بررسی اثر ماه‎های رمضان و محرم بر ریسک ‌و بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در بازار سرمایۀ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی اثر ماه­های رمضان و محرم بر ریسک و بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک و فعال در بازار سرمایۀ ایران می­پردازد. این بررسی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون­های خود همبستگی و مدل گارچ در بازۀ زمانی 25/5/1388 تا 25/5/1394 صورت پذیرفته است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد، اگرچه برخی روابط مثبت و منفی در بازده و ریسک تعدادی از صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دیده می­شود، نمی‎توان آن را به‎صورت یک قاعده یا رفتار کلی به تمام صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک نسبت داد. به بیان دیگر، روند غیرعادی در بازدهی و ریسک صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک طی ماه‎های رمضان و محرم دیده نمی‎شود. با توجه به نتایج پژوهش می‎توان گفت که در تمام صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک مورد مطالعه، بازدهی غیرمعقولی که دارای تأثیر معناداری باشد، مشاهده نمی‎شود و تفکر عام مبنی بر وقوع رکود و کاهش در بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در ماه‎های رمضان و محرم به تأیید نمی‎رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Ramazan and Muharram on the Risk and Return of Mutual Funds in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Mohammad Salehifar 2
  • Moslem Nilchi 3
1 Assistant Prof., Faculty of Social Sciences and Economic, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Finance, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Finance, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Risk and return of active mutual funds in Iran capital market. We apply multiple regression analysis, correlogram tests and GARCH model between 2008 – 2014 years to test the data. Findings show that there are some positive and negative relationships in return and risk of some mutual funds, however it is not generalized to all mutual funds as a regularity or behavior. In other words, there is no irrational trend in mutual funds’ risk and return. According to the results, there is no irrational return which has significant effect on all mutual funds in the sample of this study. Therefore, the public opinion including a decrease in return of mutual funds during Ramazan and Muharram months is invalid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • GARCH Model
  • Mutual Funds
  • Return
  • risk
آذر، ع.؛ مؤمنی، م. (1395). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
تهرانی، ر.؛ بیگی­نیا، ح. (1391). بررسی تأثیر ماه‎های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 1(3)، 26-1.
راعی، ر.؛ باجلان، س. (1387). شناسایی و مدل‎سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‎های ARCH و GARCH. پژوهش­های اقتصادی، 8(4)، 47-21.
راعی، ر.؛ شیرزادی، س. (1387). بی‎قاعدگی‎های تقویمی و غیر تقویمی در بازارهای مالی. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1(1)، 133- 101.
سوری، ع. (1392). اقتصادسنجی جلد 1و 2 همراه با کاربردEviews 8 & Stata12. تهران: انتشارات فرهنگ­شناسی.
شاهوردیانی، ش.؛ گودرزی، ا.؛ وحدت­زیرک، س. (1392). بررسی تأثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 2(6)، 212- 195.
Agrawal, A. & Tandon, K. (1994). Anomalies or Illusions? Evidence from Stock Market in Eighteen Countries. Journal of International Money and Finance, 13, 83-106.
Ariel, R. (1990). High stock returns before holidays: Existence and evidence on possible causes. Journal of Finance, 45)5(, 1611–1626.
Azar, A., Momeni, M. (2016). Statistics and its application in management. Tehran, Samt Publication. (in Persian)
Balaban, E., Bulu, M. (1996). Is There a Semi-Monthly Effect in the Turkish Stock Market? Discussion Paper, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
Bialkowski, J. P., Etebari, A. & Wisniewski, T. P. (2009). Piety and Profits: Stock Market Anomaly during the Muslim Holy Month. Finance and Corporate Governance Conference 2010 Paper; PP. 1-49.
Białkowski, J., Bohi, M.T., Kaufmann, P., Wisniewski, T.P. (2013). Do mutual fund managers exploit the Ramadan anomaly? Evidence from Turkey, Emerging Markets Review, (15), 211–232.
Blackman, S.C., Holden, K., Thomas, W.A. (1994). Long-term relationships between international share prices. Applied Financial Economics, 4, 297–304.
Coutts, J.A., Hayes, P.A. (1999). The weekend effect, the stock exchange account and the financial times industrial ordinary shares index. Applied Financial Economics, 9, 67–71.
Frider, L. & Subrahmanyam, A. (2004). Perspectives: Nonsecular Regularities in Return and Volume. Financial Analysts Journal, 60(4), 29-34.
Haugen, R.A., Lakonishok, J. (1988). The Incredible January effect: the stock market's unsolved mystery. Homewood, IL: Irwin Professional Publication.
Husain, F. (1998). A Seasonality in the Pakistani Equity Market: The Ramadhan Effect. The Pakistan Development Review, 37(1), 77-81.
Mills, T.C., Coutts, J.A. (1995). Calendar effects in the London Stock Exchange FT-SE Indices. European Journal of Finance, 1, 79–94.
Raei, R., Bajalan, S. (2009). Identification and Modeling Tehran Stock Exchange Calendar Effects with ARCH and GARCH Models, Quarterly Journal of the Economic Research, 8(4), 21:47. (in persian)
Raei, R., Shirzadi, S. (2008). Calendar and non-calendar Anomalies in Financial Markets. Quarterly Journal of Securities and Exchange, 1 (1), 101-133.
(in Persian)
Reinganum, M. )1983(. The Anomalous stock market behavior of small firms in January. Journal of Financial Economics, 12(1), 89-104.
Seyyed Fazel, J., Abraham, A. & Al-Hajji, M. (2005). Seasonality in stock returns and volatility: The Ramadan effect, Research in International Business and Finance, 19(3), 374–383.
Shahverdiani, Sh., Goodarzi, A., Vahdatzirak, S. (2013). Examination of Hejri-Ghamari Calendar Events Effects on Return of Stocks and Daily Trading Volume in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 2 (6), 195-212. (in Persian)
Suri, A. (2015). Econometrics. Tehran, Farhangshenasi Publication. (in Persian).
Tehrani, R., Beiginia, H. (2012). Examination of Religious months effects on Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 1 (3), 1-26. (in Persian)
Thaler, R.H. (1987). The January effect. Journal of Economic Perspectives, 1, 197–201.
Wachtel, S. (1942). Certain Observations on Seasonal Movements in Stock Prices. Journal of Business, 15(2), 184-193.