روش‎های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می­شود و هر روزه توجه بخش­های گسترده­تری از جامعه را به خود جلب می‌کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع­های راهبردی پیش ­روی کارآفرینان اجتماعی برای راه­اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی روش­های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی اجرا شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پیمایشی بوده و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری، مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران هستند. نمونۀ آماری تحقیق شامل 120 کارآفرین اجتماعی فعال است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد کمک‌های مالی، درآمدزایی، سرمایه‌گذاری و کمک‌های دولتی، به‌ترتیب بیشترین نقش را در تأمین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Entrepreneurship Financing Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azizi 1
  • Maryam Malayjerdi 2
1 Assistant Prof., Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. Entrepreneurship Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Todays, social entrepreneurship is recognized as a way of effective and sustainable economic and social development. So, this concept needs more attention on the society and the country level. However, financing is a strategic issues that social entrepreneurs are facing in launching and managing social businesses. The aims of this study is to identify the ways of financing social entrepreneurship. Methodology of the study is survey approach and the purpose is an applied research. Data was gathered by researcher made questionnaire that validity are confirmed by experts and reliability was proved by Alpha. Statistical population, are executives and social entrepreneurs in Tehran city. The sample included 120 active social entrepreneurs. Data analysis is done by descriptive statistics and confirmative factor analysis. The results showed that grants, in come, investment, and government support are the most important role in social entrepreneurship financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Crowed sourcing
  • Funds
  • Methods of financing
  • Social Entrepreneurship
اعتمادی، ح.، داغانی، ر.، عزیزخانی، م. و فرهبخش، س. (1393). زمان‌سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه­گذاری، شواهدی از بازار سرمایه. تحقیقات مالی، 16(1)، 36-25.
امیدوار، ع. ر. (1387). ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، تکمیل‌کننده و جایگزین سیاست­ها و وظایف دولت (سیاست­گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها). پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامۀ 21، 87-9.
امیدیانی، س. ح. و نمازی، م. ب. (1387). نقش سنت حسنۀ وقف در توسعۀ علم و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت­ها. پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک. پژوهشنامۀ 21، 127-89.
رحیمیان، ح.، احمدپور داریانی، م.، عباس‌پور، ع. و اعلامی، ف. (1392). شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 6(1)، 202- 185.  
رضایی، ف. و چاوشی­نیا، ک. (1393). متنوع­سازی (مرتبط/ غیرمرتبط) محصولات، ساختار مالکیت و ساختار سرمایه. مجلۀ تحقیقات مالی، 16(2)، 288- 271.
روشندل اربطانی، ط. و شیروانی ناغانی، م. (1394). ارائۀ مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش «ترکیب منابع انسانی» و «ثبات مدیریت». تحقیقات مالی، 17(2)، 218-199.
سالارزهی، ح. (1390). وقف به‌مثابۀ الگوی کارآفرینی اجتماعی پایدار در اسلام. ندای اسلام، 12-11 (45-44)، 52-44.
عرب‎مازار، ع. و زایر، آ. (1390). ارائۀ الگویی برای حمایت مالیاتی از کمک‌های خیریه در ایران (بازنگری مادۀ 172 ق.م.م با رویکرد اعتبار مالیاتی). پژوهشنامۀ مالیات، 11 (15)، 36-1.
عزیزی، م.، احمدپورداریانی، م. (1392). راهنمای معلم کارآفرینی. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
عمرانی، ز.، حقیقی کفاش، م. و مظلومی، ن. (1389). اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی. توسعۀ کارآفرینی، 2 (8)، 36-11.
کشتکار، م.، پیشوایی، م. و محمدی، ا. (1391). جمع‌سپاری، پیشروان کسب‌وکار نوین. (چاپ اول). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
مصباحی مقدم، غ. ر.، میسمی، ح.، عبدالهی، م. و قائمی اصل، م. (1390). وقف به‌مثابۀ منبع تأمین مالی خرد اسلامی ارائۀ الگوی تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی در کشور. پژوهشهای رشد و توسعۀ اقتصادی، 2 (5)، 130-91.
Anheier, H.K. (2005). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. published by Routledge Routledge, landon &New York, This edition published in the Taylor & Francis e-Library.
Arab Mazar, A. & Zayr, A. (2011). Provid amodel for tax support of charitable donations in Iran (Revised Article 172 of Direct Tax Act tax credit approach). Jornal of tax, 11(15), 1-36. (in Persian)
Bernardino, S. & Santos J. F. (2016). Financing social ventures by crowdfunding: The influence of entrepreneurs’ personality traits. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(3), 173–183.
Bloom, P.N. & Brett, R. S. (2010). Identifying the Driers of Social Entrepreneurial Impact: Theoretical Development and an Exploratory Empirical Test of SCALERS. Journal of Social Entreneuship, 1(1), 126-145.
Chaves, S. (2004). Does Government Funding Suppress Nonprofits' Political Activity? American Sociological Review, 69(2), 292-316.
Dees, J. (2001). The Meaning of "Social Entrepreneurship". Available from: www. Fuqua.duke.edu/center/case/leaders/resources.htm.
Durieux, M., Stebbins, R. (2010). Social Entrepreneurship. New York.
