پیش‌بینی اهرم مالی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران به‎کمک مدل‌های شبیه‌سازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بررسی روند و پیش‌بینی نسبت بدهی، یکی از مباحث جذاب و موردعلاقۀ سرمایه‌گذاران، ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از چهار مدل شبیه‌سازی بر پایۀ نسبت بدهی، هدف و سرعت تعدیل به سمت هدف، ﺑـﺮای پیش‌بینی نسبت بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﺑﺘـﺪا روند و پایداری ساختار سرمایه در یک دورۀ ۱۱ ساله به‌صورت فصلی از فصل اول سال ۱۳۸۳ تا فصل سوم سال ۱۳۹۳ بررسی شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، هرچه دورۀ بررسی پایداری نسبت بدهی طولانی شود، رژیم‌های پایدار کمتر خواهد بود. رژیم‌های پایدار اغلب در نسبت‌های بدهی بالاتر از ۴/۰ رخ می‌دهد. نتایج به‎دست آمده از شبیه‌سازی نشان‌دهندۀ این است که مدل‌های با نسبت هدف متغیر در زمان و مدل‌های منطقۀ هدف انعطاف‌پذیر، در شبیه‌سازی نسبت بدهی داده‌های واقعی بهترین عملکرد را داشته‎اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forecasting the leverage listed companies in Tehran Stock Exchange with the help of simulating models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osoolian 1
  • Aijamal Kor 2
1 Assistant Prof. of Financial Management Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Financial Management, Faculty of Management &Accounting Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reviewing trend and forecasting the debt ratio is one of the attractive topics for investors, managers, financial analysts and creditors. In this research, in order to forecasting debt ratio for listed companies in Tehran Stock Exchange, target leverage and speed of adjustment to the target leverage were used in four simulation models. first, The process and the stability of the capital structure were investigated on a seasonal period of 11 years from the first quarter of 1383 to the third quarter of 1393. The results indicate that, If the review period of stability regime is prolonge, sustainable regime will be less. Often, sustainable regime occured in debt ratios higher than 4.0. The results of the simulation indicate that Time-varying Target Ratios Models and Flexible Target Zone Models have best function in debt ratio simulation in real data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leverage Simulation
  • Stability of Target Capital Structure
  • Target Leverage
  • Time-varying Target Ratios Models
پناهی، ح.، اسدزاده، ا.، جلیلی مرند، ع. (1393). پیش‎بینی پنج‎سالۀ ورشکستگی مالی برای شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 16(1)، 76-57.
پورزمانی، ز.، جهانشاد، آ.، نعمتی، ع.، فرهودی زارع، پ. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‎ها. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 2(8)، 46-25.
رضایی، ف.، چاوشی‎نیا، ک. (1393). متنوع‎سازی (مرتبط/ غیرمرتبط) محصولات، ساختار مالکیت و ساختار سرمایه. تحقیقات مالی، 16(2)، 288-271.
ستایش، م.، کاظم‎نژاد، م. شفیعی، م. (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینۀ سرمایۀ شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16 (56)، 58-39.
سینایی، ح. (1386). بررسی تأثیر عوامل داخل شرکت‎ها بر چگونگی شکل‎گیری ساختار سرمایۀ شرکت‎های عضو بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 14(48)، 84-63.
 گرجی، ا. م.، راعی. ر. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‎کمک مدل دینامیک ساختار سرمایۀ بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول، فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (25)، 67-43.
مهرانی، س.، حسینی، ا.، حیدری، ح.، پویانفر، ا. (1392). بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ تحقیقات مالی، 15(1)، 148-129.
نیک‎بخت، م. ر.، پیکانی، م. (1389). بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ تحقیقات مالی، 11(28)، 104-89.
هاشمی، س.ع.، کشاورزمهر، د. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‎ای پویا، فصلنامۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (23)، 78-59.
Baker, M. & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. Journal of Finance, 57(1), 1-32.
De Angelo, H. & Roll, R. (2015). How Stable Are Corporate Capital Structures? The Journal of Finance, 70(1), 373-418.
Gorji, A. & Raei, R. (2015). Identification of Capital Structure Adjustment Speed Using a Dynamic Model of Optimal Capital Structure; Emphasis on Product Market Competition Factor. Financial Knowledge of Securities Analaysis, 8(25), 1-36. (in Persian)
Hashemi, S. A. & Keshavarz Mehr, D. (2015). The investigation of asymmetry in speed of capital structure adjustment: Dynamic panel threshold models. Quarterly Financial Engineering and Securities (Portolio Management), 6(23), 59-78. (in Persian)
Lemmon, M. & Roberts, M. & Zender, J. (2008). Back to the beginning: Persistence and the cross-section of corporate capital structure. Journal of Finance, 63(4), 1575–1608.
Mehrani, S., Hoseini, A., Heidari, H. & Pouyanfar, A. (2013). Investigation of the Effects of Ownership Structure on Firms Value: Evidence from Tehran Stock Market. Journal of Financial research, 15(1), 129-148. (in Persian)
Myers, S.C. (2003). Financing of Corporations. Edit by G. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz. Handbook of the Economics of Finance (Vol. 1A), Elsevier.
Nikbakht, M.R. & Peykani, M. (2010).Review the Relationship between Capital Structure and Accounting and Market Performance Assessment Companies Accepted in Stock Exchange. Journal of Financial research, 11(28), 89-104. (in Persian)
Panahi, H., Asadzadeh, A. & Jalili Marand, A. (2014). A Five-Year-Ahead Bankruptcy Prediction: the Case of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial research, 16(1), 57-76. (in Persian)
Pourzamani, Z., Jahanshad, A., Nemati, A. & Farhoudi Zare, P. (2011). An empirical study on the determinants of the capital structure of companies. Quarterly The Financial Accounting And Auditing Researches, 2(8), 39-56. (in Persian)
Rajan, R. & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.
Rezaei, F. & Chavoshi-Nia, K. (2015). Product Diversification (Related/Unrelated), Ownership Structure and Capital Structure.Journal of Financial research, 16(2), 271-288. (in Persian)
Setayesh, M., Kazemnejad, M. & Shafiee, M. J. (2010). Genetic Algorithms in Determining Optimal Capital Structure of Firms Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting And Auditing Review, 16(3), 39-58.
(in Persian)
Sinai, H. (2007). The impact of companies' Endogenous Variables on the formation of capital structure member companies of Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting And Audit