تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی کوشیار، رشت، ایران

چکیده

طبق نظریة مبادله‌ای، سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد که در آن مدیریت بر اساس تحلیل هزینة منفعت و افزایش ارزش شرکت نسبت به نگهداری آن تصمیم‌گیری می‌کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی اثر انحراف از وجه نقد بهینة برآوردشده بر بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونة آماری پژوهش شامل 119 شرکت است که طی دورة زمانی 1388 لغایت 1392 از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انتخاب شد. آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از داده‌های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان انحراف مثبت و انحراف منفی از وجه نقد بهینه و بازده آتی سهام، رابطة منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج به‌دست آمده بیانگر این مطلب است که تأثیر وجه نقد بالای سطح بهینة برآوردشده بر بازده آتی سهام قوی‌تر از وجه نقد پایین تر از سطح بهینه برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influences of the deviation from the expected optimal cash on future stock returns

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki Miavaghi 1
  • Farzad Mamizadeh 2
1 Associate Professor, Finance, Payame Noor University, Rasht, Iran
2 M.S in Accounting, Kooshyar Higher Education Institute, Rasht, Iran
چکیده [English]

AAccording to the trade-off theory, firm managers consider the transaction and precautionary motives to determine the optimal level of cash by comparing the benefits and costs of cash holdings. The purpose of this paper is to examine the impact of deviation from expected optimal cash on future stock returns among Irans’s listed companies (Tehran Stock Exchange). The analyses are performed by using data pertaining to 119 firms for the period 1388-1392. The results show that any deviation from the estimated optimal cash holdings is significantly detrimental to future stock return, suggesting that excess or insufficient cash is harmful to stock returns. The adverse influence of deviations above the optimal value is insignificantly stronger than that of deviations below the optimal value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deviations from expected optimal cash
  • optimal cash
  • stock returns expected
Bulu, G., Babajani, J. & Maleki, B.M. (2012). Relationship between Non-optimal Cash Holdings and Future Performance of Companies in Tehran Stock Exchange (TSE), Journal of Accounting Knowledge, 3(11): 7-29. (in Persian).
Fakhari, H. & Rouhi, G. (2013). Investigation on the Relationship between Product Market Competition with Board Structure and Disclosure Quality, Journal of Accounting Knoeledge, 4(14): 27-49. (in Persian).
Faulkender, M. (2004). "Cash holdings among small businesses." Working Paper, SSRN Electronic Library.
Guney, Y., Ozkan, A. & Ozkan, N. (2009). International evidence on the non-linear impact of leverage on corporate cash holdings. Journal of Multinational Financial Management, 17(1): 246-267.
Hardin, W.G., Highfield, M.J., Hill, M.D. & Kelly, G.W (2009). The determinants of REIT cash holdings. Journal of Real Estate Finance and Economics, 39(2): 39–57.
Hemmati, H., Yousefirad, Z. (2013). The relationship between diversification strategy and cash holding with abnormal return of TSE listed companies, Journal of Emprical studies in financial accounting, 11(37): 127-148.
Hirshleifer, D. & Teoh, S.H. (2003). Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36(1): 337-386.
Jani, E., Hoesli, M. & Bender, A. (2004). Corporate cash holding and agency conflicts.Working Paper. 1-30.
Li, K. (2007). "Expected holding of cash, future performance and stock return." Working paper: University of California at Berkeley.
Mikkelson, W. & Partch, M. (2003), Do persistent large cash reserves hinder performance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(3): 275-294.
Ming-chi, C., Chin, Yu, W. & So-De, S. (2012). Liquidity and the future stock returns of the REIT industry, Journal of Real Estate Finance and Economics, 45(8): 588–603.
Moradi, M.A. & Najjar, M. (2013). The Relationship between Additional Working Capital and Stock’s Excess Return in Tehran Stock Exchange Accepted Companies, Journal of Financial Research, 20(2): 109-132, (in Persian).
Oler, D. & Picconi, M. (2010). Implications of Insufficient and Excess Cash for Future Performance, Working paper, Indiana University.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R. & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(1): 3-46.
Ozkan, A. & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holding. An empirical investigation of UK companies. Journal of banking & finance, 28(9): 2103-2134.
Palazzo, D. (2011). Cash holdings, risk, and expected returns. Journal of Financial Economics, 104(1): 162–185.