تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، برای بهینه‌سازی مسئلۀ تخصیص دارایی، از رویکرد استوار با فرض عدم ‌قطعیت پارامترهای بازده و کواریانس ‌ـ واریانس دارایی‌ها استفاده شده است. چنانچه عدم ‌قطعیت پارامترهای ورودی، در محاسبات مسائل بهینه‌سازی لحاظ نشود، می‌تواند به خارج شدن جواب­ها از منطقۀ بهینگی و حتی شدنی منجر شود. در طراحی و تعریف مجموعۀ عدم ‌قطعیت بازده و کواریانس ـ واریانس دارایی‌ها، به‌ترتیب از مفاهیم برآورد فاصله‌ای و بوت‌استرپ استفاده شده است. مبنای محاسبات مربوط به تعریف مجموعه‌های عدم‌ قطعیت بر اساس پیش‌بینی‌های حاصل از مدل‌های اقتصادسنجی ARMA و GARCH است. به‌منظور اطمینان یافتن از برتری نتایج رویکرد استوار نسبت به رویکرد غیراستوار، شاخص شارپ پرتفوی استوار به‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد پرتفو، با شاخص شارپ پرتفوی غیراستوار، به کمک آزمون مقایسۀ جفتی طی 8 دورۀ متوالی سه ماهه قیاس شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد رویکرد استوار مدل مارکویتز نسبت به رویکرد غیراستوار، پرتفوی با شاخص شارپ بالاتر یا مساوی آن و در نتیجه پرتفو با عملکرد بهتری را تشکیل می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robust Asset Allocation Based on Forecasts of Econometric Methods (ARMA & GARCH) and Uncertainty for Return & Covariance

نویسندگان [English]

  • Reza Raei 1
  • Amir Hashemi 2
1 . Prof. in Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Financial Engineering, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper we use robust optimization to solve asset allocation problem under uncertainty for return and covariance-variance parameters. Not taking uncertainty into account about input parameters in optimization problems can take optimal solutions away from optimum region or make them infeasible. For designing and defining the set of uncertainty for return and covariance-variance, we use the concept of estimated distance and bootstrap for predictions, respectively. Calculations of the sets of uncertainty are based on predications of ARMA and GARCH methods. In order to ensure that robust approach’s results outperform the nonrobust approch’results we use robust sharpe index with the help of pair comparison test during eight consecutive quarter periods. Finally, some numerical examples are given to illustrate the effectiveness of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Allocation
  • Robust optimization
  • ARMA & GARCH
  • Markowitz Model
Abrishami, H. (2010). Applied Econometrics New Approaches, Tehran, University of Tehran press (UTP). (in Persian)
BenTal, A., ElGhaoui, L. & Nemirovski, A. (2004). Robust optimization, Princeton University Press.
Bodie, Z., Kane. A. & Marcus. A. (2009). Investments (Vol. 1), Translation by Shariatpanahi, M., Farhadi, R. & Imanifar, M. (2012). Tehran: Bourse Press. (in Persian)
Cornuejols, G. & Tutuncu, R. (2005). Optimization Methods in Finance, Carnegie Mellon University.
Ghahtarani, A. & Najafi, A.A. (2013). Robust goal programming for multi-objective portfolio selection problem. Economic Modelling, 33, 588-592.
Gharekhani, M., Sajjadi, S. & Safari, A. (2013). Robust Optimizition of Financial Portfolio with CAPM Model, Journal of Production and Operations Management, 4(6), 61-68. (in Persian)
Gibson, R. C. (2008). Asset Allocation Balancing Financial Risk. New York: McGraw-Hill.
Goldfarb, D. & Iyengar, G. (2003). Robust portfolio selection problems. Mathematics Of Operations Research, 28(1), 1-38.
Hashemi, A. & Raei, R. (2014). Integrated Approach with Econometric Methods (ARMA & GARCH) and Analytic Network Process for Asset Allocation. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 18(5), 135-162. (in Persian)
Quaranta, A. & Zaffaroni, A. (2008). Robust optimization of conditional value at risk and portfolio selection. Journal of Banking & Finance, 32(10), 2046–2056.
Sedzro, K., Marouane, A. & Assogbavi, T. (2012). Analytical Hierarchy Process and Goal Programming Approach for Asset Allocation. Journal of Mathematical Finance, 2(1), 96-104.
Smith, Keith. V. (1998). Asset Allocation and Investment Horizon. Financial Services Review, 6(3), 201-219.
Soyster, A. L. (1973). Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming, Operations Research, 21(5), 1154-1157.
Tokat, Y., Rachev, S. & Schwartz, E. (2003). The stable non-Gaussian asset allocation: a comparison with the classical Gaussian approach. Journal of Economic Dynamics & Control, 27, 937-969.
Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series. Chicago: A John Wiley & Sons, Inc.
Tutuncu, R. & Koenig, M. (2004). Robust Asset Allocation, Operations Research, 132(1), 157-187.