of Earnings Timeliness on Public Stock Offering Abnormal Returns in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Emprical Reasearch In Accounting, 2 (3), 55-67. (in Persian)
Tehrani, R., Bagorian, M. & Nabizadeh, A. (2008). Examination of the effect of skewness and excess kurtosis on stock returns description through capital asset pricing model. Quarterly Journal of Securities Exchange, 1(4): 35-52. (in Persian)
Zhang, Y. )2006(. Individual skewness and the cross-section of average stock returns. Working paper, Yale University, New Haven, CT.
Zhang, X. J. (2013). Book-to-market ratio and skewness of stock returns. The Accounting Review, 88(6), 2213-2240.‏