مقایسۀ عملکرد مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد و مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مالی ـ بانکداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای یکی از مدل­های رایجِ برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران است. از آنجا که ممکن است پسماندهای باقی‎مانده از رگرسیون تخمینی در این مدل دارای ناهمسانی واریانس شرطی باشند، در این پژوهش تلاش شده است که قدرت پیش­بینی مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد و مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن آزمون شود. بدین منظور بازده مورد انتظار طی دورۀ زمانی تحقیق بر اساس هر سه مدل موجود در این پژوهش برآورد شد و مقایسه‎ای میان نتایج آن با بازده تحقق یافته انجام گرفت و از شاخص میانگین مجذور خطا برای سنجش قدرت پیش­بینی مدل­های تحقیق استفاده شد. با اجرای آزمون دایبولد ـ ماریانو روی شاخص میانگین مجذور خطا، مدل­های تحقیق با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی (متقارن و نامتقارن) موجب افزایش قدرت پیش­بینی بازده تحقق­یافته با استفاده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Performance of Standard Capital Asset Pricing Model and Capital Asset Pricing Model Based on Symmetric and Asymmetric Conditional Heteroscedasticity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Raei 1
  • Mahdi Asima 2
1 . Prof., Financial Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Finance-Banking, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The capital asset pricing model has been one of the most prevalent models in assessing investors’ expected rate of return. Provided that it is likely that the residuals of the estimated regression of this model resemble conditional heteroscedasticity, this paper aims to test the predictive power of standard CAPM and CAPM based on symmetric and asymmetric conditional heteroscedasticity. For this purpose, the expected returns during the time period of the research have been estimated based on three existing models. The findings were compared with obtained returns and mean squared error index was utilized for measurement of the predictive power of those models. The models were compared using Diebold-Mariano test on mean squared error index. The findings indicated that, with respect to the CAPM model, the consideration of the conditional heteroscedasticity (symmetric and asymmetric) can stimulate predictive power of the obtained return.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetry conditional heteroscedasticity
  • Auto Regressive Conditionally Heteroscedastic (ARCH)
  • Capital Asset Pricing Model
  • Investment
  • Symmetry conditional heteroscedasticity
اسلامی بیدگلی، غ.؛ خان احمدی، ف. (1391). امکان کاهش ریسک پرتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 14 (1)، 30-17.
پورابراهیمی، م.؛ پویان­فر، ا.؛ موسوی، م. (1392). بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل­شده بر اساس نسبت P/E. تحقیقات مالی، 15 (2)، 200-181.
تهرانی، ر.؛ صادقی شریف، ج. (1383). تبیین مدل شرطی قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 6 (2)، 75-41.
تهرانی، ر.؛ محمدی، ش.؛ پورابراهیمی، م. (1389). مدل­سازی و پیش­بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12 (30)، 34-23.
خلیلی، ی. (1383). پیش­بینی واریانس سهام در گروه شرکت­های سرمایه­گذار با استفاده از مدل GARCH. پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
سبحانی، ه. (1387). تبیین مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای با رویکرد GARCH در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
صادقی شریف، ج. (1382). تبیین مدل شرطی قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای CAPM در بورس اوراق بهادار تهران. رسالۀ دکتری. دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
صادقی، م.؛ سروش، ا.؛ فرهانیان، م. (1389). بررسی معیارهای نوسان­پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت‎گذاری دارایی­های سرمایه‎ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12 (29)، 78-59.
محمدی، ش.؛ راعی، ر.؛ تهرانی، ر.؛ فیض آباد، آ. (1388). مدل­سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 11 (27): 110-97.
مهرآرا، م.؛ عبدلی، ق. (1385). نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران.  پژوهش­های اقتصادی، 8(26)، 40-25.
References
Alberg, D. & Shalit, H. & Yosef, R. (2006). Estimating Stock Market Volatility Using Asymmetric GARCH Models. Applied Financial Economics, 18(15), 1201-1208.
Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, A. (2010). Investments. McGraw-Hill. New York City.
Bollerslev, T. & Engel, R F. & Wooldridge, J. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances. Journal of Political Economy, 96(1), 116-131.
Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.
Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
Enders, W. (1994). Applied Econometric Time Series. Wiley & Sons, USA.
Engle, R F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometric, 50(4), 987-1007.
Eslami Bidgoli, G., Khan Ahmadi, F. (2012). Risk Reduction of Portfolio based on Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 14(1), 17-30. (in Persian)
Ferson, W. & Kandel, S. & Stambaugh, R. (1987). Test of Asset Pricing with Time-Varying Expected Risk Premiums and Market Betas. Journal of Finance, 42(2), 201-220.
Huang, P. & Hueng, C J. (2008). Conditional Risk-Return in a Time-Varying Beta Model. Quantitative Finance, 8(4), 381-390.
Khalili, Y. (2004). Variance Forecasting of Investment Companies Stocks Using the GARCH Model. Master Thesis. Faculty of Economics, Allame Tabataba’i University. (in Persian)
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of finance, 7(1), 77-91.
Mehrara, M., Abdoli, Gh. (2006). The Asymmetry of Stock Market Volatility: The Case of Iran. Iranian Journal of Economic research, 8(26), 25-40. (in Persian)
Mohammadi, S., Raei, R., Tehrani, R., Faizabad, A. (2009). Modeling Volatility: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 11(27), 97-110.(in Persian)
Najand, M. & Lin, C. & Fitzgerald, E. (2006). The Conditional CAPM and Time Varying Risk Premium for Equity REITs. Journal of Real Estate Portfolio Management, 12(9), 167-176.
Nelson, D B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370.
Pourebrahimi, M., Pouyanfar, A., Mousavi, S. (2013). Study of Asymmetric Risk Premium in Value and Growth Stocks Based on P/E Ratio. Financial Research Journal, 15(2), 181-200. (in Persian)
Sadeghi Sharif, J. (2003). Explaining the Conditional Capital Asset Pricing model in Tehran Stock Exchange. Ph.D Thesis. Faculty of Management, University of Tehran. (in Persian)
Sadeghi, M., Asoroosh, A., Farhanian, M. (2010). Investigating the volatility, upside risk, downside risk and Capital Asset Pricing Model: Evidences from Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 12(29), 59-78. (in Persian)
Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium. Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Sobhani, H. (2008). Explaining Capital Asset Pricing model in Tehran Stock Exchange with GARCH Approch. Master Thesis. Faculty of Management, University of Tehran. (in Persian)
Tehrani, R., Mohammadi, S., Porebrahimi, M. (2012). Modeling and forecasting the volatility of Tehran Exchange Dividend Price Index (TEDPIX). Financial Research Journal, 12(30), 23-36. (in Persian)
Tehrani, R., Sadeghi Sharif, J. (2004). Explaining the Conditional Capital Asset Pricing model in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal,