انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به انتخاب سبد پرتفوی با استفاده از بهینه‌سازی استوار پرداخته است. از آنجا که پارامترهای مسئلۀ انتخاب سبد سهام، یعنی قیمت سهم، سود تقسیمی، بازده و... هر سهم را به‎دلیل نوسان‎های بازار و قیمت‎ها نمی‌توان ثابت در نظر گرفت، باید از روشی بهره برد که عدم قطعیت داده‎ها لحاظ شود. بهینه‎سازی استوار راه‎حلی عملی برای مسائلی به‎شمار می‎رود که در آنها مقدار و توزیع پارامترها نامعلوم است. روش‌های گوناگونی برای حل مسائل با بهره‎مندی از بهینه‌سازی استوار تعریف شده است. تعریف مجموعۀ عدم قطعیت بازده دارایی‌ها از طریق مجموعۀ عدم قطعیت چندوجهی و قابلیت تنظیم تعداد و وزن دارایی‌های سبد، استواری جواب بهینه و سطح حفاظت را می‎توان از مزیت‎های روشی دانست که در این مقاله به‎کار رفته است. داده‌های پیاده‎شده برای مثال کاربردی این مقاله، بازده‌های ماهانۀ 30 سهم است که به‎طور تصادفی از بین 78 سهم برگزیدۀ بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین 85 تا اسفند 90 انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Portfolio Selection by Robust Optimization

نویسندگان [English]

  • Azin Abrishami 1
  • Reza Yousefi Zenouz 2
1 MSc. in Business Management, Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper discusses the portfolio selection based on robust optimization. Since the parameters values of the portfolio optimization problem such as price of the stock, dividends, returns, etc. of per share are unknown, variable and their distributions are uncertain because of the market and price volatility, therefore, there is a need for the development and application of methodologies for decision making under uncertainty. Robust optimization is a tractable alternative to the other programming in these problems. This paper has investigated a specific robust optimization approach as the Bertsimas and Sim's model to the portfolio selection problem in which the unknown and variable return of an asset is modeled by budgeted polyhedral uncertainty sets and the effect of different definitions of the bounds on the uncertainty sets and show that robust models yield well diversified portfolios, in terms of the number of assets and asset weights. The data set used in this paper, include the monthly returns of the 30 stocks that randomly selected from the 78 stocks of the Tehran Stock Exchange, from 1385 to 1390.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • Robust optimization
  • Uncertainty modeling
Ben-Tal, A. & Nemirovski, A. (1998). Robust convex optimization. Mathematics of Operations Research, 23(4): 769-805.
Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The price of robustness. Operation research, 52 (1): 35-53.
Bertsimas, D. & Thiele, A. (2006). Robust and data-driven optimization: modern decision making under uncertainty. Tutorials in Operations Research, INFORMS, 95-122.
Goldfarb, D. & Iyengar, G. (2003). Robust portfolio selection problems. Mathematics of Operations Research, 1(28): 1 – 38.
Gregory, C., Darby-Dowman, K. & Mitra, G. (2011). Robust optimization and portfolio selection. European Journal of Operation Research, 212(2): 417-428.
Heibati, F. &  Naserifard,  A. (2008). Portfolio Selection and Optimization Using Stochastic Multi-Purpose Model. Boors, 76: 26-41. (in Persian)
Kim, S. & Boyd, S. (2007). Robust Efficient Frontier Analysis with a Separable Uncertainty Model, [Stanford University], available: http://www.stanford. edu /~boyd/papers/pdf/rob_ef_sep.pdf.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1): 77-91.
Pflug, G., Wozabal, D. (2007). Ambiguity in portfolio selection. Quantitative Finance & Accounting, (4): 435-442.
Michaud, R.O. (1989). The Markowitz Optimization Enigma: Is ‘Optimized’ Optimal?  Financial Analysts Journal, 45(1): 435-442.
Parker, J. (2001). Portfolio Management. Tehran: Iran Training and Industrial Researches center. (in Persian)
Raei, R., Pouyanfar, A. (2010). Advanced Investment Management. Tehran: Samt. (in Persian)
Seyfi, A., Hanafizadeh, P. & Navvabi, H. (2004). Integrated Robust Model for Stock Portfolio Selection. Financial Researches, 6(17): 71-95. (in Persian)
Soyster, A (1973). Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming. Operations Research, 21(5): 1154-1157.
Tutunci, R.H. & Koenig, M. (2004). Robust asset allocation. Annals of Operations Research, 132: 157-187.