سرمایه‌گذاری صنعت‎پایه و سرمایه‌گذاران خرد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری سبک پایه از جمله نظریه‎های مطرح در حوزۀ مالی رفتاری است. در سرمایه‌گذاری سبک پایه، سرمایه‌گذاران ابتدا گزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش رو را بر مبنای یک ویژگی مشترک گروه‎بندی کرده، سپس از گروه منتخب دارایی مد نظر را خریداری می‌کنند. این ویژگی مشترک «سبک» نامیده می‌شود که اساس گروه‎بندی است. در این پژوهش کاربرد «صنعت» به‌عنوان سبک در «سرمایه‌گذاری سبک پایه» بررسی شده است. همبستگی معاملات سرمایه‌گذاران خرد در سطح صنعت با کنترل متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار آزمون شده است. به‎منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای شامل 8 میلیون معاملۀ منتسب به 335 شرکت به روش حذف سامان‎مند از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387 تا 1393 انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که صنعت سبکی است که سرمایه‌گذاران خرد از آن برای انتخاب سهام استفاده می‎کنند. همچنین استفاده از سبک‌های اندازه و ارزش دفتری به بازار نیز رواج دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Industry Based on Style Investing and Retail Investors

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Soleymani Mareshk 1
  • Seyed Abbas Hashemi 2
  • Saeed Samadi 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Administrative & Economic Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Administrative & Economic Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Prof. in Economy, Faculty of Administrative & Economic Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Style investing has been developed in behaviral finance literature. In style investing, the investors first classify the investment options based common attribute and then buy their target asset from the selected group. This common attribute is called "style". In this research, the use of "industry" as a style in "style investing" has been survied. Correlation of  retail investors transactions at the industry level was investigated by controlling variables of size and book value to market value. In order to test the research hypotheses, a sample of 8 milions transactions related to 335 firms was selected through a systematic elimination from the listed firms in the Tehran Stock Exchange between 2008 and 2014. The results showed that industry is used as a "style" by retail investors. In addition, the use of size and book value as a "style" was observed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • Herding
  • Industry
  • Retail investor
  • Style investing
احمدی، ر.؛ سینایی، ح. (1393). بررسی رفتار توده‏وار سرمایه‎گذاران در پنج صنعت در بورس اوراق بهادار تهران. (جلد اول). ارائهشده در کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21.
ایزدی نیا، ن.؛ حاجیان‌نژاد، ا. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده‏وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 2(7)، 132- 105‎.
پورزمانی، ز. (1391). بررسی رفتار توده‏وار سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(3)، 160-147.
جهانگیری راد، م.؛ مرفوع، م.؛ سلیمی، م. (1393). بررسی رفتار گروهی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (42)، 156- 139.
حساس یگانه، ی. (1384). مبانی نظری حاکمیت شرکتی. حسابدار، 20(1)، 13-10.
سرلک، ا.؛ طالعی، ز. (1395). تأثیر معاملات پربسامد شرکت‎های بزرگ بر ایجاد رفتار توده‏وار در بورس اوراق بهادار تهران. ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت مدرن در 1404.
فروغی، د.؛ احمدی، ن. (1389). بررسی رابطۀ بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، 2(5)، 103-90.
مظفری، م. (1391). بررسی و آزمون رفتار توده‏وار شرکت‎های سرمایه‎گذاری با استفاده از مدل لاکونیشوک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(15)، 81-69.
References
Ahmadi, R., & Sinaei, H. (2015). Herding Behavior in 5 Industries in TSE. International Conference on 21Century Management. (in Persian)
Barberis, N., & Shleifer, A. (2003). Style investing. Journal of Financial Economics, 68(2), 161–199. doi:10.1016/S0304-405X(03)00064-3.
Choi, N., & Sias, R. W. (2009). Institutional industry herding. Journal of Financial Economics, 94(3), 469–491. doi:10.1016/j.jfineco.2008.12.009.
Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market? Financial Analysts Journal, 51(4), 31–37.
Demirer, R., Lien, D., & Zhang, H. (2015). Industry herding and momentum strategies. Pacific-Basin Finance Journal, 32, 95–110.
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.
Foroughi, D., & Ahmadi, N. (2011). Shareholders Type & Accruals Quality in TSE. Iranian Journal of Accounting Research, 2(5), 90-103. (in Persian)
Ganesh, R., Naresh, G., & Thiyagarajan, S. (2016). Industry herding behaviour in Indian stock market. American J. of Finance and Accounting, 4(3/4), 284. doi:10.1504/AJFA.2016.080734.
Gavriilidis, K., Kallinterakis, V., & Ferreira, M. P. L. (2013). Institutional industry herding: Intentional or spurious? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 192–214. doi:10.1016/j.intfin.2013.05.008.
Hasas Yegane, Y. (2006). Corporate Governance Theoretical Framework. Iranian Journal of Accountant, 20(1), 10-13. (in Persian)
Izadinia, N., & Hajian Nezhad, A. (2009). Review and Examine the Herd Behavior in Selected Industries in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Securities Exchange, 2(7), 105-132. (in Persian)
Jahangiri Rad, M., Marfou, M., & Salimi, M. (2014). Investigation of Herding Behavior in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 11 (42), 139-156. (in Persian)
Jame, R., & Tong, Q. (2014). Industry-based style investing. Journal of Financial Markets, 19(0), 110–130. doi:10.1016/j.finmar.2013.08.004.
Lee, C.-C., Chen, M.-P., & Hsieh, K.-M. (2013). Industry herding and market states: evidence from Chinese stock markets. Quantitative Finance, 13(7), 1091–1113. doi:10.1080/14697688.2012.740571.
Li, W., Rhee, G., & Wang, S. S. (2016). Differences in herding: Individual vs. institutional investors. Pacific-Basin Finance Journal. doi:10.1016/j.pacfin. 2016.11.005.
Molchanov, A., & Stangl, J. (2013). Investor Sentiment and Industry Returns. Presented at the New Zealand Finance Colloquium.
Mozaffari, M. (2012). Examination of Herding Behavior of Investment Company in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(15), 69-81. (in Persian)
Nardy, A., & Famá, R. (2013). Behavioral Finance from 2001 to 2012: Concepts, Themes and Academic Production. International Journal of Humanities and Social Science, 3(19), 233–246.
Pourzamani, Z. (2012). Appraising the Herding Behavior on Institutional Investors with Christie and Huang Model in Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Investing Knowledge, 1(3), 147-160. (in Persian)
Rong, W. (2013). Equity Style Investing (Thesis). Durham University. Retrieved from http://etheses.dur.ac.uk/7324.‎
Santi, C., & Zwinkels, R. C. J. (2017). Exploring Style Herding by Mutual Funds. Retrieved from https://papers.ssrn.com/abstract=2986059‎.
Sarlak, A., & Taleyi., Z. (2017). Volatility of Big Firms & Herding Behavior in TSE. International Conference on 21Century Management. (in Persian)
Sias, R. W. (2004). Institutional Herding. Review of Financial Studies, 17(1), 165–206. doi:10.1093/rfs/hhg035.
Yan, Z., Zhao, Y., & Sun, L. (2012). Industry Herding and Momentum. The Journal of Investing, 21(1), 89–96. doi:10.3905/joi.2012.21.1.089.