مقایسه مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان، از طریق مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار اقتصادسنجی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‎ ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه، بررسی توان مدل CAPM شرطی مبتنی بر بتای متغیر نسبت به زمان در مقایسه با مدل CAPM استاندارد، به منظور یافتن مدل مناسب برای تبیین بازده مورد انتظار سهام است.
روش: با استفاده از داده­های ماهانه و به کمک روشCAPM  استاندارد و روش­های ناهمسانی واریانس شرطی چند متغیره، بتای شرکت­های داخل نمونه برآورد شد. بر اساس این دو روش و به منظور بررسی عملکرد خارج از نمونه، بازده مورد انتظار سال بعد برای هر دو مدل محاسبه گردید و با حذف 12 ماه از بالا و اضافه کردن 12 ماه بعد، فرایند قبل برای سال­های بعدی تا انتهای دوره زمانی تحقیق تکرار شد، سپس دقت هر یک از مدل‌های یاد شده با استفاده از معیار میانگین قدر مطلق خطا و میانگین مجذور خطا بررسی و مقایسه گردید.
یافته‎ها: فرضیه‎های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و دایبولد ـ ماریانو، بررسی شدند و نتایج آزمون فرضیه‌ها بر اساس معیارهای میانگین قدر مطلق خطا و میانگین مجذور خطا ارائه شد. نتایج نشان داد که بر اساس هر دو معیار میانگین قدر مطلق خطا و میانگین مجذور خطا، مدل‌های CAPM شرطی چه بر مبنای مدل BEKK قطری و چه مبنای مدل BEKK مرتبه کامل، نسبت به مدل CAPM استاندارد عملکرد بهتری دارند.
نتیجه‎گیری: با توجه به یافته‎های بیان شده و قدرت پیش‎بینی بهتر قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی بر مبنای مدل BEKK مرتبه کامل و BEKK قطری از لحاظ معیارهای میانگین قدر مطلق خطا و میانگین مجذور خطا نسبت به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد، جایگزینی این مدل­ها به جای مدل استاندارد دقت بالاتری ارائه می‎دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Conditional Capital Asset Pricing Model with Time Variant Beta using Standard Capital Asset Pricing Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Fallahpour 1
  • Shapour Mohammadi 2
  • Mohamad Sabunchi 3
1 Assistant Prof. of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study is to analyze and test the power of Conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) with Time Variant Beta against Standard Capital Asset Pricing Model to find the better model to explain expected return of stocks.
Methods: Using monthly data, beta value was estimated using standard CAPM and Multivariate GARCH methods for companies included in the statistical sample. Based on these two methods, the expected returns of the next year to test out-of-sample performancewere calculated by eliminating 12 months from the top and adding 12 months from the bottom. The same process was repeated for the following years. Then, the accuracy of each of these models was examined using criteria MAE and MSE.
Results: Using paired t-test and Diebold-Mariano test, we tested the research hypothesesand the results were presented based on MAE and MSE indices. The results showed that according to both criteria in MAE and MSE, the conditional CAPM models, whether based on full rank BEKK or diagonal BEKK, can have better performance than the standard CAPM model.
Conclusion: Regarding the findings and better predictive power of conditional CAPM based on full rank BEKK and/or diagonal BEKK, in terms of MAE and MSE criteria, replacing the standard model with these models can result in higher accuracy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional capital asset pricing model
  • Multivariate GARCH
  • Full rank BEKK
  • Investment
  • Diagonal BEKK
راعی، رضا؛ سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سمت
راعی، رضا؛ پویان‎فر، احمد (1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: سمت.
 
References
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2010). Investments. McGraw-Hill.
Bollerslev, T. & Engel, R.F. & Wooldridge, J. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time Varying Covariances. Journal of Political Economy, 96(1), 116-131.
Engle, R.F. & Kroner, K.F. (1995) Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122-150.
Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica. 50(4), 987–1007.
Ferson, W. & Kandel, S. & Stambaugh, R. (1987). Test of Asset Pricing with Time-Varying Expected Risk Premiums and Market Betas. Journal of Finance, 42(2), 201-220.
Hafner, C. & Herwartz, H. (1998). Time-Varying Market Price of Risk in the CAPM-Approaches, Empirical Evidence and Implications. Finance, 19, 93-112.
Hall, S., Miles, D. & Taylor, M. (1989). Modeling Asset Prices with Time-Varying Betas. The Manchester School, 57(4), 340-356.
Hansson, B. & Hordahl, P. (1998).Testing the Conditional CAPM Using Multivariate GARCH-M. Applied Financial Economics, 8(4), 377-388.
Harvey, C. (1989). Time-Varying Conditional Covariances in Tests of Asset Pricing Models. Journal of Financial Economics, 24(2), 289-317.
Huang, P. & Hueng, C. J. (2008). Conditional Risk-Return in a Time-Varying Beta Model. Quantitative Finance, 8(4), 381-390.
Jagannathan, R. & Wang, Z. (1996). The Conditional CAPM and Cross-Section of Expected Returns. The Journal of Finance, 51(1), 3-53.
Kaplan, S. & Garrick, B. J. (1981). On the quantitative definition of risk. Risk analysis, 1(1), 11-27.
Kroner K.F. & Ng V.K. (1998). Modeling Asymmetric Comovements of Asset Returns. The Review of Financial Studies, 11(4), 817–844.
Lintner J. (1965) The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37.
NG, L. (1991). Test of the CAPM with Time Varying Covariances: A Multivariate GARCH Approach. Journal of Finance, 46(4), 1507-1521.
Raei R. & Pouyanfar A. (2005). Advanced Investment Management. SAMT. (in Persian)
Raei, R. & Saeidi A. (2005). Principles of financial engineering and risk management. SAMT. (in Persian)
Sharpe, W. (1995). Investments. Prentice Hall.