تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی شرکت‌های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های سهامی عام ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت مالی و بیمه، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همواره تأثیر تنوع کسب‌وکار شرکت بر عملکرد موضوع بحث‌برانگیزی بوده است. مدل‌های کلی تأثیر تنوع بر عملکرد به سه گروه کلی دسته‎بندی می‎شوند: مدل‌های ایجاد ارزش، مدل‌های U معکوس و مدل‌های کاهش ارزش. تحقیقات مربوط به تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد هنوز به بلوغ نرسیده است؛ زیرا محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند و به نتایج قابل‌ تعبیر و پایداری دست نیافته‎اند؛ به‎ویژه اینکه تنوع­بخشی پرتفوی شرکت‎های هلدینگ ایرانی تاکنون بررسی نشده است. در این پژوهش ما به بررسی تأثیر تنوع سبد کسب‌وکار بر عملکرد مالی و ریسک شرکت­ هلدینگ پرداخته­ایم. بدین منظور 37 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال­های 1390 تا 1394 (5 سال) بررسی کردیم. روش استفاده‎شده، رگرسیون چندگانۀ داده­های تابلویی است. برای بررسی اعتبار مدل و آزمون فرضیه‎ها، به‎ترتیب آزمون F و آزمون t در نرم­افزار ایویوز 9 اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در سطح اطمینان 95 درصد، تنوع سبد کسب‌وکار هلدینگ رابطۀ مستقیمی با بازده دارایی‎ها برقرار کرده است، اما تنوع رابطۀ خطی معناداری با انحراف بازده سهام ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Relation between Corporate Portfolio Management and Financial Performance in the LLP Corporations in Iran

نویسندگان [English]

  • Sayed Hamed Vares 1
  • Reza Tehrani 2
  • Mohammad Javad Bannazadeh 3
1 Assistant Prof. of MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. of Finance & Insurance, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSC. Student in MBA, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Up to now, the effects of diversification of business portfolio has been a controversial topic. Models of the effects of diversification on performance are categorized in three groups: Value Enhancing Models, Inverted-U Models and Value-Destroying Models. Researches on this subject have not achieved maturity because They have not achieved consensus on a single conclusion and These researches have not achieved interpretable and stable results. Specially diversification of Iranian holding companies have not been considered yet. In this survey, we consider the impact of business portfolio diversification on financial performance and risk. 37 LLP conglomerates that are active in The Teheran Stock Market are considered during 1390 to 1394 (5 years). For considering validity of model and coefficients respectively the F test and T test is used. These tests are done by Eviews 9. In the 95% level of confidence, the conclusions shows that there isn’t a linear relationship between diversification with ROE and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification strategy
  • Financial performance
  • risk
  • Portfolio
  • Holding company
اسدی، م.، جلالی، س. ح. (1394). قدرت تنوع‌بخشی و راهبری در صد و پنجاه شرکت بزرگ ایران. گزارش سالانه، گروه صنعتی و پژوهشی آریانا.
تهرانی، ر.، بابایی زکیکی، م. ع.، کریمی، ک. (1387). تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار. تحقیقات مالی، 10 (25)، 40-21.
تهرانی، ر.، واحد احمدیان، ه. (1385). بررسی رابطۀ بین تنوع محصولات با ریسک و بازدهی سهام شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامۀ بازرگانی، 10 (38)، 212- 187.
تقی­زاده یزدی، ر.، فلاح­پور، س.، احمدی مقدم، م. (1395). انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‎ریزی فراآرمانی و برنامه‎ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‎یافته. تحقیقات­مالی، 18 (4)، 612- 591.
Amihud, Y. & Lev, B. (1981). Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers. The bell journal of economics, 12(2), 605-617.
Ansoff, H. I. (1958). A model for diversification. Management Science, 4(4), 392-414.
Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: business policy for growth and expansion. McGraw-Hill Book.
Arnould, R. J. (1969). Conglomerate growth and public policy. Economics of Conglomerate Growth, Oregon State University Department of Agricultural Economics, Corvallis, OR, 72-80.
Asadi, M. & Jalali, H. (2015). Diversification and Governance in one hundered and fiity great Iranian compaies. Annual report. (in Persian)
Baldwin, J. R., Beckstead, D., Gellatly, G. & Peters, A. (2000). Patterns of corporate diversification in Canada: An empirical analysis. Available in: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.244523.
Bettis, R. A. (1981). Performance differences in related and unrelated diversified firms. Strategic Management Journal, 2(4), 379-393.
Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2012). Fundamentals of financial management. Boston: Cengage Learning.
Brooks, C. (2014). Introductory econometrics for finance. Cambridge university press.
