ارزیابی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک برگزیدۀ موجود در بازار سرمایۀ ایران با روشی‌ ترکیبی‌ از TOPSIS ، VIKOR و تکنیک مشابهت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقالة حاضر هم‌زمان دو هدف را دنبال می‌کند. از یک‌سو با بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیارة TOPSIS،VIKOR و تکنیک مشابهت تلاش دارد توانایی روش‌های یادشده در رتبه‌بندی صندوق‌های منتخب از میان صندوق‌های مشترک در بازار سرمایة ایران را بیازماید و از سوی دیگر در ارزیابی صندوق‌ها، سه دسته شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد صندوق‌ها (عمر، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌ها، درصد دارایی‌های نقدی و درصد بازدهی)، شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده با ریسک (شارپ، ترینر و جنسن) و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده با ریسک با لحاظ نیم‌واریانس (شارپ و ترینر تعدیل‌شده و جنسن تعدیل‌شده با نیم بتا) را به صورت مجزا و نیز با هم را بررسی می‌کند تا توان این سه رویکرد در ارزیابی صندوق‌ها با شاخص‌های مختلف مقایسه شود. در انتها، نتایج این مقایسه با سه رویکرد بیان شده و تصمیم‌های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Selected Mutual Funds in Iran Stock Market Using a Combined Method of TOPSIS, VIKOR and Similarity-Based Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 1
  • Reza Alibakhshi 2
  • Elham Khalili 3
1 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran,Tehran, Iran
2 MSc. Student in Business Administration ,Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 PhD Student in Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Iran
چکیده [English]

This paper seeks two goals concurrently, at one hand tries to assay the capability of TOPSIS, VIKOR and Similarity-Based Approach as multiple attribute decision making approaches in evaluating mutual funds in Iran Stock Exchange, and at the other hand in this evaluation tries to consider and compare three groups of indices including general evaluating indices (age, net value of mutual fund’s assets, cash assets percentage and net asset value), risk-adjusted evaluation indices(Sharpe, Treynor and Jensen) and risk-adjusted evaluation indices using semivariance (modified Sharpe, modified Treynor and modified Jensen with downside Beta) in a distinctly manner and together in order to assay the capability of mentioned methods with these different indices. At the end the result of this comparison is represented and the decisions of amateur and professional investors has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple attribute decision making
  • Mutual Funds
  • Mutual Funds Ranking
  • Tehran Stock Exchange
Abzari M., S. S. (2008, Autumn & Winter). An Assessment of Effective Factors on Investment in Stock Exchange (case study: Isfahan Regional Stock Exchange). Biquarterly Journal of Economic Essays, pp. 137-162.
Adel Azar, A. R. (2012). Applied Decision Making MADM Approach. Tehran: Negah Danesh.
Ali Saeedi, S.A. (2008). A Comparative Study between Downside Risk Measures and Conventional Risk Measures in Forecasting Excess Return(Tehran Stock Exchange). Quarterly Journal of Securities Exchange, 7-33.
Antonella Basso, S. F. (2000). A data envelopment analysis approach to measure the mutual fund performance. European Journal of Operational Research, 477-492.
B.P.S Murthi, Y. K. (1997). Efficiency of mutual funds and portfolio performance measurement : A non-parametric approach. Earopean Journal of Operational Reasearch, 408-418.
Bodie, K. M. (2013). Investments. McGraw-Hill/Irwin.
Carhart, M. M. (2012). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 57-82.
Ching-Hui Chang, J.-J. L.-C. (2010). Domestic open-end equity mutual fund performance evaluation using extended. Expert Systems with Applications, 4642-4649.
Ching-Lai Hwang, K. Y. (1981). Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer.
Deng, H. (2007). A Similarity-Based Approach to Ranking Multicriteria. Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Artificial Intelligence, 253-262.
Financial Information Processing of Iran. (2014, July). بازیابی از Financial Information Processing of Iran: www.fipiran.com
Hassan Ghalibafasl, M. K. (2013). Overconfidence of Investment Managers and the Performance Assessment Indexes of Mutual Funds. Journal of Financial Management Strategy.
Hubner, G. (2003). The Generalized Treynor Ratio: A Note. University of Liege, Management Working Paper.
Kurdbacheh, H.‌ (fall 2012). Assessment of Risk-Adjusted Performance of Mutual Funds in Iran. Quaterly Journal of Economic Research and Policies, 51-82.
LEHMANN, B. N. (1987). Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons. The Journal of Finance, 233-265.
 Markowitz, H. (1952). PORTFOLIO SELECTION*. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Nikoomaram, R. Z. (2009). The explanation of risk and expected rate of return by using of Conditional Downside Capital Assets Pricing Model. Financial Knowledge of Securities Analysis, 47-73.
Rouwenhorst, K. G. (2004). The Origins of Mutual Funds. Yale International Center for Finance, 2-3.
Saeidi A., M. I. (2010). Iranian Equity Funds Performance Appraisal. Quarterly Journal of Securities Exchange, 5-24.
shahriar Azizi, a. s. (2013). Mutual Fund Selection Determinants: A Mixed Method Approach. Asset Management&Financing, 35-50.
Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 119-138.
Talat Afza, A. R. (2009). Performance Evaluation of Pakistan Mutual Funds. Pakistan Economic and Social Review, 199-214.
U.S. Securities and Exchange Commission. (2014, July). U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/answers/mutfund.htm
Wen-Shiung Lee, G.-H. T.-L.-T.-M. (2009). Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model. Expert Systems with Applications, 6421-6430.
ZHAO Xiu-juan, W. S.-y. (2007). Empirical Study on Chinese Mutual Funds’ Performance. Systems Engineering - Theory & Practice, 1-11.