Etemadi, H., Daghni, R., Azzkhani, M., Farahbakhsh, C. (2014). Timng in the avaluation of nvestment portfolios, evidence of capital market fnaacial research. Financial Research, 16(1), 25-36. (in Persian)
Frid, C.J., Wyman, D.M., Gartner, B.W., Hechavarria, H.D. (2016). Low-wealth entrepreneurs and access to external financing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(4), 531 – 555.
Frid, C.J., Wyman, M.D., Gartner, W.B. & Hechavarria, D.H. (2016). Low-wealth entrepreneurs and access to external financing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(4), 531 – 555.
Frumkin, P. & Kim, M.T. (2000). Strategic Positioning and the Financing of Nonprofit Organizations: Is Efficiency Rewarded in the Contributions Marketplace? Hauser Center for Nonprofit Org., Working Paper, No. 2. Harvard University - Harvard Kennedy School (HKS).
Jegers, M. (2008). Managerial Economics of non-profit organizations. First published by Routledge, Simultaneously published in the USA and Canada, This edition published in the Taylor & Francis e-Library.
Keshtkar, M., Peshvaei, M., Mohammadi, A.S. (2013). Crowdsourcing, the pioneers of modern business. (First ed).  Industrial Management Institute, Tehran.
(in Persian)
Martin, M. (2011). Understanding the true potential of hybrid financing strategies for social entrepreneurs. Impact Economy Working Papers, Vol. 2, 1-36
Martin, M. (2015). Building Impact Businesses through Hybrid Financing: Special Impact Starter Edition. Impact Economy Working Papers, 5(2), 109–126.
Marx, J.D. (1999). Corporate philantropy: What is the strategy? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(2), 185–198.
Mesbahi Moghadam, GH., Mayssami, H., Abdollahi, M., Ghaemi Asl, M. (2012). Consecrated as a source of Islamic microfinance, Reproduction. Economic research development, 2(5), 91-130. (in Persian)
Nicholls, A. (2006). Social Entrepreneurship new Models of Sustainable Social Change. Oxford University press, Hardcover, Published.
Omidiany, S. H, Namazi, M. B. (2009). The role of good tradition dedicated to the development of science and the social responsibility of firms. Institute for Strategic Research, Bulletin, 21, 87-121. (in Persian)
Omidvar, A.R. (2009). Promot corporat social responsibility, complentary and alternative government,spolicies and functions (the government,s policy to promote corporate social responsibility). Institute for Strategic Research, Bulletin 21, 9-87. (in Persian)
Omrani, Z., Hagheghe Kafash, M. & Mazlome, N. (2011). Prioritizing factors affecting social entrepreneurship from the perspective of civil society activists in Iran. Journal of entrepreneurship development, 15 (8)11-36.
(in Persian)
Oppermann, R. (1994) Adaptive user support: ergonomic design of manually and automatically adaptable software, Hillsdale, N.J: USA, Lawrence Erlbaum publisher.
Posnett, J. & Jan, S. (1996). Indirect cost in economic evaluation: The opportunity cost of unpaid inputs. Health Economics, 5(1), 13–23.
Prizeman, G., Crossan, D. (2011). Mapping Social Entrepreneurial Enterprises in Ireland. Trinity College Dublin Initiative on Social Entrepreneurship, 1-44.
Rahimian, H., Ahmadpur Dariani, M., Abbaspoor, A., Elame, F. (2014). Identifying causal factors affecting development of social entrepreneurship behavior in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 185-202. (in Persian)
Rezaei, F. & Chavooshi-Nia, K. (2015). Product diversification(related unrelated), owner structure and capital structure. Journal of financial research, 16(2), 271-288. (in Persian)
Rose-Ackerman, S. (1987). Ideals versus dollars: Donor, charity managers, and government grants. Journal of Political Economy, 95(4), 810–823.
Roshandel Arbatani, T. & Shirvani Naghani, M. (2016). Modeling for improving organization financial performance with emphasis on composition of human resource and management stability. Journal of financial research, 17(2), 199-218. (in Persian)
Salarzehi, H. (2012). Dedicated to a pattern of sustainable social entrepreneurship in Islam. Voice of Islam, 21, 44-45. (in Persian)
Schoning, M. (2013). How successful Social Entrepreneurs Mobilize Resources and Leverage their Ideas. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Route de Ia Capite91-93,1223Cologny/Geneva Switzerland.
Sontag Padilla, L.M, Staplefoote, L., Gonzalez Morganti, K. (2012). Financial Sustainability for Nonprofit Organizations, This report is part of the RAND Corporation research report series. Published by the RAND Corporation
Sundeen, G. (2007). Differences in perceived barriers to volunteering to formal organizations: Lack of time versus lack of interest. Nonprofit Management and Leadership, 17, 279–300.
Vange Mariet, O. (2016). Financing village enterprises in rural Bangladesh what determines non-farm revenue growth? International Journal of Development 15(1), 76 – 94.
Werker, E.  the Financing of third Sector (2007). A Primer on Nonprofit Organizations (Gita Gulati-Partee) popular Government, North Carolina.
Wuttunee, W., Chicilo, M., Rothney, R., Gray, L. (2008). Financing Social Enterprise: An Enterprise Perspective. Social Enterprises Knowledgeable Economies and Sustainable Communities, A research report prepared for the Northern Ontario, Manitoba and by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canad.