راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

معیار انتخاب سهام نقش اساسی در تشکیل سبدهای برنده و بازنده برای راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس ایفا می‌کند. نگرش معمول استفاده از معیار بازدهی تجمعی است، درحالی‌که به‌کارگیری این معیار منجر به رتبه‌بندی سهام بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این پژوهش به بررسی راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیار‌های پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام در مقابل راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس متداول، بر‌اساس معیار بازدهی تجمعی می‌پردازیم. بدین منظور نمونه‌ای از 80 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 9013 بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر سود‌آوری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای مورد نظر بوده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد اگرچه معیار بازدهی تجمعی، بیشترین بازدهی کل را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است، ولی بهترین بازدهی تعدیل‌شده بر‌حسب ریسک برای معیارهای پاداش‌ـ ریسک به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contrarian investment strategy based on reward-risk stock selection criteria

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Shariat Panahi 1
  • Mohsen Sohrabi Araghi 1
  • Abdollah Shariati 2
1
2 Allame Tabatabaee University
چکیده [English]

Stock selection criteria play a key role in contrarian portfolio construction. The usual approach is applying cumulative return as stock selection criteria however applying this criterion leads to ranking stocks without considering investment risk. In this study, we analyze contrarian strategies that are based on reward–risk stock selection criteria in contrast to ordinary contrarian strategies based on a cumulative return criterion. For this purpose, a sample of 80 companies in Tehran Stock Exchange during March 2007 to February 2012 has been studied. The result for our 6/6 contrarian strategy shows statistically significant abnormal profit for contrarian strategies. Moreover, we find that although the cumulative return provides the highest total return, reward-risk measures provide much better risk adjusted performance than cumulative return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overreaction
  • contrarian strategy
  • Reward-risk stock Selection Criteria