Chakrabrati, A., Singh, K. & Mahmood, I. (2007). Diversification and performance: evidence from East Asian firms. Strategic Management Journal, 28 (2), 101-120.
Christensen, H. K. & Montgomery, C. A. (1981). Corporate economic performance: Diversification strategy versus market structure. Strategic Management Journal, 2(4), 327-343.
Delbufalo, E., Poggesi, S. & Borra, S. (2016). Diversification, family involvement and firm performance: Empirical evidence from Italian manufacturing firms. Journal of Management Development, 35(5), 663-680.
Galai, D. & Masulis, R. W. (1976). The option pricing model and the risk factor of stock. Journal of Financial economics, 3(1), 53-81.
Gort, M. (1962). Diversification and integration in American industry. NBER Books.
Green, W. (2012). Econometric analysis, Edinburgh: Pearson Education.
Higgins, R. C. & Schall, L. D. (1975). Corporate bankruptcy and conglomerate merger. The Journal of Finance, 30(1), 93-113.
Jauch, L. R. & Glueck, W. F. (1988). Business policy and strategic management. Frankfurt: McGraw-Hill.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.
Johnson, G. & Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy – Text and Cases. (5th ed). Prentice Hall, New York
Lang, L. H. & Stulz, R. M. (1993). Tobin's q, corporate diversification and firm performance. NBER Working Paper, No. w4376. Available at: https: //ssrn.com/abstract=227019
Leslie, E.P., Laura, B.C. & Miller, C.C. (2000). Curvilinearity in the diversification-performance linkage: An examination of over three decades of research. Strategic management journal, 21(2), 155-174.
Levy, H. & Sarnat, M. (1970). Diversification, portfolio analysis and the uneasy case for conglomerate mergers. The journal of finance, 25(4), 795-802.
Lewellen, W. G. (1971). A pure financial rationale for the conglomerate merger. The journal of Finance, 26(2), 521-537.
Markham, J. W. (1973). Conglomerate enterprise and economic performance. Cambridge: Harvard University Press
Markides, C. C. & Williamson, P. J. (1994). Related diversification, core competences and corporate performance. Strategic Management Journal, 15(S2), 149-165.
Martin, J. D., & Sayrak, A. (2003). Corporate diversification and shareholder value: a survey of recent literature. Journal of corporate finance, 9(1), 37-57.
Morck, R., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1990). Do managerial objectives drive bad acquisitions? The Journal of Finance, 45(1), 31-48.
Nayyar, P. R. (1992). On the measurement of corporate diversification strategy: Evidence from large US service firms. Strategic Management Journal, 13(3), 219-235.
Nippa, M., Pidun, U. & Rubner, H. (2011). Corporate portfolio management: Appraising four decades of academic research. The Academy of Management Perspectives, 25(4), 50-66.
Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (1994). Strategic Management: Formulation, Implementation and control. Burr Ridge. I11: Irwin
Raei, R., Tehrani, R. & Farhangzadeh, B. (2015). A Study on Relationship between Diversification Strategy, Firm Performance and Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, 6(1), 62-69.
Reed, R. & Luffman, G. A. (1986). Diversification: The growing confusion. Strategic Management Journal, 7(1), 29-35.
Roshandel Arbatani, T., Shirvani Naghani, M. (2015). Introduction of a Model for Improving the Financial Performance of the Organization, with an Emphasis on the Role of “Human Resources Composition” and “Management Stability”. Journal of Financial Research, 17 (2), 199-218. (in Persian)
Ross, S. A., Westerfield, R., & Jordan, B. D. (2013). Fundamentals of corporate finance. McGraw-Hill Education, New York.
Rumelt, R. P. (1974). Strategy, structure, and economic performance. Cambridge: Harvard University Press.
Rumelt, R.P. (1982). Diversification strategy and profitability. Strategic management journal, 3(4), 359-369.
Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1989). Management entrenchment: The case of manager-specific investments. Journal of financial economics, 25(1), 123-139.
Taghizadeh Yazdi, M. R., Fallahpour, S. & Ahmadi Moghaddam, M. (2016). Portfolio selection by means of Meta-goal programming and extended lexicograph goal programming approaches. Journal of Financial Research, 18 (4), 591-612. (in Persian)
Tehrani, R. & Zakiki, M. & Karimi, K. (2007). The Effect of Diversification Strategy on the Financial Performance of the Manufacturing Companies of Tehran Securities Bourse. Journal of Financial Research, 9(4), 21-40.
(in Persian)
Tehrani, R., Vahed Ahmadian, H. (2006). Considering relationship between product diversification, risk and return in Tehran Stock Market. Iranian Journal of Trade Studies, 10(38), 187-212. (in Persian)
Trautwein, F. (1990). Merger motives and merger prescriptions. Strategic management journal, 11(4), 283-295.